Låga nivåer av nervtillväxtfaktorer

Patienter med utmattningssyndrom har lägre nivåer av tillväxtfaktorer som är viktiga för nervcellers nybildning och överlevnad. På senare år har ett flertal studier undersökt om nivåer av tillväxtfaktorer, såsom vascular endothelial growth factor (VEGF) och epidermal growth factor (EGF) har ett samband med långvarig stressexponering. Dessa ämnen är viktiga för nybildning av blodkärl och för nervcellers mognad och överlevnad. Det finns också olika nervtillväxtfaktorer i det centrala nervsystemet som bidrar till ökad nybildning av nervceller, inlärning och nervcellsöverlevnad. Ett exempel är brain-derived neurotrophic factor (BDNF). I djurstudier har man sett att psykosocial stressexponering leder till låga nivåer av dessa tillväxtfaktorer. Hos patienter med utmattningssyndrom har ett par studier tidigare istället visat höga värden av VEGF och EGF och några andra har inte sett någon skillnad mellan patienter och friska personer.

Titel

Growth factors and neurotrophins in patients with stress-related exhaustion disorder.

Författare

Anna Sjörs Dahlman, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg, Kristina Glise, Ingibjörg H Jonsdottir

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om nivåerna av EGF, VEGF och BDNF i blodet var annorlunda hos individer med utmattningssyndrom jämfört med friska individer.

Metod

40 patienter diagnostiserade med utmattningssyndrom och 40 friska personer deltog i studien (hälften kvinnor och hälften män i båda grupperna). Deltagarna lämnade blodprover på morgonen efter att de fastat sedan kvällen innan och sedan analyserades nivåerna av EGF, VEGF och BDNF i plasma.

Resultat

Vi hittade markant lägre nivåer av EGF, VEGF och BDNF hos patienter med utmattningssyndrom jämfört med friska kontroller. Detta mönster sågs hos både manliga och kvinnliga patienter. Med tanke på BDNFs och VEGFs viktiga roller för nybildning av nervceller i hjärnan, kan minskade nivåer efter långvarig exponering för stress vara ett tecken på att man har ökad risk för skador på nervceller. Det kan i sin tur vara förknippat med kognitiva nedsättningar, till exempel minnesproblem, i denna patientgrupp. För att kunna bekräfta ovanstående fynd behövs fler studier som inkluderar större antal patienter. Detta är särskilt viktigt då våra fynd skiljer sig från det som några andra studier har visat.

Publicerat

Psychoneuroendocrinology