Kroppsliga symptom

I studien undersöks förekomst och förlopp av kroppsliga symptom hos patienter med stressrelaterad utmattning. Resultatet visar förekomst av multipla kroppsliga symptom hos patienter som söker för psykiska symptom. Samtliga symptom som mättes klingade av över tid, det enda som stod oförändrat kvar var smärtor i armar, ben och leder.

Titel

Prevalence and course of somatic symptoms in patients with stress related exhaustion: Does sex or age matter?

Författare

Kristina Glise, Gunnar Ahlborg Jr och Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

Såväl psykiska som kroppsliga symptom rapporteras av patienter med stressrelaterade hälsoproblem. Vi har undersökt förekomsten av kroppsliga symptom hos patienter som söker hälsovården för stressrelaterade psykiska symptom och följt utvecklingen över 18 månader, samtidigt som patienterna har fått individualiserad multimodal behandling.

Den aktuella studien baserades på data från ett longitudinellt register över patienter som remitterats till specialistmottagningen på ISM, och som uppfyllde kriterierna för utmattningssyndrom (UMS).

Metod

Studien omfattade data från 228 patienter (69% kvinnor, medelålder 43 år) med utmattningssyndrom. Kroppsliga symptom mättes med självskattningsformuläret Primary Care Evaluation of Mental Disorder (PRIME MD) vid första besöket, och vid 3, 6, 12 och 18 månaders uppföljning. Förekomsten av olika symptom jämfördes mellan kvinnor och män, och patienter över och under 40 år, förekomsten av multipla symptom (6 eller fler), och faktorer som skulle kunna påverka förloppet studerades.

Resultat

Trötthet och låg energi var de mest framträdande symptomen som rapporterades av majoriteten av patienterna. Nästan samtliga rapporterade ett kroppsligt symptom vid första besöket, och knappt hälften rapporterade sex symptom eller mer,och en femtedel vid 18 månader. Män och kvinnor skiljer sig inte i detta avseende och vi fann inga skillnader mellan olika åldersgrupper. Illamående, uppkördhet och gaser var det vanligaste symptomet följt av huvudvärk och yrsel. Antalet kroppsliga symptom var associerat med allvarlighetsgraden av de psykiska symptomen.

Av enskilda symptom vid det första besöket hade män mer bröstsmärtor och sexuella problem, och vid 18 månader hade kvinnor mer magvärk. Smärtor i armar, ben och leder var det enda symptom som låg kvar på samma nivå över tid, och detta symptom var vanligare bland äldre i alla mätningar. Vi undersökte om faktorer som kön, ålder, utbildning, samsjuklighet med depression, eller symptomens varaktighet kunde påverka sjukdomsförloppet avseende multipla kroppsliga symptom och så var inte fallet.

Slutsats

Resultatet från denna studie visar förekomst av multipla kroppsliga symptom hos patienter som söker för psykiska symptom. Samtliga symptom som mättes klingade av över tid, det enda som stod oförändrat kvar var smärtor i armar, ben och leder. Oavsett kön eller ålder var symptombördan och sjukdomsförloppet lika.

Publicerat

BMC Psychiatry, 2014