DHEA-s under akut stress

Denna studie tyder på att långvarig stress minskar förmågan att producera DHEA-S under akut stress.

Titel

Perceived stress at work is associated with attenuated DHEA-S response during acute psychosocial stress.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Töres Theorell, Stockholms universitet, Mark M. Kushnir, Salt Lake City, USA, Jonas Bergquist, Uppsala universitet och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Vi och andra forskargrupper har tidigare visat att nivåer av binjurebarkshormonerna dehydroepiandrosteron (DHEA) och dehydroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) ökar markant i blodet under akut psykosocial stress. DHEA och DHEA-S har föreslagits ha en skyddande funktion under akut stress gentemot de negativa effekterna av kortisol.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka om långvarig stress, mätt som upplevd stress på arbetet, påverkar förmågan att producera dessa hormoner under akut stress.

Metod

36 friska individer i åldern 30-50 år (19 män och 17 kvinnor) inkluderades i studien. Upplevd stress på arbetet den senaste veckan mättes genom att studieindividerna svarade på enkäten Stress Energi skalan. Studieindividerna delades in i grupper baserat på deras skattning av stress på arbetet; Låg stress, Medel stress och Hög stress. Studieindividerna genomgick Trier social stress test, vilket är ett väl etablerat stresstest som används för att studera fysiologiska reaktioner på kortvarig psykosocial stress. Blodprov togs före testet, direkt efter testet och efter 30 minuters återhämtning. Nivåer av DHEA, DHEA-S, kortisol och ACTH mättes. Hormonsvar jämfördes statistiskt mellan de tre stressnivågrupperna och Låg stress gruppen, som inte upplevde någon stress på arbetet, användes som referensgrupp.

Resultat

Resultatet visade att ökningen av DHEA-S under stressexperimentet var signifikant lägre hos dem som upplevde stress på arbetet jämfört med dem som inte upplevde stress på arbetet. DHEA-S koncentrationsökningen i blodet var i genomsnitt 50 % lägre hos dem som tillhörde Hög stressgruppen jämfört med dem som tillhörde Låg stress gruppen och i genomsnitt 52 % lägre hos dem som tillhörde Medel stress gruppen jämfört med dem i Låg stress gruppen. Det var ingen skillnad mellan grupperna i DHEA respons.

Slutsats

Denna studie tyder på att långvarig stress minskar förmågan att producera DHEA-S under akut stress. Med tanke på de skyddande funktionerna som DHEA-S har, så betyder minskad förmåga att producera detta hormon under akut stress ökad risk för skadliga effekter och stressrelaterad ohälsa.

Publicerat

Psychoneuroendocrinology, 2013