Bronsåldersskatten från Alingsås

Ett spiralformat bronsåldersföremål ligger på en sten vid fyndplatsen.
Fotograf: Mats Hellgren

Våren 2021 hittade en privatperson några till synes handgjorda bronsföremål utanför Alingsås. Efter en arkeologisk undersökning på platsen stod det klart att man gjort ett av Sveriges mest spektakulära och största depåfynd från yngre bronsåldern. Bronsskatten ingår nu i Lödöse museums samlingar.

Den arkeologiska undersökningen våren 2021 genomfördes av arkeologer och konservatorer från Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, i samarbete med forskare från Göteborgs universitet, på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Riksantikvarieämbetet beslutade att fyndet ska ingå i Lödöse museums samlingar. I slutet av 2021 förhandsvisades bronsskatten på Studio Västsvensk Konservering i Göteborg. (Läs mer nedan.)

Från 15 juni–2 oktober 2022 visas praktföremålen, bland annat halsringar, armringar och fotringar, på Alingsås museum. Hösten 2022, med start den 8 oktober, ställs bronserna ut på Lödöse museum i den nya, permanenta utställningen Labbet, där besökaren kommer att kunna lära sig mer om arkeologiska metoder.

Fakta om bronsåldersfyndet

 • I början av april hittade en privatperson några bronsföremål i skogen i Alingsåstrakten. En arkeologisk undersökning på platsen visade att det var ett så kallat depåfynd från slutet av yngre bronsålder, sannolikt perioden mellan 750 och 500 f. Kr. 
 • De flesta av fynden är bronsföremål som kan associeras med en högstatuskvinna från bronsåldern. De har använts till att smycka olika kroppsdelar, som halsringar, armringar och fotringar men även stora nålar och hyskor som har använts för att dekorera och hålla upp olika former av klädesplagg.
 • Fyndet är ett av de mest spektakulära och största depåfynd från yngre bronsåldern som någonsin gjorts inte bara i Västsverige utan i hela Sverige. Sammanlagt består fyndet av ett 50-tal hela eller större delar av föremål. Dessutom hittades ett 20-tal obestämbara bronsfragment och ett 10-tal järnfragment.

Fakta om fyndprocessen

 • Fynden anmäldes till Länsstyrelsen den 12 april 2021.
 • Riksantikvarieämbetet fattade beslut om att lösa in åtta bronsåldersfynd från depåfyndet i Alingsås för ett värde av 53 500 kronor, den 11 juni 2021.
 • Fyndfördelningsbeslut till Lödöse museum, gällande de åtta välbevarade bronsföremål som hittades av en privatperson, fattades av Riksantikvarieämbetet den 9 juli 2021. 
 • Fyndfördelningsbeslut till Lödöse museum om övriga föremål som hittades på platsen kom från Riksantikvarieämbetet hösten 2021. 

Fakta om fornfynd – så funkar det

• Ett depåfynd är en fyndplats för ett eller flera föremål som kan antas ha blivit medvetet nedlagda på platsen. Depåfynd av metallföremål från brons- och järnålder har tidigare mest påträffats i våtmarker. Det är mindre vanligt att de hittas i skogsmark.

• Enligt kulturmiljölagen är ett fornfynd ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och som kan antas vara från någon tid före 1850.

• Fornfynd som hör samman med en fornlämning tillfaller staten. Fornfynd som hittas under andra omständigheter tillfaller upphittaren. Men om fornfyndet är gjort av guld, silver, koppar eller brons eller annan legering med koppar, eller om det består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans, är upphittaren skyldig att erbjuda staten att få lösa in fornfyndet mot betalning.

• Om du hittar ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

• Det är Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning eller hittelön som upphittaren får.


Film från fyndplatsen – april 2021


I filmen från april 2021 uttalar sig Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och Johanna Lega, arkeolog vid Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. I filmen ser du också arkeolog Mats Hellgren och konservator Madelene Skogbert. Foto: Mikael Agaton

Pressträff och pressmeddelande april 2021

Här hittar du den livesända pressträffen från 29 april kl 11.00

Unikt bronsåldersfynd i Alingsås (Pressmeddelande april 2021)

Ett 50-tal hela eller större delar av bronsföremål har hittats i Alingsås. Fyndet utgörs huvudsakligen av praktföremål för personlig utsmyckning och är ett av de mest spektakulära och största depåfynd från yngre bronsåldern som någonsin gjorts inte bara i Västsverige utan i hela Sverige.

– Det är dessutom en av få liknande fyndplatser som har undersökts arkeologiskt, så fyndet är unikt på flera sätt. Inte sedan bronssköldarna från Fröslunda grävdes fram ur en åker i Skaraborg i mitten av 1980-talet har ett så spännande fynd från bronsåldern gjorts i Sverige, säger Pernilla Morner, antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upptäckt av privatperson
Länsstyrelsen Västra Götaland fick i början av april in en anmälan om ett fornfynd från en man som hade hittat några till synes handgjorda bronsföremål i skogen i Alingsåstrakten. Det visade sig vara ett så kallat depåfynd från slutet av yngre bronsålder, sannolikt perioden mellan 750 och 500 f. Kr. Fyndet bestod av några mycket välbevarade halsringar, kedjor och nålar av brons. Föremålen låg öppet på marken framför några stenblock nedanför en bergshöjd mitt ute i skogen. Förmodligen har djur krafsat fram dem från en hålighet mellan stenblocken, där man kan anta att de dessförinnan har legat.

Arkeologisk efterundersökning
Länsstyrelsen beslutade omgående att låta genomföra en arkeologisk efterundersökning. Dels för att ta hand om andra föremål som kanske låg kvar på platsen, dels för att ta reda på mer om omständigheterna kring fynden. Under brons- och järnåldern hände det att människor offrade föremål som en rituell handling, kanske till gudarna eller för att investera i livet efter döden. Detta kunde ske genom att man sänkte ner föremålen i sjöar och vattendrag. Dessa offerfynd har i de flesta fall återfunnits i samband med torvbrytning och dikning av åkermark under 1800- och 1900-talet. Att depåfynd av det här slaget hittas i oländig skogsmark är mer ovanligt.

Ovanligt rikt och praktfullt fynd
Den arkeologiska undersökningen genomfördes under förra veckan av arkeologer och konservatorer från Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, i samarbete med forskare från Göteborgs universitet. Resultatet av undersökningen blev ett 50-tal hela eller större delar av föremål. Dessutom hittades ett 20-tal obestämbara bronsfragment och ett 10-tal järnfragment.

– De flesta av fynden utgörs av bronsföremål som kan associeras med en högstatuskvinna från bronsåldern. De har använts till att smycka olika kroppsdelar, som halsringar, armringar och fotringar men även stora nålar och hyskor som har använts för att dekorera och hålla upp olika former av klädesplagg som troligtvis varit gjorda av ull, säger Johan Ling professor i arkeologi vid Göteborgs universitet.

Förutom halsringar, dräktnålar, spiraler, kedjor och en tutulus (klädes- eller bältesprydnad) hittade man en holkyxa samt restprodukter från bronsgjutning. Även en drivstav som man tror kan ha använts för att stimulera och sporra hästar med hittades. Det är en typ av föremål som har påträffats i Danmark men inte hittills i Sverige.

– För oss som arkeologer är det väldigt ovanligt att hitta depåfynd och det är givetvis en häftig känsla. De här bronsföremålen är både ovanliga och fantastiskt välbevarade med tanke på sin ålder, säger Mats Hellgren, arkeolog på Förvaltningen för kulturutveckling.

Nästa steg är nu att se till att föremålen kan bevaras. Madelene Skogbert är konservator på Förvaltningen för kulturutveckling, och har varit med redan vid fältarbetet.

– Min roll i fält är främst att minimera riskerna för ytterligare skador i form av förändringar i miljön eller vid hantering. Man får inte glömma bort att förutsättningarna för att föremålen över huvud taget finns kvar är att det uppstått en balans mellan materialet i föremålen och den omgivande miljön. När den störs, vilket den gör vid en framgrävning, är det viktigt att rätt åtgärder kan sättas in omedelbart, säger hon.


In English: Unique Bronze Age find in Alingsås (Press release April 2021)

A find of around fifty Bronze Age items, intact or large fragments, has been made in Alingsås. Most of the items are ornaments for personal adornment, and they constitute one of the biggest and most spectacular depot finds from the late Bronze Age ever made not just in West Sweden, but in Sweden as a whole.  

”It is also one of few sites of its kind to have been examined archaeologically, so the find is unique in several ways. Not since the bronze shields from Fröslunda were excavated in a field in Skaraborg in the mid-1980s has such an exciting Bronze Age find been made in Sweden,” says Pernilla Morner, antiquities specialist on the Västra Götaland County Administrative Board.

Discovered by a private individual
In early April the Västra Götaland County Administrative Board received a notification of an ancient find from a man who had come across some bronze objects which appeared to be made by hand, in the woods near Alingsås. It turned out to be what is known as a depot find, or a hoard of items, from the end of the late Bronze Age – probably the period between 750BC and 500BC. The discovery consisted of some very well-preserved neck rings, chains and clothing pins made of bronze. The objects lay exposed on the ground in front of some boulders below a rocky peak in the woods. Presumably foraging animals had brought them into the open by scrabbling in a cavity between the boulders, where it may be assumed they previously lay.

Archaeological examination
The County Administrative Board immediately decided to carry out an archaeological examination, in order to secure any other objects which might still be at the site as well as to learn more about the circumstances surrounding the remains. In the Bronze and Iron Ages people would sometimes offer objects as a ritual act, perhaps to the gods or as an investment in life after death. This they might do by submerging the objects in lakes and waterways. In most cases finds of such sacrificial offerings were made in connection with peat harvesting or draining of land for cultivation, and occurred principally in the 19th and 20th centuries. A depot find such as this one, made in rugged woodland, is more unusual.

An unusually rich and sumptuous find
The archaeological examination was carried out last week by archaeologists and curators from the Administration for Cultural Development in Region Västra Götaland, in collaboration with researchers from the University of Gothenburg. It identified around fifty items, either intact or large fragments. Additionally about twenty indeterminate bronze fragments and ten iron fragments were found.

”Most of the items found are bronze objects which can be associated with a woman of high status from the Bronze Age. They were used to adorn various parts of the body, and include neck rings, bracelets and ankle rings as well as large pins and eyelets used to decorate and hold up various types of garments which were probably made of wool,” says Johan Ling, professor of archaeology at the University of Gothenburg.

Besides neck rings, dress pins, spirals, chains and a tutulus (a clothing or belt ornament), a socketed axe was found as well as residual products from bronze casting. A rod which it is believed may have been used to goad and spur horses was also found. This is a type of object which has previously been found in Denmark but not, until now, in Sweden.

”For us as archaeologists it’s very rare to find a hoard, so that’s of course an awesome feeling. These bronze objects are both unusual and fabulously well-preserved considering their age,” says Mats Hellgren, archaeologist at the Administration for Cultural Development.

The next step is to ensure that the objects can be preserved. Madelene Skogbert is a curator at the Administration for Cultural Development, and has been involved since the fieldwork stage.

”My job in the field is mainly to minimise the risk of further damage in the form of changes to the environment, or in handling. We mustn’t forget that the reason the objects still exist at all is that a balance had evolved between the material in the objects and the surrounding environment. When this balance is upset, as it is in an excavation, it’s important that the appropriate measures can be applied immediately,” she says.

FACTS

 • A depot find or a hoard is a site where one or more objects are found which may be assumed to have been deliberately deposited there. Hoards of metal objects from the Bronze Age and Iron Age have previously mostly been found in wetlands. It is less common for them to be found in woodland.
 • Under Kulturmiljölagen (the Historic Environment Act), an ancient find is an object which has no owner and which is discovered on a site of ancient remains, or in some other place, and may be assumed to be from before 1850.
 • Ancient finds associated with a site of ancient remains or an ancient monument become the property of the state. Ancient finds made under other circumstances become the property of the person making the find. But if the ancient find is of gold, silver, copper or bronze, or of another alloy of copper, or if it consists of two or more objects which it may be assumed were deposited together, the person making the find is obliged to offer the state to take possession of it in exchange for a sum of money.
 • If you make an ancient find that the state is entitled to take possession of in exchange for money you have to notify the County Administrative Board or the police. If the find is part of a shipwreck find you can also contact Kustbevakningen, the Swedish Coast Guard. You may then be obliged to relinquish the ancient find against a receipt, and to state where, when and how you encountered it.
 • It is Riksantikvarieämbetet, the Swedish National Heritage Board, that decides whether the state is going to take possession of the ancient find, and if so what compensation or reward will be paid to the finder.

Contacts

Pernilla Morner, antiquities specialist (the Cultural Heritage Unit), Västra Götaland County Administrative Board
Phone: 010-224 46 97
Email: pernilla.morner@lansstyrelsen.se

Mats Hellgren, archaeologist, the Administration for Cultural Development, Region Västra Götaland
Phone: 0760-51 77 25
Email: mats.hellgren@vgregion.se

Madelene Skogbert, curator, the Administration for Cultural Development, Region Västra Götaland
Phone: 0739-62 45 35
Email: madelene.skogbert@vgregion.se

Johan Ling, Professor of Archaeology at the Department of Historical Studies, University of Gothenburg
Phone: 0702-49 45 74
Email: johan.ling@archaeology.gu.se

Associated material

Video: The press release includes a video clip of approx 1 min 15 sec duration which may be used freely in connection with information about the Bronze Age find. Please credit Mikael Agaton as the photographer. The clip is an excerpt from a fortcoming documentary about the Bronze Age on Sweden’s west coast. The video includes statements by Johan Ling, professor of archaeology at the University of Gothenburg, and Johanna Lega, archaeologist with the Administration for Cultural Development at Region Västra Götaland. The video also features the archaeologist Mats Hellgren and the curator Madelene Skogbert. The video is here on Vimeo. (You can choose subtitles in English) Please contact zara.tellander@vgregion.se if you want the video as a file.

Photographs: Photos from the site of the find are available in our press room. Please state the photographer’s name (at the end of the filename) on publication.

Live press conference: A press conference was held in the morning of 29 April. (Language: Swedish) You can watch a recording of it here... 


 

Förhandsvisningar i november 2021

Under november 2021 skedde förhandsvisningar av fynden på Studio Västsvensk Konservering i Göteborg. Där fick besökarna lära sig mer om konserveringsarbetet och vägen från mylla till monter.

– Vi har arbetat intensivt med konserveringsarbetet sedan fynden hittades, man kan säga att det är en fortsättning av den arkeologiska undersökningen. Dels vill vi bromsa den naturliga nedbrytningen. Men vi kan också till exempel få fram detaljer som legat dolda, under jordrester eller rost. Konservering är superintressant och det känns kul att få visa lite av vårt arbete, säger Madelene Skogbert, konservator på Förvaltningen för kulturutveckling.

Förhandsvisningarna var fyra till antalet och med begränsade platser.

– Redan när fyndet hittades var målet att kunna visa det för allmänheten så fort som möjligt. Men det är väldigt mycket arbete från mylla till monter, i synnerhet med ett så här unikt fynd. Med de här förhandsvisningarna får vi tillfälle att berätta mer om hur det arbetet går till, säger Christian Mühlenbock, chef för Lödöse museum.

Konservator Madelene Skogbert berättar om konserveringsprocessen

Arkeologerna Mats Hellgren och Johanna Lega berättar mer om den arkeologiska processen

Film från förhandsvisningen

Monica Risenius

Enhetschef

Telefonnummer