Remiss till audionommottagning eller hörselteam

Om du arbetar på en vårdcentral, hemsjukvård, företagshälsovård eller liknande, kan du träffa personer som har besvär med sin hörsel.

Rutin för remittera till audionommottagning eller hörselteam på Habilitering & Hälsa

Våra audionommottagningar erbjuder habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet. Hörapparat och andra hörhjälpmedel provas ut och förskrivs vid behov. För fördjupad rehabilitering för personer som har hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet finns hörselteam.

Målgruppen är personer i alla åldrar med bestående hörselnedsättning eller dövhet som har behov av kommunikativt stöd och hörseltekniskt hjälpmedel.

Vid misstanke om öronsjukdom, patologi eller medicinsk frågeställning ska patienten istället remitteras till sjukhusens öron-, näs- och halsmottagning i Västra Götalandsregionen.

Vid remittering önskar vi att följande framkommer i remissunderlaget:

  • En kortare anamnes inklusive andra funktionsnedsättningar (till exempel syn- eller rörelsenedsättning)
  • Beskrivning av hjälpmedelsbehov
  • Öronstatus (inklusive att hörselgångarna ska vara helt fria från vax)
  • Tonaudiogram (om möjligt)
  • Uppgift om patient önskar åberopa vårdgaranti (Ja/Nej)

Habilitering & Hälsa

Mattias Johansson, verksamhetschef hörselverksamheten

mattias.s.johansson@vgregion.se

Skicka remissen till närmaste audionommottagning eller hörselteam

Mottagningar