Om LUQSUS-K

LUQSUS-K är en evidensbaserad metod som fångar upp arbetsrelaterad stress och utmattning – på både individ- och gruppnivå.

Metoden består av ett antal frågeformulär och har utvecklats av Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Metoden används sedan 2010 inom företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet i VGR främst för att kliniskt bedöma individer som söker för stressrelaterade symptom. Hela eller delar av instrumentet kan med fördel användas för att screena för utmattning i arbetsgrupper både på individ- och gruppnivå.

LUQSUS-K består av fyra olika instrument LUCIE, QPS-Mismatch, S-UMS och KEDS

Kortfattad beskrivning av varje instrument  

LUCIE (Lund University Checklist for Incipient Exhaustion)

Instrumentet syftar till att identifiera förstadier av utmattning. Instrumentet utvecklades i en forskningsstudie av arbetsrelaterad utmattning som genomfördes vid Arbets-och miljömedicin, Lunds universitet där vissa besvär eller problem rapporterades som påfallande vanliga och tydliga redan i förstadierna till utmattning. Frågorna i LUCIE baseras på dessa tidiga tecken, uppdelade i sex kategorier:

(A) Sömn och återhämtning

(B) Avgränsning mellan arbete och fritid

(C) Gemenskap och socialt stöd på arbetsplatsen

(D) Kontroll över arbetsuppgifter och egen förmåga

(E) Privatliv och fritidsaktiviteter

(F) Hälsobesvär

Instrumentet bildar två skalor, en som speglar mildare tecken på långvarig stress (SVS) och en annan som specifikt varnar för begynnande utmattning (UVS). Detta instrument kan med fördel användas för screening av höga stressnivåer eller förstadier till utmattning.

QPS-Mismatch

Detta instrument innehåller frågor om passform mellan individ och arbete som ger en ungefärlig, preliminär bild av en individs psykosociala belastning (exponering) i arbetet fördelat över 6 dimensioner:

  • Arbetsbelastning · Kontroll · Gemenskap · Belöning · Rättvisa · Värderingar

Frågorna är hämtade från det större nordiska instrumentet QPS-Nordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors)
Användarmanual för QPSNordic

S-UMS

Självskattat utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom. För mer information om s-UMS;
Skattningsskalor - s-UMS

KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale)

Syftet med KEDS är att kunna identifiera utmattningssyndrom på individnivå och är utvecklat på Karolinska Institutet.
Stress och balans - testa din stressnivå - självkattningstest utifrån KEDS (Suntarbetsliv)

För mer information om LUQSUS-K metoden (inklusive manualer och klinisk handbok för hantering av alla fyra instrumenten i samspel)
Frågeformuläret LUQSUS-K

Vetenskaplig litteratur om LUQSUS-K instrumenten

Tummen upp för mätmetod mot stress (suntarbetsliv)