ISM-rapport 19 - en antologi från FHV NySam

Del av omslaget på ISM-rapport 19. Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser genom nya samarbetsformer.

ISM-rapport 19 - Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom nya samarbetsformer, presenterar resultat från forskningsprojektet FHV NySam och ger även råd till hur man i det vardagliga arbetet skall komma vidare i samverkan mellan chefer och viktiga stödfunktioner som HR/personalfunktion och Företagshälsovård.

Sammanfattande slutsats

Det fortsatta arbetet behöver utgå från följande sammanfattning av studiens viktigaste resultat:

  • Det är ett stort steg att ändra perspektiv från rehabilitering till hälsofrämjande och arbetssätt från individ till organisation.
  • Det krävs samarbetsmodeller för strategiskt partnerskap och en tillitsfull relation chef-HR-FHV
  • Verksamheterna "äger" processen. FHV har stark legitimitet i rehabilitering, mera sällan i förebyggande, nästan aldrig i hälsofrämjande.
  • Gränser sätter käppar i hjulet. Samarbetet måste vara meningsfullt för kärnverksamheten.
  • Metoder behövs för att fånga och arbeta förebyggande utifrån svaga och tidiga signaler.
  • Utvärdering bör ske i dialog, med helhetsperspektiv utifrån kvalitet/produktivitet/strukturer samt individ/grupp/organisation.

ISM:s forskningsprojekt FHV NySam

Du hittar hela ISM-rapport 19 via denna länk

ISM-rapport 19, en kapitelpresentation

Kap 1: Introduktion

Ger en bakgrund till projektet och beskriver bland annat företagshälsovårdens historia i Sverige fram till idag. Mer information om detta finns i en särskild bilaga.

Kap 2: Förbättrad arbetsmiljö genom samarbete i gränsland

Hur det samarbete över yrkesgränser som arbetsmiljöarbete förutsätter påverkas av professionella auktoritetsstrukturer. I kapitlet visas också att FHV-experternas närhet och synlighet på det lilla sjukhuset modererade samarbetet över professionsgränser till det bättre.

Kap. 3: Expertgruppers samarbete med linjechefer

Hur företagshälsovårdens experter ska agera för att deras synpunkter och åtgärdsförslag ska påverka linjechefers operativa beslutsfattande.

Kap. 4: Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande genom samarbete

Här görs en konkretisering utifrån kapitel 2-3 om hur man skulle kunna förbättra samarbetet mellan FHV, HR och chefer i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande.

Kap. 5: Fånga upp svaga signaler – att förebygga arbetsrelaterad ohälsa

Beskriver hur chefer i samarbete med HR och FHV fångar upp och tolkar svaga, tidiga signaler, men konstaterar att aktörerna i stor utsträckning förefaller se sin handlingsrepertoar avgränsad från organisationsinriktade insatser.

Kap. 6: Förebyggande hälsoarbete – att arbeta med svaga och tidiga signaler

Här beskrivs utifrån ett teamperspektiv hur medarbetarna i FHV-teamen i det interna arbetet söker efter svaga signaler i kundorganisationerna, skapar mening av dessa samt hur de diskuterar resultaten med linjechefer och HR-experter i sina kundorganisationer för att kunna agera i sitt förebyggande arbete.

Kap. 7: Reflektionsgrupper med processtöd – erfarenheter från ett förändringsarbete

I kapitlet beskrivs erfarenheterna av den metod med processtöd i reflektionsgrupper som användes i FHV NySam för att stödja de sex deltagande förvaltningarna i att arbeta utifrån VGRs nya riktlinjer för FHV.

Kap. 8: Vägledning för processtöd som metod i förändringsarbete

Här ges en vägledning för den som vill använda processtöd som metod för att stödja ett hälsofrämjande förändringsarbete.

Kap. 9: Om utvärdering – att mäta effekter och värdera resultat: med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete

I detta kapitel ställs frågorna: Vad innebär strategiskt partnerskap? Och hur kan man utvärdera nyttan av FHV som strategisk resurs? I kapitlet presenteras två modeller kring utvärdering.

Kapitel 10: Övergripande slutsatser och rekommendationer.

I detta avslutande kapitel görs en summering utifrån hela FHV NySam-studien.