FHV NySam

Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, Företagshälsovård (FHV) och HR och hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med insatser på organisationsnivå. Projektet pågick 2013-2016.

Syfte

att följa, stödja och utvärdera ett förändringsarbete utifrån Västra Götalandsregionens nya riktlinjer för FHV.

Frågeställningar

 • Kan företagshälsovården (FHV) bli en strategisk resurs i verksamheternas förebyggande och hälsofrämjande arbete?
 • Vilka nya samarbetsformer och arbetssätt krävs i så fall?
 • Hur kan man mäta nyttan av det?

Genomförande

Processtöd i reflektionsgrupper med chefer, Human Resources (HR) och FHV i sex förvaltningars förändringsarbete. Enskilda & fokusgruppsintervjuer i början och slutet.

Resultat och slutsatser

Det fortsatta arbetet behöver utgå från följande sammanfattning av studiens viktigaste resultat:

 • Det är ett stort steg att ändra perspektiv från rehabilitering till hälsofrämjande och arbetssätt från individ till organisation.
 • Verksamheterna "äger" processen. FHV har stark legitimitet i rehabilitering, mera sällan i förebyggande, nästan aldrig i hälsofrämjande.
 • Det krävs samarbetsmodeller för strategiskt partnerskap och en tillitsfull relation chef-HR-FHV
  Strategiskt partnerskap mellan chefer och FHV
 • Gränser sätter käppar i hjulet. Samarbetet måste vara meningsfullt för kärnverksamheten.
  Samarbete i gränsland
 • Metoder behövs för att fånga och arbeta förebyggande utifrån svaga och tidiga signaler.
  Fånga upp svaga signaler

 • Utvärdering bör ske i dialog, med helhetsperspektiv utifrån kvalitet/produktivitet/strukturer samt individ/grupp/organisation.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom nya samarbetsformer, ISM-rapport 19, 2017

Företagshälsovårdens utveckling i Sverige, bilagor till ISM-rapport 19

Publicerat

Lower-status experts' influence on health-care managers' decision-making, Liff & Wikström 2021

Inter-occupational cooperation and boundary work in the hospital setting, Cregård 2018

Attending weak signals, Liff, Eriksson & Wikström 2017

Kontakt

Professor Ewa Wikström,Handelshögskolan Göteborg ewa.wikstrom@handels.gu.se

Utvecklingsledare Annemarie Hultberg annemarie.hultberg@vgregion.se