Preferenser i aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Aktivitetsbaserade kontor innebär att kontoret är utformat med olika typer av miljöer, till exempel öppna ytor för enskilt arbete eller grupparbete, tysta rum och samtalsrum. Medarbetarna väljer fritt var de vill sitta och har inga fasta platser. En av svårigheterna med aktivitetsbaserade kontor är brist på fungerande arbetsplatser.

Forskning visar att i vissa aktivitetsbaserade kontor ökar den upplevda 
prestationen 
och samarbetetI andra studier uppstår negativa effekter på avskildhet och koncentration. Undersökning av preferenser i användning av olika miljöer i aktivitetsbaserade kontor, kan delvis förklara de konflikterande utfallen i olika studier. I denna studie har medarbetares preferenser och icke-preferenser undersökts för att förstå framgångsfaktorer och brister i utformning av aktivitetsbaserade kontor. Studien förklarar varför en del platser och ytor är underutnyttjade i dessa kontor och identifierar förbättringspotential som kan motverka problematiken med brist på fungerande arbetsplatser.  

Titel 

Workspace preferences and non-preferences in Activity-based Flexible Offices: Two case studies 

Författare 

Maral Babapour Chafi, Chalmers tekniska högskola och Institutet för stressmedicin, Mette HarderUmeå universitet, Christina Bodin Danielsson, Kungliga tekniska högskola .

Syfte 

Att undersöka medarbetares preferenser och icke-preferenser i användning av olika miljöer i aktivitetsbaserade kontor. 

Metod 

Vi intervjuade 27 medarbetare i två fallstudier av offentliga verksamheter som hade flyttat till aktivitetsbaserade kontor. Alla fick beskriva vilka miljöer de föredrar/undviker och varför. 

Resultat 

Analys av preferenser och icke-preferenser och jämförelsen av två fallstudierna ledde till identifiering av framgångsfaktorer och brister i utformning av aktivitetsbaserade kontor. Framgångsfaktorerna handlade om att ha flera avskärmade platser och enskilda rum för lugn och ro, och att ha flera fullutrustade och ergonomiska arbetsplatser med kontorsstolar, skärmar, tangentbord, med mera. 

En del utmaningar handlade om delade användning av kontorsprodukter. Kontorsprodukter är ofta utformade för att användas av en person under en längre tid. Dessa produkter är svåra att justera för medarbetare och i flexibla miljöer blir det dessutom ett större slitage. Otillräckligt antal och icke-passande kontorsprodukter vid arbetsplatser var en annan brist som förklarade varför medarbetarna undvek vissa platser.  

Baserat på identifierade brister har vi formulerat förbättringsförslag som kan minska antalet undernyttjade platser och underlätta för medarbetare att hitta platser som passar deras preferenser och aktiviteter. 

Slutsats 

Studien visar på vikten av att undersöka medarbetares användningspreferenser för att hitta förbättringspotential i utformning av aktivitetsbaserade kontor. För att motverka problematiken med brist på platser i aktivitetsbaserade kontor, kan resultatet fungera som underlag för förbättringar och vidare utveckling av arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor. 

Publicerat