Kap 8 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Det mest omfattande kapitlet i denna rapport, ägnas åt de faktorer som kan härledas till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4. Med föreskriften som grund har vi samlat en bank av kunskap inom respektive område, men även exempel på insatser för ett bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ledning och styrning

Det handlar bland annat om tydliga mål och roller.

Arbetsbelastning

Resurser skall anpassas till krav. Här presenteras bland annat Jobb-Krav-Resurs - modellen, som  beskriver centrala aspekter av den organisatoriska och sociala miljön.

Krav

Här beskrivs olika typer av krav såsom kognitiva, emotionella och fysiska samt olika insatser för att skapa rimliga krav.

Kontroll i arbetet

Vad ligger i begreppet kontroll och hur hänger det ihop med hälsa? Läs även om olika insatser för att stärka delaktighet.

Arbetsinnehåll

Det handlar om vilka arbetsuppgifter som ska utföras, förväntade resultat och arbetssätt, men även prioriteringar och vem medarbetarna kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Läs om hur man utifrån en arbetsinnehållsanalys fångade viktiga förutsättningar.

Gränslöst arbete

Vilka konsekvenser får ett mer gränslöst arbetsliv på vår arbetsmiljö och vad kan organisation och ledare göra för att skapa de bästa förutsättningarna?

Aktivitetsbaserat kontor (ABW)

ISM har sammanfattat aktuell forskning kring aktivitetsbaserat kontor. Vilka lärdomar kan man dra av de som infört ABW, när man står inför eller mitt i en förändring mot ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt?

Arbetstider och återhämtning

Läs om allt från återhämtning i arbetet till råd om arbetstider och schemaläggning.

Kommunikation

En god kommunikation är en viktig friskfaktor, men hur gör man? Här finns gott om såväl kunskap som verktyg och metoder.

Socialt stöd

Läs om olika typer av socialt stöd och hur man kan stärka detta. Du kan även läsa om vikten av återkoppling, som kan ses som en del av det sociala stödet.

Förändring

Läs om ISM:s forskning kring förändring, kopplat till hälsa och stress, men även exempel på olika sätt att arbeta Lean-inspirerat och dess effekter. Och hur kan man genomföra en hälsofrämjande förändringsprocess?

Utvecklingsmöljligheter, erkännande och rättvisa

Utvecklingsmöjligheter presenterades som en av de viktigaste nyckelfaktorerna, men hur man kan främja detta och vilka andra exempel på belöning kan behöva stärkas? Begreppet organisatorisk rättvisa har också sin plats här.

Att stärka känslan av sammanhang på arbetsplatsen

Här ges exempel på förhållanden i arbetet som kan främja begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Läs hela rapporten via länken nedan

ISM rapport 21 - Hälsa på arbetsplatsen