Kap 6 Hälsofrämjande arbetsplatser

Rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande är tre perspektiv som i praktiken ofta smälter samman i arbetet för en bättre hälsa på arbetsplatsen, men det hälsofrämjande perspektivet tål att belysas extra. Här kan du läsa om vägledande principerna för ett hälsofrämjande arbete, men även goda exempel samt metoder för kartläggning och uppföljning.

Vägledande principer för ett hälsofrämjande arbete

För att åstadkomma ett långsiktigt hållbart resultat räcker det inte med enstaka aktiviteter, utan det krävs kompetens att agera utifrån vägledande principer för ett hälsofrämjande arbete, så att man kan göra medvetna val.

Kartläggning för hälsa på arbetsplatsen

Innan man startar olika insatser behövs en noggrann nulägesanalys, ibland med tillbakablick i historien för att sätta den planerade insatsen i sitt sammanhang. Här finns råd om vad man behöver tänka på och exempel på olika instrument att använda. Där kan du även läsa om hur man kan fånga svaga signaler och tolka dem i samarbete med hjälp av olika perspektiv.

Utvärdering av förebyggande och hälsofrämjande arbete

I detta avsnitt presenteras en modell för att utvärdera utifrån ett helhetsperspektiv. Vi behöver kunskap om bakgrund och kontext, utvärdera såväl process, som genomförda insatser/inverkansfaktorer och sammanväga dessa i ett resultat för projektet/processen.

Exempel på hälsofrämjande projekt och processer

    • Reflektionsgrupper med processtöd (FHV NySam)
    • Hälsofrämjande i praktiken, en AFA-studie som ISM gjort på ett sjukhus
    • Det vi får är inte det vi behöver, en processutvärdering av ett hälsoprojekt
    • Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro 

Företagshälsovården som strategisk resurs

Forskningsprojektet FHV NySam syftade till att genom ett nära samarbete mellan chefer och viktiga stödfunktioner som FHV och HR, hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta mer proaktivt med den egna arbetsmiljön. Hur gjorde de förvaltningar som kommit längst?

Läs hela rapporten via länken nedan

ISM rapport 21 - Hälsa på arbetsplatsen