Vägledande principer

Den grundläggande frågan i det hälsofrämjande arbetet är: Vad är det som får oss att kan bibehålla hälsan eller till och med förbättra den? Vi behöver definiera vad vi menar med hälsa och tydliggöra vilka faktorer som påverkar hälsan. Utifrån denna utgångspunkt kan vi sedan identifiera vilka frågor vi skall prioritera för att främja hälsa. De vägledande principerna för det hälsopromotiva perspektivet är:

Den salutogena idén som grund

Den salutogena (hälsofrämjande) idén utgår från att varje individ, arbetsplats och organisation har resurser som kan användas för att bevara och utveckla hälsan. Utmaningen blir att starta där man befinner sig och gå vidare med hjälp av resurser som bidrar till detta. I nulägesanalysen fokuserar vi i första hand på de resurser som finns tillgängliga och på det som fungerar bra för att i steg två se till brister och problem. Nuläget utgör referenspunkten för vårt förändringsarbete där önskat läge vägleder oss i prioriteringar och insatser.

Helhetssyn

Ett hälsofrämjande arbete innebär att fokus i arbetet ligger på helheten snarare än en specifik del. Den grundläggande idén är således att helheten är mer än summan av delarna. En rad faktorer påverkar hälsan, såväl på arbetet som privat. Chefer, medarbetare, fackliga företrädare och personer med stödfunktion behöver kunskap om dessa och hur de hänger samman.

Arbetsplatsen som sammanhang

Arbetsplatsen är en utmärkt arena för hälsofrämjande insatser. Där finns det sociala samspelet och den miljö som ska utvecklas i hälsofrämjande riktning. Men vi behöver även se hur planerade insatser hänger samman med det som sker utanför den egna arbetsplatsen. Det hälsofrämjande arbetet bör integreras i såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetet med verksamhetsutveckling och adderas till det förebyggande och rehabiliterande. Insatser behöver riktas till såväl individer som arbetsplatser och hela organisationen.

Delaktighet

Den enskilda människans möjlighet att vara med och påverka är den kanske viktigaste framgångsfaktorn i ett förändringsarbete.  För att kunna påverka måste man först förstå vilka faktorer som har ett avgörande inflytande på hälsa för att i nästa steg se vad som är möjligt att påverka på kort och lång sikt. Att skapa delaktighet handlar till stor del om att skapa ett aktivt deltagande i de hälsofrämjande insatser som planeras. En nyckelaspekt i detta är i många fall att de som involveras ser en vinst eller tror på idén eller målsättningen för frågan. 

Process

Ett hälsofrämjande utvecklingsarbete är inget tidsbegränsat projekt, utan snarare något som sker över tid. Det förekommer även många parallella processer. Därför kan det vara bra att synliggöra det som är huvudprocessen och relatera andra processer till denna. Det finns saker som redan gjorts och görs och det finns utifrån denna bakgrund saker vi vill utveckla – önskat läge. Man behöver vara bygga på tidigare erfarenheter, vara ihärdig och arbeta långsiktigt och stegvis. Detta förutsätter en ständig utvärdering och återkoppling. 

Möjliggöra

Om hälsofrämjande insatser skall lyckas krävs också att man avsätter nödvändiga resurser för utvecklingsarbetet. Det behövs ett starkt stöd uppifrån och en tydlighet kring mål, ansvar och roller. Att förankra väl och att det finns utrymme för utbildningsinsatser, är andra exempel på hur man kan möjliggöra ett hälsofrämjande arbete. Det behövs tid och kompetens för att hitta arbetsmetoder anpassade för att främja hälsa, dialog, delaktighet och arbetsglädje.

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i kommuner

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen