Visa vägen i vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har publicerat en nulägesanalys och forskningssammanställning för att stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Detta  sammanfaller väl med slutsatserna utifrån de forskningsprojekt som ISM har deltagit i för att stärka chefers förutsättningar.

Kontexten

Att leda hälso- och sjukvård är att leda i en komplex miljö med ibland motstridiga intressen och där det finns starka professioner och stort behov av samverkan. 

Ledarkompetens

Som ledare i hälso- och sjukvården behöver du både förstå kärnverksamheten, ha kunskap om styrning och ledning, men också agera i en miljö där strukturella, kulturella och politiska faktorer spelar roll. Att ha ett systemtänkande, för att kunna se hur olika delar i systemet hänger ihop och agera utifrån det är en viktig ledarkompetens, liksom kompetens i förändringsledning.

Ledares förutsättningar

Många av hälso- och sjukvårdens verksamheter kännetecknas av att vara komplexa, oförutsägbara och kunskapsintensiva. Just därför behöver de chefer som leder verksamhetsnära enheter i hälso- och sjukvården ha ett förhållandevis smalt kontrollspann (antal underställda medarbetare). Arbetet med normtal inom VGR, där varje chef ska leda minst 10 och max 35 medarbetare, lyfts fram som exempel. Tillgången till stödfunktioner varierar stort, framförallt bland verksamhetsnära chefer. Ibland upplever cheferna snarare stödfunktionerna som kravställare.

Målet för ledarskapet

Viktiga inslag i ledarskapet inom hälso- och sjukvården är att värna det professionella utrymmet och ta tillvara de inre drivkrafter och det engagemang som vårdens medarbetare har.

Ladda ner rapporten här

 Visa vägen i vården - ledarskap för stärkt utvecklingskraft, Vårdanalys 2017

Övriga länkar

Hur många medarbetare kan en chef ha

CHEFiOS

Chefer inom hälso- och sjukvård