Hälsofrämjande distansarbete på 1177

Uppdaterad:
Publicerad:
Mamma med sjukt barn som ringer

Vårdguiden i VGR genomförde september-december 2022 ett pilotprojekt avseende distansarbetet, med syfte att testa och utvärdera ett hälsofrämjande distansarbete och således kunna möta medarbetares önskemål att arbeta helt på distans. ISM har utvärderat och skrivit en rapport. Läs om resultatet.

Hur genomfördes pilotprojektet och utvärderingen?

Totalt ingick 10 sjuksköterskor i pilotprojektet, som fick inbjudan att delta i ett antal olika utvärderingsaktiviteter, bland annat enkätstudie och fokusgruppsintervjuer. De sjuksköterskor som ingick i projektet arbetade hela sin tjänstgöringsgrad på distans under september-december 2022. De ingick i  en distansenhet med egen operativ chef. På enkätstudien svarade även en kontrollgrupp där samtliga jobbade 2-3 dagar/per vecka på distans. Dessutom gjordes enskilda chefsintervjuer samt analys av sjukfrånvaro- och produktionsstatistik.

1177 Vårdguiden har ansvarat för genomförande och utvärdering av pilotprojektet, med stöd av ISM vad gäller expertkunskap inom arbetsmiljöområdet samt kvalitetssäkring vid insamling, analys och tolkning av data. För att stötta den hälsofrämjande ansatsen förstärkte man med konsulttjänster i form av leg. psykolog/organisationskonsult samt leg. fysioterapeut/ergonom, båda från den interna företagshälsovården (FHV).

Ergonomen gjorde hembesök och gav individuella råd för anpassning av arbetsmiljön och olika arbetstekniker. Psykologen gav chefsstöd. Cheferna satsade mycket på kommunikation och hade t.ex. dagliga avstämningsmöten med en tydlig struktur och en chattkanal, varvat med fysiska träffar. 

Vad blev resultatet?

  • Deltagarna i pilotgruppen upplevde en bättre balans mellan krav och resurser.
  • De upplevde sig mindre kognitivt belastade.
  • Kunskap om ergonomi och fysisk belastning utvecklades positivt över tid.
  • De kände sig mer återhämtade och sov bättre.
  • Det var en mer positiv bild i pilotgruppen jämfört med kontrollgruppen, både när det gällde hälsa och stress.
  • Deltagarna i pilotgruppen var mer nöjda med det sociala klimatet, såväl inom gruppen som mellan chef och medarbetare, jämfört med kontrollgruppen, och det förstärktes över tid.
  • Det fanns en tillit till att chef/er lyssnade och vidtog åtgärder för att undvika ohälsosam arbetsbelastning.
  • Pilotgruppen var nöjdare med både effektivitet och kvalitet, vilket bekräftades av de objektiva uppföljningarna. 

  • Som orsak angav deltagarna att de var bättre kognitivt rustade, tack vare bättre återhämtning och mindre distraktioner, vilket påverkade såväl antal samtal som kvalitet, då de var mer närvarande i samtalet.

  • Med hänsyn till de goda resultaten rekommenderas en kompletterande valideringsstudie, som pågår i minst ett år och tar hänsyn till lärdomar och begränsningar av denna pilotstudie.

Här kan du ladda ned rapporten

Hälsofrämjande distansarbete på 1177, ISM 2023

Arbetsmiljö, ledarskap och produktivitet i ett pilotprojekt om hälsofrämjande distansarbete
Maral Babapour Chafi och Annemarie Hultberg, ISM samt Maria Wallin, Hälsan och arbetslivet (FHV), 2023. 

Läs mer om distansarbete

Nu finns även en kunskapssammanställning om flexibla kontorslösningar - aktuell forskning om arbetsmiljö vid aktivitetsbaserat distans- och hybridarbete .

Aktivitetsbaserat kontor, distans- och hybridarbete