Tolkverksamhetens brukarråd den 14 mars 2023

Närvarande:
Marie Dahlqvist, DHB Västra
Sara Jernewall, VGDL
Maria Svedberg, VGDL
Barbro Fröjdh, FSDB Väst
Harry Eriksson, HRF
Barbro Prästbacka, HRF
Agne Fröjdh, HRF
Kerstin Persson Bertheaud, HRF

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Anette Marberg, Enhetschef Tolkverksamheten Göteborg och Borås
Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten

1 Mötet öppnas av mötesledaren

Mötesledaren Anette Marberg hälsar alla välkomna till dagens möte och går igenom dagordningen.

2 Presentationsrunda

Laget runt, alla deltagare presenterar sig.

3 Föregående minnesanteckningar

Utan anmärkning

4 Spelregler 2023

Spelreglerna revideras och beslutas. Skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.

5 Information från Tolkverksamheten

Årsredovisning 2022

Anne visar en presentation med statistik, ekonomi, avbeställda tolkuppdrag, avgångar och rekryteringar. Skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.

Utmaningen just nu för Tolkverksamheten är att fler beställer tolkuppdrag vilket är glädjande och verksamheten utför fler tolkuppdrag. Dock klarar vi inte måltalet att utföra minst 25% av tolkuppdragen på distans. Andelen sent avbokade och uteblivna tolkuppdrag ligger väldigt högt. Dessa två faktorer gör att tillgängligheten blir negativt påverkad. Vi klarar precis måltalet (92%) med 92,9% i januari. Vi köper in tolkföretag men tyvärr kan de inte erbjuda oss tolkning i den omfattning vi önskar på grund av att de har andra uppdrag.
Vi har fler egna anställda tolkar än tidigare år. Vi kommer att skyndsamt skapa aktiviteter för att försöka öka andelen tolkuppdrag på distans samt minska andelen sent avbokade och uteblivna tolkuppdrag och därmed öka tillgängligheten. Brukarrådet kommer involveras via samverkansdag med workshop om vad ni ser vi bör göra mer. Vi önskar er hjälp att informera om läget för era medlemmar.

Beställda uppdrag (alla uppdrag som tolkverksamheten tagit emot under året)

15615

Avbeställda (uppdrag som blir avbeställda av beställare eller tolkanvändare i god tid)

2012

Sent avbeställda (inom 24 timmar)

1553

Inställda på plats (tolk åkt till uppdraget, beställare eller tolkanvändare glömt att avboka)

145

Inställt på grund av teknik

50

Inställda av tolkverksamheten

969

Utförda uppdrag

10932

Varav distans

2869

VGDL: Har fått höra att när Tolkverksamheten har stängt för APT och man köper in tolkar har många bokat tolk men inte fått det. Varför finns inga tolkar?

Prio 1 är akuta uppdrag som måste utföras. Har inte tolkföretagen lediga tolkar måste vi ta våra egna.
Har APT en halvdag 1 gång/månad. Det handlar om tolkarnas arbetsmiljö.
Bifogar datum då Tolkverksamheten har stängt för APT. Tacksam för hjälp med spridning till era medlemmar.

Återkoppling fokus framåt 2023 och prioriterade aktiviteter

Anette informerar om fokusområden 2023:
Tillgänglighet
Digitalisering
Minska sent avbokade och uteblivna besök
Medarbetarenkät
Tolkanvändarenkät

Målet med digitaliseringen är att utföra 25% av tolkningarna på distans. Nu vill sjukvården ha tolk på plats, det tär på våra resurser.

HRF: Kräver sjukvården tolk på plats?

Ja, akutmottagningarna i Göteborg hade alltid tolk på distans under pandemin. Nu vill de ha tolk på plats. Läkare vill inte ha tolkning på distans. Måste informera om detta.

VGDL: Sjukvården fokuserar mycket på Patientlagen. Vill inte göra fel. Vissa tolkanvändare är otrygga med tolkning på distans.

Helt rätt, det är vårdens ansvar. Det är en utmaning med omställning av vården. Vårdbehovet kommer öka men inte resurserna, därför behöver vården arbeta med distans. Vården har 7% som mål jämfört med tolk som har 25%. Vi har inte samma mål och vi jobbar mycket med vården. De kommer komma i kapp.

HRF: Mina erfarenheter av tolkning på distans inom vården är mycket bra. Känner motstånd från vissa. Ser inte minsta problem med tolkning person till person då fungerar texttolkning väldigt bra.

HRF: På årsmötet i april har vi bjudit in IT-avdelningen i regionen för att förklara distanstolkning.

VGDL: Många letar efter tolken i väntrummet då de inte vet att tolken kommer att delta på distans. När sms-påminnelsen går ut hade det varit önskvärt om man där kan informera om att tolkningen kommer genomföras på distans.

Önskar en månadsrapport på sent avbokade och uteblivna besök inför varje brukarråd så vi kan informera våra medlemmar.

Månadsrapport på sent avbokade och uteblivna besök kommer att skickas ut tillsammans med dagordningen framöver.

HRF: Finns det möjlighet att utveckla sms-påminnelsen i det nya systemet?

Vet inte hur det ser ut ännu men vi har chans att påverka. Under workshopen med brukarrådet fanns många tankar kring Boka Tolk. Har tagit med detta i arbetet kring Boka Tolk. Input från medarbetare och brukarråd gifter sig väldigt bra.

HRF: Norra Skaraborg har satsat mycket på teknik för tolkning på distans och önskar få utbildning.

Nu tar vi tag i den frågan. Vem ska vi utbilda, när och var?

Information om Seniort mentorskap, inbjudna gäster

Göran Lindén, Pia Anlow och Eva Matsa (tolkar, CODA) informerar om pilotprojektet Seniort mentorskap.

Bakgrund: Inom Tolkcentralen Göteborg och Borås har vi många tolkar i samma åldersspann och där vi inom de kommande åren har pensionsavgångar att vänta. Även om dessa pensionsavgångar ligger ett tiotal år framöver innebär det vi ser behov av att arbeta med kompetensöverföring från seniora medarbetare till mer oerfarna kollegor.

Uppdrag: 3 seniora medarbetar har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi kan arbeta med kompetensöverföring och dela den med mer oerfarna kollegor.

Syfte: Syftet är att ta tillvara seniora medarbetares kompetens, erfarenhet och kunnande genom att ge ett verksamhetsanpassat strukturerat stöd till nya oerfarna kollegor så att dessa kan utveckla sin professionella kompetens och bli trygga i sin yrkesroll.

Mål: Att den samlade kompetensen som finns hos senior arbetskraft tas tillvara och stannar i verksamheten. Att vi har ett arbetssätt vid introducering av nyanställda tolkar på enheten. Att säkerställa tillgänglighet till tolktjänst oavsett svårighetsgrad/uppdragstyp. Att säkerställa god kvalitet på tolkning.

HRF: Handlar detta bara om teckenspråk, inte skrivtolkning?

Bara teckenspråk men kan appliceras på skrivtolkning också.

Viktigt att tänka på:
Trygghet
Förtroende
Samtalet
Ansvar
Reflektera utan rätt och fel.

Man ska tolka det de menar, inte det de säger.

VGDL: Kommer projektet att fortsätta?

Det är ett pilotprojekt som ska utvärderas. Har haft goda resultat.

VGDL: Är alla CODA? Har annars inte samma erfarenhet. Hur kan de få samma möjligheter?

De 3 adepterna vi har är inte CODA, har lärt sig av intresse. Har i projektet samarbetet med döva tolkar. Har ibland varit jättebra och ibland inte så bra.

VGDL: Mycket bra presentation kring det egna ansvaret. Ser gärna en fortsättning. Kan ni komma till Dövas förening och informera?

VGDL: Det finns bakomliggande arbete innan tolken kommer för att träffa mig.

Det är viktigt att ställa många frågor. Vilken information behöver vi ta in innan ett tolkuppdrag?
Viktigt att få förståelse för vår verksamhet och att vi är 3 som ska dansa.

Presentationen skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.

Resultat Tolkanvändarenkäten

Gabriella presenterar det övergripande resultatet inom de olika dimensionerna:
Helhetsintryck
Respekt och bemötande
Kontinuitet och koordinering
Information och kunskap
Tillgänglighet

Vi kommer att ha en samverkansdag med workshop kring tolkanvändarenkäten 10/5 där vi kommer gå igenom resultatet på varje fråga. Materialet kommer att skickas ut innan.

Information om Boka Tolk

Anette informerar att driftstarten av Boka Tolk kommer ske under april.
Under denna månad kommer alla medarbetare att få utbildning. Vi ber därför er tolkanvändare och beställare att ha tålamod och visa hänsyn till att mottagandet av en tolkbeställning kan ta lite längre tid under denna period och att eventuella frågor kommer ställas för att säkerhetsställa att vi får rätt information i det nya systemet.
31 mars stängs T9K Webb ner och det kommer då inte längre vara möjligt att göra tolkbeställningar eller logga in för att se sina tolkbeställningar via T9K Webb. Ni kan fortsatt beställa via webbformulär, telefon och bildtelefon.
En tolkanvändarportal är under utveckling. Boka Tolk håller på att utveckla en tolkanvändarportal som under våren testas av Örebro Tolkcentral därefter Region Skåne. Övriga regioner planeras att få tillgång till portalen under hösten 2023.
Inloggning kommer att ske via E-tjänster på 1177 för att uppfylla de krav som finns på säker inloggning och därigenom kommer möjligheten finnas att se sina tolkbeställningar.

VGDL: Ni måste vara beredda på att svara på frågor och bemöta detta.

Tack för feedbacken. Då behöver vi ta höjd för detta.

HRF: Väldigt olyckligt att inte kunna gå in och kontrollera våra beställningar från 31/3 och fram till hösten. Är mycket besviken.

VGDL: Vi behöver veta vem som kommer för att kunna förbereda oss. Kanske måste ni öka era öppettider från 31/3.

Vi lägger till detta i vår risk- och konsekvensanalys och tar fram aktiviteter för detta. Detta kommer prioriteras.

Ankomstvägar:
Telefon
Bildtelefon
Webbformulär på hemsidan

DHB Västra: Kan fler än tolkanvändaren boka i Boka Tolk?

Ja, vårdgivare, tolkanvändare och tolkverksamheten.

Vi var tvungna att gå in i Boka Tolk. Vi kan inte vänta på tolkanvändarportalen. Vi valde nu under våren och hoppas att tolkanvändarportalen kommer till hösten.
T9K har ingen support, kraschar systemet har vi ingenting. Vi valde därför att byta till Boka Tolk.

VGDL: Ni måste ta höjd för detta. Snabbt beslut, snygg övergång. Inte ok om tolkanvändarportalen dröjer. Måste kunna kräva att det är i gång så fort som möjligt. Det kommer bli klagomål.

FSDB: Kommer ni skicka ut information om Boka Tolk snart?

Håller på med ett informationspaket just nu. Kommer i alla våra kanaler. Tacksam om ni kan hjälpa oss med spridning till era medlemmar.

2 viktiga områden:
-Det går inte att beställa i T9K efter den 31/3
-Få svar på bokningarna

VGDL: Får man fortsatt någon bekräftelse på sin bokning?

Vi behöver arbeta parallellt i båda systemen under övergången. Tar med frågan, lite tidigt att svara på den idag.

HRF: Har varit i kontakt med HRF i Örebro och Stockholm för att fråga om Boka Tolk.  Örebro är nöjda med systemet i stort. Distriktet kan inte gå in och kontrollera beställningar, det skulle underlätta om det fanns möjlighet till det.

Alla regioner som är med i Boka Tolk äger och utvecklar systemet tillsammans. Vi kommer ha nytta av att gå med och kunna påverka. 18 regioner är med, vi är sist in.

DHB: Jätteviktigt att få en bekräftelse så man vet att man fått tolk. Ni måste kunna lova det.

Det kan vi lova.

Ny förvaltningschef:

Habilitering & Hälsa har fått en ny förvaltningschef från 1/3, hon heter Neri Samuelsson och är tidigare verksamhetschef på Habilitering Barn & Ungdom.

6 Information från Brukarorganisationerna

DHB Västra:
Lär föräldrar lära sig teckenspråk.
Logoped för alla.
Mycket aktiviteter och träffar för familjer
Teckenspråkshelg.

VGDL:
Rullar på, många olika frågor men inte så många som rör tolk.

De som inte är nöjda hänvisar vi vidare.
Döva har inte fått beredskapstolk på sjukhus. Mycket kritik kring det. 

Det är bara 2 tolkar i tjänst under beredskapen. Finns det inte tolk så finns det möjlighet till distans. Önskar information om beredskapstolk på distans.
Riksteatern ska ut på stor turné med Bröderna Lejonhjärta. VGDL är med och förbereder detta, det är en stor utmaning. Det kommer vara föreställningar i Mölndal och Mölnlycke.

Kulturresa i oktober för våra medlemmar, mer information kommer.

HRF Skaraborg:
Det finns ingen dövförening i Skaraborg så Lidköping har lovat ta hand om de döva i Skaraborg. De önskar både skriv- och teckenspråkstolkar till sina sammankomster.
Mycket klagomål från lokalföreningarna och brukare som är besvikna. Missar ofta att få tolk. Det är ett stort bekymmer. Gör ont att alla inte kan delta på ett bra sätt.
Letar efter efterträdare till Agne som ska avgå.

HRF Lidköping/Götene:
Har startat en CI-grupp.
Andra distrikt är också välkomna. Har klarat oss bra utan tolk men nu har vi blivit fler så nu behövs skrivtolk.
Nästa möte 29/3 kl. 13:30 på Hörselexpeditionen i Mariestad. Anmälan sker till Frida Lennartsson, 0704–594624.

HRF Vänersborg:
Har CI Café. Har inte haft så många besökare men bra diskussioner.
Nästa träff 23/3.

HRF Göteborg:

10–31/3 har HRF en stor informations- och insamlingskampanj. Alla föreningar och distrikt kommer vara inkopplade på den.

Årsmöte 22/4

IT-ansvariga från regionen kommer att informera om deras IT-strategi.

En före detta polis kommer hålla i IT-kurser för medlemmarna i VGR.

Vi är förtjusta i politiker i vår styrelse och kommer att bjuda in varje politikergrupp till samtal under våren.

Barbro Prästbacka är med i en arbetsgrupp med Västtrafik där man tittar på tillgänglighet och involvering på bussar, tåg och spårvagnar utifrån syn, hörsel och de som har svårt att röra sig.

Mejla gärna Barbro om ni har några synpunkter: barbroprastbacka@gmail.com

FSDB Väst:
Årsmöte 18/3.

Pilbågsskytte i Kungälv.

Båtutflykt på Göta kanal från Sjötorp till Töreboda.

1–3/9 nationell träff i Göteborg.

7 Inkomna frågor från Brukarorganisationerna

HRF:

FRÅGOR/SYNPUNKTER TILL TOLKRÅDET 2023-03-14 FRÅN DISTRIKT SKARABORG

Det är mycket tolkuppdrag som inte blir genomförda i Skaraborg för närvarande. Irritationen är stor bland brukare och föreningar. Även att boka tolk tycker många är omständligt.

Den 10 januari var det bokat skrivtolkar till en kurs som HRF N: Skaraborg ordnat med 8 deltagare. En deltagare meddelade till tolkverksamheten att hon inte skulle delta, detta gjorde att 7 personer blev utan tolk. Hur registrerats det? Avbokning eller tolkbrist?

Besvarat under statistik

Hur rapporterar Ni alla tolkuppdrag som blivit inställda på grund av tekniska problem vid distanstolkning? Ser i T9K det står avbokning.

Stor frustration på företag som har döva anställda och behöver tolk vid olika möten. Företagen får meddelande att de inte kan boka tolk genom tolkverksamheten, ska vända sig till företag.                                        

Detta har inneburit att döva inte fått tolkar. En stor risk döva blir utestänga från arbetsmarknaden.

Besvarat under statistik

Skrivelse har inkommit till HRF distrikt Skaraborg från HRF Tidaholm på klagomål.                                                            

Gjorde 8 beställning på skrivtolkar genom telefonsamtal den 23 februari. Fick signaler om att man inte får göra beställningar genom telefonsamtal. Är det slut med den förmånen? Blev också hotad att HRF ev. får stå för tolkkostnader vid månadsmöten.  

Klagomål kan inte hanteras på brukarrådet men vi vill gärna att ni inkommer med klagomål till Tolkverksamheten. Klagomål är viktiga för oss och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. När klagomålet kommer in till oss, gör vi en utredning av vad som hänt och återkopplar till den som lämnat in klagomålet. Möjlighet finns också att vända sig direkt till patientnämnden som är en opartisk instans och fungerar som en länk mellan dig som lämnat in klagomålet och Tolkverksamheten. Kanaler finns för detta.

Hur man beställer tolk, visas på hemsidan. Kostar inget för tolkanvändaren. 

Beställ tolk 

Boka tolk genom webbformuläret är mycket tidskrävande.

Arbetssättet finns kvar tills vi går in i Boka Tolk

Hur blir det med tolkning på distans? Är det nedlagt?                                     

HRF N: Skaraborg har kostat på en anläggning för ca. 60,000 kr. för att kunna ha tolkning på distans.                                                                      

Någon information/utbildning har inte blivit.

Mål i Verksamhetsöverenskommelsen är 25% på distans.

Workshop PGSA Digitalisering tillsammans med brukarrådet om hur vi ska informera, vilka samt vilka vi ska utbilda. Återkoppling av aktiviteter till höstens samverkansmöte.

Lite positiv också. Flera personer som bokat tolk genom telefon och haft tur få prata med Johan, har varit mycket nöjda. Han är lugn och mycket hjälpsam. ETT STORT TACK TILL HONOM.

Får vi någon utbildning i Boka Tolk?

Utbildningsdelen för er blir i tolkanvändarportalen som kommer bli tillgänglig i höst. Då utbildar vi er så ni kan vara ett stöd till era medlemmar.

Det finns ingen portal ännu, är den klar till samverkansmötet i november så tittar vi på den då.

FSDB Väst:
Plattformen Boka Tolk ska lanseras i vår. Är den tillgänglig för synskadade och blinda som

behöver storstil och kontrast. Går den att använda för de som läser punktskrift eller talsyntes? 

Besvarat under “Boka Tolk” punkten och info om tolkanvändarportalen.

Införa informatör igen.

Hur säkerställer man arbetet arbete med att behålla

Kompetenta tolkar i verksamheten?

Ett prioriterat fokusområde som vi kommer att arbeta med i år. Arbete pågår via handlingsplaner. Återkoppling på höstens brukarråd om resultat.

Hur ser upphandlingen ut av tolkbolag och säker ställer kvalitén av dövblindtolkar?

Vid centraltolkning, skrivtolkning (storbild) – finns begränsning av tolkanvändare?

Lagen om offentlig upphandling

Besvarat under statistik.

DHB Västra:

Har försökt boka dövtolk men blivit nekad. Har inte fått någon förklaring till varför.

Individuella frågor tas inte på brukarrådet men generellt så har vi inga egna döva tolkar anställda. Det är köpa tjänster, det kanske inte fanns någon tolk tillgänglig

Gör ett klagomål så får ni ett svar på varför det blev avslag i just detta fall.

VGDL:
Har ni en budget varje månad på köpta tjänster?

Vi har månatliga genomgångar av ekonomin. Har vi utrymme kan vi köpa in mer. Pengarna ska inte sparas.

Frågor som inkom för sent till brukarrådet 2022-11-24:
VGDL:  
EKONOMI 
Budget för 2023, har Tolkverksamheten fått veta hur mycket ska Tolkverksamheten ha för år 2023? Hur mycket var Tolkverksamhetens budget mellan 2018-2022?

Få veta hur Tolkverksamheten fördelar sin budget på alla månaderna under ett verksamhetsår (år 2022) inkl. hur mycket lägger Tolkverksamheten pengar på externa (köpta tjänster från upphandlade tolkbolagen) tolkuppdrag.

Besvarat under Ekonomi och statistik 2022.

Vi funderar också på hur beredskapstolkningen egentligen fungerar då det inte fungerat optimalt i några fall. Ni svarar inte och kan inte få loss tolkar i tid till ex. akuta ärenden (sjukvårdsärenden).

Klagomål kan inte hanteras på brukarrådet men vi vill gärna att ni inkommer med klagomål till Tolkverksamheten.
Beredskapstolk vid akuta situationer, ex olycksfall efter att Tolkcentralen är stängd, ringer man beredskapsnummer 010-441 23 20 som svaras i av växeltelefonist som förmedlar samtalet till tolk. Fungerar även med bildtelefon via förmedlingstjänst.

Hur går det med informatör-tjänsten? Finns det någon hos Tolkverksamheten som kan åka runt i Västra Götaland och hälsa på alla VC, sjukhusen och skolor där sjuksköterskeutbildningar/vård- och omsorgsutbildningar finns med syfte på hur man ska bemöta döva på rätt sätt?  

Inte en prioriterad aktivitet 2023.

STATISTIK  
Statistik över antal beställda tolkuppdrag, antal tolkanvändare som beställde år 2022 fram till 31 oktober med följdfrågor:

Månatliga genomförda och inställda tolkuppdrag från januari 2022 till 31 oktober 2022

Få statistik över alla genomförda och inställda tolkuppdrag vid Tolkverksamheten fram till 31 oktober

Detaljerad information över inställda tolkuppdrag (före ett dygn och inom ett dygn).

Hur tar Tolkverksamheten beslut gällande inställda/avbokade uppdrag och vad är Tolkverksamhetens tolkning på hur det ska var ett inställt/avbokat uppdrag och tas med i statistiken?

Besvarat under statistik och tas upp på nästa Regionala Brukarråd 

HRF: 
Jag utgår från att det kommer berättas om nästa års budget på detta möte. 

Besvarat under statistik

Tolka regionfullmäktige:
Det är våra egna tolkar som tolkar regionfullmäktige i realtid. Det tar enorma resurser. Det är väldigt få tittare i realtid. Vi har problem med tillgängligheten och regionfullmäktige är inte vardagstolkning. Teckenspråkstolkana är våra och skrivtolkarna är köpta tjänster.
Kan vi i stället tolka i efterhand eller använda köpta tjänster, vad tycker brukarrådet?

VGDL: Ta köpta tjänster. Låt regionfullmäktige kontakta tolkföretagen direkt.

HRF: Häller med. Hur långt fram ligger automattext.

Kan inte svara på det.

Brukarrådet beslutar:
Tolkverksamhetens tolkar tolkar vardagstolkning. Regionfullmäktige tolkas av köpta tjänster.

8 Årshjul 2023

Årshjul 2023 skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.

 9 Nästa möte

18 oktober kl. 10:00-15:00, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg, lokal Framtiden

10 Utcheckning

Hur var dagens möte kom alla till tals?

Marie: Väldigt mycket information att ta med till våra medlemmar. Skicka gärna ut information direkt till oss om det är något ni vill att vi ska sprida. Bra möte.

Maria: Känner mig nöjd. Har varit bra. Viktigt att informera om stora förändringar, skapar irritation och stress när man inte vet.

Sara: Önskar få information innan, skicka gärna ut material innan mötet. Skicka ut minnesanteckningarna så snabbt som möjligt.

Förstår att ni måste stänga T9K men hade önskat få informationen tidigare.

Kerstin: Nöjd med dagen. Mycket kring Boka Tolk. Bra med seniort mentorskap. Har varit en fin dag.

Agne: Är nöjd. Har skickat in flest frågor, har kanske inte fått helt klara svar. Bra dialog. Tack för fika och lunch.

Harry: Jag är nöjd med mötet. Har fått prata mycket. Känner oro inför Boka Tolk, att det dröjer innan det är i drift.

Barbro P: Jag är nöjd. Har inte pratat för mycket idag. Känner skillnad på mötena idag och tidigare. Det är viktigt att samverka, man får tänka hur gör vi? Hur löser vi det?

Barbro F: Bra möte, nöjd. Visste att T9K skulle försvinna men inte när, hoppas det ska fungera. Roligt med gästerna. Tack för kaffe och lunch.

Gabriella: Bra möte idag. Intressant med de inbjudna gästerna som informerade om seniort mentorskap.

Anne: Jättebra möte med bra dialoger. Tar med mig det seniorerna sa ” Vi är 3 som ska dansa”.

Anette: Bra möte. Kan vi dansa tillsammans så uppnår vi ”Det goda livet”.

Tolkarna: Strukturerat och tydligt. Trevligt att tolka mötet. Känner att vi är med men ändå inte. Roligt att träffas. Har fungerat jättebra.

Viktigt att tänka på när det ställs en fråga, avvakta att svara så skrivtolkarna hinner skriva ner frågan.

Gabriella Gesang förde anteckningarna