Toppresultat för tredje gången i Nationell patientenkät

Publicerad:

Nu är resultatet från enkäterna ”Habilitering och hjälpmedel” och ”Tolk- och taltjänst” här! 90% av patienterna som svarat och 73% av tolkanvändarna som svarat är nöjda med Habilitering & Hälsas vård och service.

Teckenspråk


Nationell Patientenkät 

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Enkäten ”Habilitering och hjälpmedel” har genomförts tre gånger; 2018, 2020 och 2022. Enkäten “Tolk- och taltjänst” genomfördes 2020 och 2022. Vi kan jämföra våra resultat från tidigare enkäter men också med andra regioner. 

Så många svarade på enkäten 

Enkäten ”Habilitering och hjälpmedel” skickades ut till 6433 slumpvis utvalda personer som besökt någon av Habilitering & Hälsas mottagningar under september och oktober 2022, samt till ytterligare 807 slumpvis utvalda personer som haft ett digitalt vårdmöte under samma period. 2906 personer (45,2%) svarade om mottagningsbesök och 242 personer (30,1%) svarade om digitala vårdmöten. Enkäten för ”Tolk- och taltjänst” skickades ut till 202 slumpvis utvalda personer som beställt tolk under september och oktober 2022, av dem svarade 95 personer och svarsfrekvensen blev 47%. Sista svarsdatum var 2 januari 2023.  

- Vi hade önskat ännu fler svar, säger Lina Häglund, utvecklingsledare som arbetat med enkäten. Samtidigt är det glädjande att “Tolk- och taltjänst” svarsfrekvens ökat sedan förra mätningen 2020 och att vår svarsfrekvens för ”Habilitering och hjälpmedel” är högre än riksgenomsnittet på 37,2%. Det är första gången vi skiljer på fysiska och digitala vårdmöten i enkäten, det gör att resultatet blir värdefullt för att kunna förbättra och utveckla båda formaten. 

Resultat från Habilitering och hjälpmedel - fysiska besök 

90% av patienterna som svarat är väldigt nöjda med helhetsintrycket. De allra flesta (94%) upplever att de blivit mycket väl bemötta och respekterade. Dessutom svarar hela 89% att besöket var till nytta för dem. En majoritet (85%) upplever att de är delaktiga och involverade i sin vård och lika många är nöjda med kontinuitet och koordinering. Nio av tio (90%) är nöjda med vår information och kunskap. Jämför vi med tidigare enkäter är resultatet något lägre: 91% av de svarande var nöjda med helheten 2018 och 92% var nöjda med helheten 2020. Nationellt är vårt resultat när det gäller helhetsintryck (90%) snäppet bättre än både Region Stockholm (82%) och Region Skåne (85%). 

Resultat från Tolk och taltjänst 

Hela 73% av de som svarade är nöjda med helhetsintrycket. En majoritet (85%) upplever att de blivit mycket väl bemötta och respekterade. Jämfört med enkäten från 2020 är resultatet något lägre. Nationellt sett får Region Skåne och Region Stockholm lite bättre resultat i enkäten Tolk- och taltjänst, men uppdragen ser olika ut i olika regioner så jämförelsen är svår att analysera. 

Så arbetar vi med resultatet 

Förvaltningsledningen och styrelsen för Habilitering & Hälsa har tagit del av resultatet, och nu analyseras det på verksamhets- och enhetsnivå. Överlag är det ett jättefint resultat, som hållit sig över tid. I fritextsvaren fick vi många relevanta synpunkter och idéer som kan förbättra och utveckla vår vård och service. Varje mottagning tar fram handlingsplaner med aktiviteter utifrån sitt resultat. 

- Att våra insatser upplevs vara till god nytta för patienter och tolkanvändare är det bästa betyget man kan få, menar Neri Samuelsson, förvaltningsdirektör. Det värmer också att patienter och tolkanvändare upplever att de bemöts på ett respektfullt och inkluderande sätt.