Skogsvårdare

Ryggtavla på manuellhuggare med röjsåg

Studieperiod

28 oktober 2024 – 30 maj 2025

Studietakt och studieform

Heltidsstudier vid Naturbruksskolan Svenljunga

Vill du ha kunskaper för att arbeta med skogsvård? Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta professionellt inom skogsnäringen. Här får du bred kunskap inom skogsskötsel och virkeslära, men också fördjupad kunskap om natur- och kulturmiljövård och de skötselmetoder som förväntas ingå i framtidens skogsbruk. Du får även den praktiska erfarenhet som krävs för att vara redo för yrket.

Om utbildningen

Under utbildningen får du breda teoretiska och praktiska yrkeskunskaper inom skogsskötsel, virkeslära och naturvård. Du får gedigen träning i att hantera motorsåg och röjsåg och får möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB) och Röjsågskörkort (RA, RB). Du får även kunskaper som ger kompetensbevis för Natur och Kulturmiljövård i skogen (Grönt kort). 

Utbildningen ger dig goda kunskaper om skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi. Du läser marklära, skogsuppskattning, uppföljning av plantering, röjning, gallring och får också kunskaper om att tyda, upprätta och uppdatera skogsbruksplaner. Utbildningen ger bred kompetens inom både konventionellt skogsbruk och hyggesfria metoder.

Vad kan jag jobba som?

Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning kan du jobba med skogsvård och manuellhuggning som anställd eller i eget företag. Du kan även jobba med att underhålla parker, naturområden och reservat. 

Utbildningsinnehåll

Kurser

  • Skogsskötsel
  • Motor- och röjmotorsåg
  • Virkeslära
  • Miljö- och kulturmiljöhänsyn
  • Småskalig skogsteknik
  • LIA 1 – manuellhuggning
  • LIA 2 – virkesinköp
  • LIA 3 – planläggning

LIA – lärande i arbete

LIA (lärande i arbete) är fördelat på tre perioder under utbildningen på sammanlagt 8 veckor. LIA kan göras på valfri ort efter den studerandes förutsättningar och intresse. 


Behörighet

Behörighet till Nationell yrkesutbildning

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och

  1. Har godkända beyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
  2. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Mats-Ola Tranell

Utbildningsledare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer