Chefers dialog

Hur chefer värderar och hanterar dialog på arbetsplatsen. En betydelsefull konsekvens när dialog inte används kan vara att viktig information, t.ex. av betydelse för verksamhetens effektivitet och ekonomi, inte förmedlas uppåt i organisationens ledningssystem i önskvärd utsträckning.

Titel

Multiple balances in workplace dialogue - experiences of an intervention in health care

Författare

Christina Grill och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin Göteborg samt Ewa Wikström och Eva-Carin Lindgren, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Chefs- och ledarskapet i arbetslivet har visat sig vara betydelsefullt för en hälsosam arbetsmiljö och kvalitet och effektivitet i verksamheten. I en ömsesidig, uppskattande och respektfull kommunikation och dialog på arbetsplatsen påverkas hälsa och effektivitet positivt.

Syfte

Studiens syfte var att få en djupare och en teoretisk förståelse för hur första linjens chefer på västsvenska sjukhus värderar och hanterar dialog i organisationen och utveckla en modell för detta.

Metod

Studien har använt en metod som är systematiskt utforskande och som inte utgår från tidigare teorier vid analysprocessen utan syftar istället till att generera en teori eller modell. Studien bygger dels på intervjuer med cheferna och dels på observationer av dem för att kunna se och jämföra om de kommunicerar som de beskriver i intervjuerna att de gör.

Elva chefer på två västsvenska sjukhus valdes ut, varav fyra av dem även observerades. I analysen framkom en kärnkategori; Chefers kommunikationshandlingar. De kunde vara förståelse- eller strategiskt inriktade, samt upplevas som eller utövas jämlikt alternativt ojämlikt i en maktrelation.

Resultat

Fyra olika former av kommunikationshandlingar framträdde; samspelande, omhändertagande, kontrollerande och konfronterande. Cheferna använde sig av alla dessa men i olika utsträckning.

Dialog förekom enbart i den samspelande, där inriktningen var ömsesidig förståelse och maktrelationen upplevdes som jämlik. De intervjuade värderade dialog positivt, men värderingen kom inte alltid till uttryck i deras handlande. Cheferna hade strategier för att skapa dialog, men olika omständigheter kunde hindra att en sådan kom till stånd.

Slutsats

En betydelsefull konsekvens när dialog inte används kan vara att viktig information, t.ex. av betydelse för verksamhetens effektivitet och ekonomi, inte förmedlas uppåt i organisationens ledningssystem i önskvärd utsträckning.

Publicerat

Journal of Workplace Learning, 2015