Minnesanteckningar Tolkverksamhetens Regionala Brukarråd 240318

Närvarande:

Erika Darljung, HRF Göteborg
Barbro Prästbacka, HRF Västra Götaland
Marie Dahlqvist, DHB Västra
Kerstin Persson Bertheaud, HRF Skaraborg
Ingrid Nordquist, HRF Skaraborg
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Ulf Andersson, HRF Norra Skaraborg, Mariestad
Stine Venseth, VGDL
Harry Eriksson, HRF Västra Götaland

Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten

Kristina Jasson, Enhetschef Tolkverksamheten Vänersborg och Skövde
Ulrika Karlsson, Enhetschef administration Tolkverksamheten
Anette Evertsson Marberg, Enhetschef Tolkverksamheten Göteborg och Borås
Gabriella Gesang, Assistent Syn- och Tolkverksamheten

1 Mötet öppnas av mötesledaren Ulrika Karlsson

Ulrika hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2 Incheckning, presentationsrunda 

Alla presenterar sig. Tolkarna informerar om dagens tolkning

3 Information från Tolkverksamheten

Statistik och ekonomi

Huvudbudskap för omställningen:
Västra Götalandsregionen ​ställer om hälso- och sjukvården ​
​för att erbjuda invånarna ​en mer tillgänglig och jämlik​ ​
hälso- och sjukvård med ​högre kvalitet och större delaktighet ​
inom ramen för befintliga resurser.

Vad har vi framför oss 2024–2028?
Omställning – nära vård​
Digital transformering​
Kompetensförsörjning​
Ekonomin

Besparing 2024
Fördelad besparing per verksamhet utifrån andel av personalbudget​:
Hörselverksamhet, 6,6 Mkr ​
Syn- o Tolkverksamhet, 3,2 Mkr ​
Habilitering Barn och ungdom, 10,3 Mkr ​
Habilitering vuxen, 3,9 Mkr ​
Förvaltningskansli, 1,0 Mkr​
Totalt 25,0 Mkr

Åtgärder för budget i balans, Tolk:
Halvering av budget för övertid - till 1000 timmar (kvalificerad övertid) totalt för Tolkverksamheten​.
2 verksamhetsutvecklare​ blir 1
Prisjustering för uppdrag som vi fakturerar +250 Tkr​
Minskad bemanning 0,8 tjänst totalt inom Tolk​
Egna bilar avyttras. Hyr i stället vid behov av regionens bilpooler​
Budget för köpta tjänster är oförändrad 3,2 Mkr

Information om fokusområden 2024

Prioriterade fokusområden 2024:
Produktions- och kapacitetsplanering​
Digital Transformering​
Kommunikation, information och samverkan ​
Arbetsprocess Tolk​

Bakgrund:
Omställning av vården 2023–2027​
Verksamhetsplan 2024​
Workshop med medarbetare och brukarråd

Syfte:
Att kunna säkerställa god arbetsmiljö samt ökad och jämn tillgänglighet och kvalitet inom hela Tolkverksamheten.

Mål:
Vi klarar minst 92% tillgänglighet till tolktjänst​
Vi har en ekonomi i balans​
Vi klarar minst 25% av alla utförda tolkuppdrag på distans​
Vi har en god kvalitet på utförd tolktjänst​
Vi har en god arbetsmiljö med jämn arbetsbelastning ​
Vi använder vår kompetens och erfarenhet på bästa sätt​
Vi har en fungerande arbetsprocess som är känd och accepterad​
Vi har en fungerande Produktions- och kapacitetsplanering med tydlig kapacitetsstyrning.

Produktion- och kapacitetsplanering med tydlig kapacitetsstyrning:

Långsiktig produktionsplan​
Uppdatera befintlig P&K utifrån 2023 års behov och kapacitet​
Kortsiktig produktionsplan​
Översyn nuvarande schemaläggningsprocess inför schemaperioder​
Daglig produktionsplan ​
Översyn samordning av tolkuppdrag (Nu-läge och önskat läge)​​

Ansvarig: Enhetschef Anette Evertsson Marberg

Digital transformering:
Distanstolkning, se över befintliga arbetssätt och skapa nya​
​Öka samarbetet med vården kring digitala vårdbesök med tolk​
​Utreda vilka möjligheter som finns angående AI lösningar för att öka tillgängligheten samt minimera administration. ​

Ansvarig: Enhetschef Kristina Jasson

Hybrid tolkning, nytt arbetssätt. Har utfört några tolkningar. Finns både fördelar och nackdelar.

Grundutbildning i distanstolkning för tolkarna. Hur kan Tolkverksamheten och tolkanvändarna samarbeta? Det finns även en sekundär tolkanvändare, vården.
Samarbetar med Hörselvården angående skrivtolkning på distans, kommer att utvecklas under året.
Dövblinda behöver både skriv- och teckenspråkstolk. Får inte alltid båda. Kristina återkommer kring detta.

Nästa brukarråd ska vi testa en AI-lösning för skrivtolkning.

Kommunikation, information och samverkan:

Ökad dialog mellan enheter​ internt och externt
Ökad dialog med tolkanvändare och beställare​
Ökad synlighet på hemsida och sociala medier​​

Ansvarig: Enhetschef Ulrika Karlsson

Arbetar på ökad dialog med tolkanvändare och beställare. Svårt att förändra ett arbetssätt. Nu gör alla allt, tar både emot beställningar och förmedlar uppdrag.

Information om att ha tolkning på distans är under produktion. Vänder sig till vården.
Information om skrivtolkning finns nu på väntrums-tv i väntrummen på Habilitering & Hälsa.
Tittar även på information till sociala medier.
Habilitering & Hälsa Tolk har en Facebooksida. Tack för att ni delar våra inlägg.

Tips! Det finns en film om Tolkverksamheten, från beställning till att tolkuppdraget är utfört: Välkommen till Habilitering & Hälsa tolk (vimeo.com)

Arbetsprocess Tolk:

  1. Ta emot tolkbeställning​
  2. Bedöma tolkbehov​
  3. Utreda och justera tolkbehov​
  4. Förberedelse inför tolkuppdrag​
  5. Utföra tolkuppdrag​
  6. Följa upp och avsluta

Ansvarig: Verksamhetschef Anne Granath

BokaTolk

Har startat upp tolkanvändarportalen, detta kräver mycket förarbete. Kommer
att ligga under 1177. Bank-ID krävs för att logga in. Behöver personer från brukarrådet för att prova att logga in samt få input om hur vi ska informera om tolkanvändarportalen.
Tolkanvändarportalen är personlig och det kommer även att komma en kundportal som är till för alla andra bokningar, till exempel föreningar.

Tips! På Tolkverksamheten Örebros Facebooksida finns information om hur BokaTolk fungerar.

Former för brukarråd

Nästa brukarråd 9/10 blir det brukarråd på förmiddagen och samverkansmöte med tema verksamhetsplan 2025 på eftermiddagen.

4 Information från brukarorganisationerna

HRF Göteborg:
Årsmöte 19/3.
Funderar på verksamheten framöver, hur får vi tolkar?
Planerar för vasaloppet.
Tipspromenad och löprunda med tema textning och tolkning.
Hur når vi ut med information?

DHB Västra:
Årsmöte 23/3.
Firar 75-årsjubileum, kommer bli en stor baluns i Trollhättan.
Har minskat på aktiviteter då vi köper in tolkar. Vill inte riskera att stå utan tolk.
Föreläsning om internet och grooming.
Kämpar för fler TUFF-timmar. Får besök av SVT nästa vecka angående TUFF.
Logopedrätt för alla barn i skolan.

HRF Vänersborg, Trollhättan:
Årsmöte 20/3.
Funktionshindersdag 20/5 med utställning på gågatan.

HRF Västra Götaland:
Samverkansmöte med HRF Skaraborg 23/3 på Folkets hus i Trollhättan.
Årsmöte 20/4 med information om Herrljungaprojektet.
2 träffar med regionpolitiker i maj på Regionens Hus i Göteborg.

HRF Götene, Lidköping:
Årsmöte 25/2 med underhållning av 2 före detta präster.
Satsar på hörselskadade i yrkesverksam ålder för att träffas och utbyta erfarenheter.
Har samarbete med SRF då vi har mycket gemensamt.
Har testat med en tolk på plats och en på distans och det har fungerat alldeles utmärkt.
Vill ge en ros till introduktionen till skrivtolkningen idag. Önskar få samma information på våra möten.

FSDB:
Årsmöte 16/3.
Ska fira att vi varit verksamma i 40 år med ett jubileum till hösten.
Dövblindteamet ska komma och presentera sig på ett möte.
Dag på Borås Djurpark, bakom kulisserna.

HRF Norra Skaraborg:
Årsmöte med 115 personer förra veckan, alla var jättenöjda.
Har månadsmöten.
Planerar en resa i maj.
Seniormässa i höst.
Få anmälningar till dagen för hörselskadade i yrkesverksam ålder.

VGDL:
Bevakar olika frågor vi arbetar med.
Gör inlägg på sociala medier angående tolkfrågan.
Får signaler att flera har slutat att boka tolk då det inte finns tolk att få på grund av tolkbrist. Viktigt att fortsätta boka tolk och visa på behovet.
Årsstämma 8–9/6. Hoppas på att träffas fysiskt. Önskar tolk på plats. Hoppas kunna genomföra mötet
Hoppas mycket på Boka Tolk.

Svar: Positivt att tolkarna presenterade sig och informerade om tolkningen. Detta kommer att implementeras i verksamheten.
Det är viktigt att få in personnummer på de som behöver tolk. Det går bra att skicka en lista med personnummer i efterhand.
Gör en bokning, få bokningsnummer. Lämna ut numret till de som ska delta på mötet så kan de som behöver tolk uppge bokningsnumret och sitt personnummer till bokningen.

5 Inkomna frågor från brukarorganisationerna

FSDB Väst:
Beställningsportaler
Hur ser tillgängligheten och användbarheten ut i beställarportalen?
Hur kan Tolk säkerställer att tolkbeställning är tillgängligt för alla?

Svar: Örebro har testat att portalen fungerar med talsyntes och punktskriftsdisplay.
Vi har inte fått inloggning till portalen ännu. Vi litar på Örebro i frågan.
De arbetar med samma frågor som vi gör.
Nästan alla regioner i Sverige är med i Boka Tolk.

Det finns flera sätt att boka tolk man behöver inte göra det digitalt, det går även bra att ringa.

Kristina ska gå på en föreläsning om tillgängligheten i 1177 för dövblinda.
En audionom på Döv- och Dövblindteamet forskar på tillgänglighetsfrågor för dövblinda.

6 Nästa möte

9 oktober kl. 09:00-15:00 på Regionens Hus, Vänersborg, lokal Visionen.
Brukarråd på förmiddagen och samverkansmöte med tema verksamhetsplan 2025.