Hantering av avvikelser under avtalsperioden

Västra Götalandsregionen använder regionernas gemensamma eskaleringsmodell i de fall avvikelser förekommer i våra avtal. Exempelvis leverans- och kvalitetsavvikelser. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera potentiella avvikelser, och gemensamt lösa dem innan de förorsakar störningar i våra verksamheter.

Eskaleringstrappa

I eskaleringstrappan kan du se vilka aktiviteter koncerninköp utför, beroende på omfattningen av avvikelserna. Du hittar modellen i dokumentet nedan. 

Regionernas Gemensamma Eskaleringstrappa VGR - Extern.pptx (sharepoint.com)

Hur förhåller sig eskaleringstrappan till LOU?

Västra Götalandsregionen har möjlighet att utesluta leverantörer som misskött tidigare kontrakt. Detta i enlighet med LOU 13 kap 3 § punkt 1 och 5.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om:
1. myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social-eller arbetsrättsliga skyldigheter

5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag och detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder

Vad är vägen tillbaka?

Eskaleringstrappan är ett strukturerat arbetssätt där vi gemensamt arbetar för att komma tillbaka till en hållbar affärsrelation, där allt löper på enligt gällande avtal.