Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism, IBT

IBT är ett individuellt program för förskolebarn med autism. Programmet bygger på utvecklingspsykologi samt evidensbaserade tekniker och metoder från tillämpad beteendeanalys. Forskning visar att strategiskt stöd för träning i naturlig miljö har god effekt för en fungerande vardag. För att få en bättre fungerande vardag visar forskning att strategiskt stöd för träning i naturlig miljö ger god effekt. Varje barn bemöts på sin nivå och får stöd att bygga upp färdigheter. IBT är Habilitering & Hälsas mest omfattande insats med kontinuerlig handledning som kan öka barnets utveckling.

Barn med autism behöver anpassad inlärning

Autism är en livslång funktionsnedsättning där behoven ändras över tid.
Barn med autism som har svårigheter med perception och kognition behöver en mer strukturerad pedagogik för inlärning, fler möjligheter och tid att lära samt möjlighet att lära i fler miljöer.

Tidiga intensiva insatser för att ”komma ikapp”

diagram

Narrowing the gap: Effects of intervention on developmental trajectories in autism. Klintwall, et.al Autism 2015, Vol. 19(1) 53-63

IBT bygger på studier omEarly Intensive Behavioral Intervention, EIBI som är behandling med övning 25 timmar per vecka eller mer under minst 2 år. Forskning visar att barn som börjar EIBI tidigt kan komma ikapp jämnåriga. Vid tidig start är skillnaden eller glappet till andra barn inte så stort. Glappet i kontrollgruppen ökar med tiden, medan glappet minskar för barn som övat intensivt (EIBI). Det betyder bättre förutsättningar att ta till sig förskolans och skolans pedagogik samt få utbyte av sina jämnåriga.

Målet är att klara vardagen

Det övergripande syftet med IBT är att barnet ska klara sig så självständigt som möjligt. Vi strävar efter att bredda barnets färdigheter för ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. Om barnet kan börjar vi öva direkt i naturlig miljö. Är det för svårt börjar barnet i mindre, lugnare sammanhang och med stegvis introduktion i vardagen.

IBT består av pedagogiska insatser

Vad gör man vid IBT? Habilitering & Hälsa stöttar föräldrar och förskola med strategier som gynnar barnets utveckling inom viktiga områden.
Nätverket får olika verktyg för att skapa så många motiverande inlärningstillfällen som möjligt. Det kan handla om måltider, gå på toaletten, imitera, be om hjälp, ta på kläder, berätta och leka.

Samarbete

Gemensamma mål, god kommunikation och samverkan mellan habilitering, föräldrar och förskola är en förutsättning för IBT. Att förskolan deltar i insatsen påverkar resultatet och är en viktig faktor visar forskning. Starkast forskningsstöd finns för mer än 25 timmars övning per vecka med föräldrar och förskola. Om förskolan inte delta kan Habilitering & Hälsa erbjuda en mindre intensiv insats, MBT. Vi ger också riktade insatser; behandling i grupp, samtalsstöd, bedömning och hjälpmedel efter behov.

Långsiktig effekt av IBT i förskolan

I förskoleåldern är utvecklingsmöjligheten stor och gapet till jämnåriga
barn litet. Att lära i förskoleåldern med jämnåriga som modeller är viktigt för fortsatt lärande i skolan och livet. IBT är en hälsofrämjande insats som kan hjälpa barnen utveckla betydelsefulla förmågor som i sin tur är viktiga för ökad livskvalitet och kan motverka psykisk ohälsa. Att satsa på tidig inlärning ger långsiktiga effekter för barnets utveckling.

Forskning

Regelbunden utvärdering är viktig eftersom effekten varierar mellan olika barn och att utfall beror på många olika faktorer visar forskning. Cochrane rapport Reichow et al., 2018
Grupperna med intensiva insatser (EIBI) fick bättre resultat avseende:

  • Adaptiva funktioner
  • Intelligens, IQ
  • Sociala färdigheter
  • Kommunikation
  • Språk, expressiv förmåga, förståelse
  • Vardagliga färdigheter

Hur går det på sikt?

Oslo metropolitan universitys långtidsstudie Smith et al (2019) visar efter 10 år:

  • Bibehållen kognitiv och adaptiv nivå Ingen stor skillnad efter avslutad EIBI. Ingen tillbakagång efter EIBI.
  • Signifikant minskning av autismsymtom

Läs mer

Bromark, Granat, Rekommendationer ur rapporten mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleålder (2012)

Reichow et al. Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autismspectrumdisorders (ASD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2018

Smith et al. Treatment Gains from Early and Intensive Behavioral Intervention (EIBI) are Maintained 10 Years Later, Behavior Modification, 1–21 2019

Skriv ut

"Intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism, IBT" i PDF-format

Senast uppdaterad: 2022-05-02 15:00