Bakgrund

Kungälvs sjukhus byggdes 1964. Sedan dess har sjukhuset byggts till och renoverats vid olika tidpunkter, men invånarantalet i upptagningsområdet har ökat kraftigt och sjukhusets lokalyta har blivit otillräcklig.

Framför allt de medicinska, geriatriska och kirurg-/ortopediska vårdavdelningar var i behov av nya, moderna lokaler som motsvarar dagens krav på patientsäkerhet och patientnära vård.

En av de stora bristerna i de gamla vårdavdelningarnas lokaler var tillgången på enkelrum för patienterna; detta fanns endast i mycket begränsad omfattning. Undersökningar och behandlingar kunde därför inte göras på patientrummen, utan i särskilda behandlings- och undersökningsrum. Bristen på enkelrum gjorde det också svårt att tillvarata patientens integritet och sekretess i den grad som är önskvärt, att tillgängligheten för patientens anhöriga begränsades samt svårigheter att begränsa spridning av virussjukdomar.

Sjukhusets upptagningsområde har också en snabb befolkningsökning samt en ökande andel äldre; något som gjort att sjukhusets behöver öka sin kapacitet.

En lång process

2009 påbörjades förarbetet för den nya vårdbyggnaden. Sjukhusledningen ägnade då två dagar åt att forma en strategi, en arbetsprocess och arbetsgrupper för att börja driva arbetet. I november samma år bjöd sjukhusets styrelsepresidium in politiker, tjänstemän och andra intressenter till ett seminarium om vårdbehovet och den framtida vården vid Kungälvs sjukhus. 2009–2011 utreddes flera frågor i tvärprofessionella arbetsgrupper på sjukhuset. 2010 lämnades en skrivelse till regionen, vilken gjorde att den nya vårdbyggnaden hamnade bland de prioriterade fastighetsprojekten.

2012 formade Kungälvs sjukhus och Västfastigheter en styrgrupp, projektledningsgrupp samt en organisation för arbetet. På hösten samma år utlystes en arkitekttävling med syfte att få förslag på utformningen av den nya vårdbyggnaden. Förslaget från Sweco/Aart architects – "Congehella Care" – gick segrande ur tävlingen.

2013 inleddes samarbetet med arkitekterna. Arbetsgrupper bildades för att bearbeta arkitekternas förslag. Förstudier togs fram avseende olika delar av sjukhuset.

En utökad roll i Göteborgsområdets akutsjukvård

Under 2014 gjordes en utredning om hur Kungälvs sjukhus utökade roll i Göteborgsområdets akutsjukvård skulle kunna se ut. Utredningen kom fram till att upptagningsområdet även borde inkludera norra Hisingen. Detta skulle innebära att upptagningsområdet år 2025 omfattar ca 175 000 invånare, att jämföra med dagens ca 125 000 invånare.

Klartecken från regionfullmäktige

Dessa olika faktorer aktualiserade behovet av nya vårdavdelningar och ett utökat antal vårdplatser. I och med att vårdavdelningarna placeras i en ny vårdbyggnad, ges möjlighet att bygga ut och renovera de befintliga lokalerna så att även de kan svara upp mot ett större patienttryck.

2015 gav regionfullmäktige sjukhuset klartecken för att upphandla en byggentreprenör och starta bygget.