Elevhälsa

Vi finns som stöd för dig som elev eller vårdnadshavare. Hos elevhälsan kan du få råd, stöd eller vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. I huvudsak arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande. När det finns hinder för lärande och delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande. Vårt uppdrag är att stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Stödet omfattar specialpedagogiska, psykosociala och medicinska frågeställningar.

Varför finns elevhälsan?

Elevhälsan ska tillsammans med lärare och rektor:

 • underlätta för eleverna att klara studierna
 • bidra till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling
 • bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa
 • arbeta med uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling

Elevhälsans arbete riktar sig till alla elever, för att alla elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt i förhållande till de kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på. Elevhälsan arbetar i samråd för att elever som är i behov av särskilt stöd ska få rätt stöd.

Vem riktar sig elevhälsan till?

Inom Naturbruksförvaltningen riktar sig elevhälsa till eleverna i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskolan) som skollagen anger.

Vi är organiserade i elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, heltidsmentor och studie-och yrkesvägledare. Även en central elevhälsa finns som arbetar för varje gymnasieskola samt den anpassade gymnasieskolan. Här finns specialpedagog, kurator, skolpsykolog samt skolläkare. Målet är att skapa goda möjligheter för ditt lärande och din utveckling.

Sekretess

Elevhälsan har sekretess. Vi samverkar ofta med lärare eller stödinsatser utanför skolan, men inte utan ditt medgivande. Vid mycket allvarliga situationer, då elevens hälsa eller framtid riskeras, har vi anmälningsplikt till skydd för unga.

Elevhälsoteamet

Specialpedagog

Ett stöd för eleverna och lärarna.

Specialpedagogen ska tillsammans med personalen utveckla arbetet kring elever både gällande anpassningar inom klassens ram och särskilt stöd.

 • Rådgivning/konsultation
 • Handledning/stödsamtal
 • Uppföljning och utvärdering
 • Kartläggning/utredning
 • Fortbildning

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med din ungdoms lärare/mentor eller rektor.


Skolkurator

Verkar för trivsel och trygghet.

Skolkuratorn arbetar tillsammans med lärare och övriga elevhälsan för att du som elev ska få det stöd du behöver för att nå målen med skolarbetet.

 • Kuratorn kan bidra med utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterat till skolsituationen.
 • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
 • Informera eleverna om samhällets hjälpmöjligheter, t.ex. studieekonomi.
 • Genomföra stödjande, motiverande och krisbearbetande samtal.

Skolsköterska

Skolsköterskan jobbar med elevernas hälsa och utveckling.

 • Hit kan du vända dig när du vill ha hjälp med enklare sjukvård.
 • Skolsköterskorna erbjuder vaccination, hälsosamtal om till exempel pubertet, relationer, kost och sömn.
 • Skolläkare finns att tillgå i särskilda fall. Tid bokar du hos skolsköterskan.

Skolpsykolog

Ett stöd till elever med svårigheter i skolan.

Skolpsykologen utreder, bedömer problemets art och omfattning, överväger vilket stöd som behövs för framtiden samt stödjer personalen i deras kontakt med ungdomarna.

Psykologerna arbetar med:

 • Handledning/konsultation
 • Stödsamtal
 • Fortbildning
 • Uppföljning/utvärdering
 • Psykologiska utredningar

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med din ungdoms lärare/mentor eller rektor.


Heltidsmentor

Sammanhållande funktion för eleverna. En länk mellan elever, vårdnadshavare och skolan.

 • Utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Arbeta för ökad närvaro i skolan.
 • Arbetar för en hög tillgänglighet för elever och vårdnadshavare.

Studie- och yrkesvägledare

Ger information och vägledning angående vilka studier och yrkesval som finns för dig som elev.

 • Upprättar en individuell studieplan tillsammans med dig som elev.
 • Ger information och vägledning angående studie- och yrkesval.

Anna Due

Skolsköterska

Telefonnummer

Anna Kern

Kurator

Telefonnummer

Lina Alfsson

Heltidsmentor

Telefonnummer

Sanna Lenkefors

Heltidsmentor

Telefonnummer

Jessica Brobjer

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer