Green Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

En person lägger gräs i en stor pressmaskin

På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda finns en unik testanläggning för bioraffinering. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.

Om projektet

Biomassa från vall kan användas som råvara i gröna bioraffinaderier som producerar både ett högkvalitativt protein samt en rad olika restprodukter med stora värden och breda användningsområden. Ökad vall i växtföljden ger ökad kolinbindning, ökad markproduktivitet, minskad övergödning och minskat behov av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Genom projektet har två demonstrations- och testanläggningar utvecklats. Anläggningen på Sötåsen fungerar som en testpilot för gårdsbaserat bruk i ekologisk drift. En större anläggning finns i Aarhus universitets forskningscentrum som drivs konventionellt. Projektet har påvisat att bioraffinering av vall både kan används som ett högvärdigt proteinfoder och bioenergi. Inom projeket har ett proteinkoncentrat utvunnits med en proteinhalt motsvarande den från soja. Restprodukterna från bioraffinaderiet kan användas både som djurfoder och substrat till biogas, vilket har testats på kor och grisar på Naturbruksskolan Sötåsen. Systemanalyser från projektet har visat att kolinlagringen i marken ökar och genom att integrera systemet med en biogasanläggning kan det bli lönsamt att ersätta importerat växtprotein. 

Anledningarna till att anläggningen byggdes just på Sötåsen är flera – dels fanns redan en biogasanläggning på gården som kunde integreras med raffinaderiet och möjligheter att utnyttja den befintliga vallodlingen. 

Det fyraåriga projektet har möjliggjorts i Sverige genom stöd från EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalands regionutvecklingsnämnd. Totalt har projektet finansierats av motsvarande fem miljoner euro. Samarbetspartners är Agroväst- som projektägare, Chalmers, Naturbruksförvaltningen, SLU, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Aarhus universitet och Skive kommune.

Projektet har en egen webbplats där det går att läsa mer.

We create value circles in agriculture - Green Valleys

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Green Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTSTART

2019-10-01

VARAKTIGHET

7 år

SAMARBETSPARTNERS

Aarhus universitet (Danmark)
Agroväst
Chalmers Tekniska Högskola
Hushållningssällskapet Sjuhärad
Skive kommune
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

FINANSIÄRER

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Logga för Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerrak

Karolina Bergström

Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 mål nummer 7 Hållbar energi för alla
Logga för Agenda 2030 mål nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Logga för Agenda 2030 mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion
Logga för Agenda 2030 mål nummer 13 Bekämpa klimatförändringarna
Logga för Agenda 2030 mål nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald