Psykiatri

Psykiatrin har som uppgift att ge invånare i Ale, Kungälv, Kärra-Rödbo, Stenungsund och Tjörn god psykiatrisk vård.

Vår målsättning är att ha god tillgänglighet till och högsta kvalitet på den vård som vi erbjuder. Kliniken har en uttalad inriktning att få såväl den enskilda individen som söker vår hjälp som dess nära anhöriga att vara delaktiga i vården.

Vi betonar en helhetssyn, vilket innebär att vi beaktar såväl biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer vid behandling och diagnostik. Vår strävan är att möta varje individ med respekt för individens integritet samt att all behandling ska utgå från den enskilda individens behov och förutsättningar.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning ingår som en del av vårt uppdrag när det gäller vuxna personer. Detta ställer särskilda krav på ett etiskt förhållningssätt och respekt för människors rätt till integritet och självbestämmande.

Så arbetar vi

Vi arbetar i tvärprofessionella team inkluderande läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, skötare, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare.