Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt

Här hittar du forsknings- och utvecklingsprojekt som Dart har deltagit i. De projekt som är aktuella ligger överst på sidan och en komplett lista över alla projekt hittar du nedanför.

Aktuella projekt

 • Vidareutveckling av prototyper av 3D-utskrivna handkontroller för TV-spel för att möjliggöra musstyrning i skolarbetet för barn med finmotoriska svårigheter Nyckelord: 3D-utskrift, TV-spel, musstyrning, finmotorik

 • Studie av en ny teknik för att styra datorn med hjälp av hjärnan. Nyckelord: BCI, styrsätt, teknik, EEG, motorisk funktionsnedsättning, locked in-syndrom

 • Projekt KomBo ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och AKK i LSS-verksamheter. Syftet är att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet.

 • Avhandlingsarbetet handlar om interventionen KomPis – Kommunikation genom Pekprat i skolmiljö, som innehåller en utbildning för all skolpersonal i kommunikativa strategier, såsom responsiv kommunikationsstil, modellering av AKK och miljömodifierande strategier.

 • Syftet med projektet är att ta fram ett stöd för föräldrar vars förskolebarn står i kö till utredning eller behandling av kommunikationssvårigheter. Detta stöd ska finnas tillgängligt online via 1177 Stöd och behandling och bygga på den väl beforskade utbildningen AKKtiv KomIgång.

 • Syftet är att undersöka om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning och som är i behov av AKK att utveckla sin läsförmåga.

 • Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Nyckelord: flerfunktionsnedsättning, vuxna, delaktighet, aktivitet, AKK

Samarbeten

Projekt Syfte

Barns delaktighet i utredningssamtal om stödinsatser enligt LSS

Det har länge betonats att barns perspektiv bör stärkas i lagstiftningen inom funktionshinderområdet. Nya studier visar emellertid att barn med funktionsnedsättningar ofta har begränsade möjligheter att vara delaktiga i utredning, planering och beslutsfattande i samband med en ansökan om stöd enligt LSS. Det har visats att LSS-handläggare ofta förlitar sig på föräldrarnas beskrivningar av barnens behov. Detta indikerar en brist på kunskap hos handläggarna om, och verktyg för, kommunikation direkt med barn med begränsade resurser för att kommunicera och/eller förstå. 

Vid Högskolan Väst pågår ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka, både från de professionella, barnens och deras föräldrars perspektiv, hur barns delaktighet i utredningssamtal enligt LSS kan möjliggöras med hjälp av Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och digitala verktyg (FORTE 2020-2023). Dart, som representeras av Margret Göransson Buchholz och Sandra Derbring, medverkar i projektet genom  tillverkning av material och konsultation avseende användning av metoden Samtalsmatta (’Talking Mats’) i forskningen.

PicPecc

I projekt PicPecc är målet att utveckla och utvärdera digitalt stöd för att underlätta personcentrerad barnsjukvård med huvudfokus på barn med cancer och långvarig sjukdom. I appen PicPecc ges barn ett konkret stöd för att kommunicera olika symtom som smärta, oro, illamående, trötthet, känslostämning. Appen ger också förslag kring hantering av dessa symtom. I PicPecc samarbetar forskare från flera olika discipliner i både Sverige och Sydafrika. Docent Stefan Nilsson, verksam vid GPCC, Göteborgs centrum för Personcentrerad vård vid Sahlgrenska Akademin, leder projektet. Dart, som representeras av Gunilla Thunberg, fokuserar tillgänglighet och universell design-perspektivet i utveckling av appen och i forskning. En vetenskaplig artikel som beskriver detta perspektiv har nyligen publicerats. Darts medverkan stöds av GPCC. Hösten 2021 kommer PicPecc att börja prövas i klinisk verksamhet vid olika sjukhus i Sverige och Sydafrika. 

Föreningen DHB Västras arvsfondsprojekt Bildstöd i föreningsaktiviteter

Projekt Bildstöd vid föreningsaktiviteter var ett treårigt arvsfondsprojekt med syfte att utveckla metoder och rutiner för att bildstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) skulle användas i föreningsaktiviteter inom DHB och andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med kommunikationssvårigheter.
Det är viktigt att föreningslivet är tillgängligt för alla därför ville projektgruppen göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd och AKK. Dart deltog i styrgruppen samt som sakkunniga.

 https://dhb.se/bildstod/ 

Eyes on Communication - riktlinjer för ögonstyrd dator

En delphi-studie för att skapa kliniska riktlinjer för att prova ut och implementera ögonstyrd dator för barn och vuxna med CP-skada. Dart sitter i referensgruppen.

TAKK för maten

Appen TAKK-för-maten gör det enkelt för alla att laga mat, även för dem som har tal- och språksvårigheter. Recepten i appen visas med bilder, filmsekvenser, tal och TAKK. TAKK står för Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation. Projektet syfte är att komplettera appen med ytterligare 40 recept förutom de fyra som nu ingår i prototypen.  Dart sitter med i referensgruppen. 

Alla projekt

 • Vidareutveckling av prototyper av 3D-utskrivna handkontroller för TV-spel för att möjliggöra musstyrning i skolarbetet för barn med finmotoriska svårigheter Nyckelord: 3D-utskrift, TV-spel, musstyrning, finmotorik

 • Syftet med projektet var att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

 • Projektet syftade till att vidareutveckla en befintlig kommunikationsplattform för att fungera för fjärrkommunikation av personer med komplexa kommunikationsbehov, med eller utan tolk i samtalet. Nyckelord: fjärrkommunikation, delaktighet, demokrati, talsyntes, symbolstöd

 • Syftet med projektet var att utforma ett informationsmaterial om metodik och strategier för hur man introducerar och stöttar användning av en ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Materialet inkluderar upplägg i programvaror för förskole- och skolbarn i olika åldrar och faser i användandet, för kommunikation, fritid, lek och lärande. Nyckelord: AKK, Ögonstyrning, Teknik och tillgänglighet, Barn med omfattande kommunikationssvårigheter, Delaktighet

 • Syftet med projektet var att ta fram lösningar för att kunna individanpassa digitalt material i realtid. Nyckelord: Teknik, delaktighet, tillgänglighet, kognition, lättläst

 • Avhandlingen Let’s stay in touch! Remote communication for people with communicative and cognitive disabilities har haft som syfte att utforska och beskriva fjärrkommunikation för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Avhandlingen fokuserar på fjärrkommunikation i relation till självbestämmande och delaktighet. Tre olika perspektiv har undersökts: personernas egna erfarenheter, förskrivares och stödpersoners erfarenheter.

 • Projektets syften var att stödja socialisering och kommunikation, adressera problem som uppstår genom kulturell och språklig mångfald samt att stödja interaktionella strategier.

 • Projekt KomBo ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och AKK i LSS-verksamheter. Syftet är att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet.

 • Syftet med projektet var att ta fram stöd för information och kommunikation (bildstöd) att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Nyckelord: Kommunikation, Information, Bildstöd, Sjuk- och tandvård, Människor på flykt

 • Syftet är att verka för ökade kommunikativa rättigheter och ökad delaktighet för barn med kommunikationssvårigheter genom att dels kartlägga föräldrars och barns upplevelser och önskemål om förändringar med avseende på kommunikation och kommunikationsstödjande åtgärder, dels ta fram, implementera och utvärdera insatser för förbättrad kommunikation inom barnsjukvård och tandvård.

 • Syftet är att tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt FNs barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och på så sätt också bidra till ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. Projektet skapade en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård, och utvärderade och spred dessa resurser nationellt.

 • Syftet med projektet är att ta fram ett stöd för föräldrar vars förskolebarn står i kö till utredning eller behandling av kommunikationssvårigheter. Detta stöd ska finnas tillgängligt online via 1177 Stöd och behandling och bygga på den väl beforskade utbildningen AKKtiv KomIgång.

 • Syftet är att undersöka om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning och som är i behov av AKK att utveckla sin läsförmåga.

 • Avhandlingsarbetet handlar om interventionen KomPis – Kommunikation genom Pekprat i skolmiljö, som innehåller en utbildning för all skolpersonal i kommunikativa strategier, såsom responsiv kommunikationsstil, modellering av AKK och miljömodifierande strategier.

 • Projektets målsättning är att göra information tillgänglig och anpassad för individuella behov. Texter på lämplig svårighetsnivå ska hittas och anpassas språkligt med ett webbaserat verktyg.

 • Studie av en ny teknik för att styra datorn med hjälp av hjärnan. Nyckelord: BCI, styrsätt, teknik, EEG, motorisk funktionsnedsättning, locked in-syndrom

 • Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Nyckelord: flerfunktionsnedsättning, vuxna, delaktighet, aktivitet, AKK

Senast uppdaterad: 2021-03-30 11:35