Att tänka på när du väljer bild

Bilden är ofta det första ögat faller på, och de bilder vi väljer kan vara avgörande för hur vi lyckas förmedla vårt budskap. Vårt val av bilder är en viktig del av hur andra uppfattar Västra Götalandsregionen och vårt arbete. Här i VGR:s bildriktlinjer kan du läsa om vad du ska tänka på när väljer bilder eller tar fram nya foton och illustrationer.

En bild kan ha många syften, den kan berätta en historia eller visa hur någon ser ut, förmedla en känsla eller förstärka ett budskap. Men en bild får aldrig vara meningslös dekoration. När du väljer en bild ska du alltid fundera på vad du förmedlar med bilden och hur vi framstår som organisation, arbetsgivare och samarbetspartner.

Bilderna ska visa vilka vi är

Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska bidra till vår vision om att alla invånare ska kunna leva ett gott liv i Västra Götaland. De bilder vi publicerar ska spegla Västra Götalandsregionens värderingar.

Exempelvis ska personer på bild skildras jämställt och jämlikt, bilderna ska visa den mångfald som finns i samhället och inte förstärka stereotyper. Bilderna ska gärna skildra människor i samspel och i situationer som förmedlar en trovärdig, trygg och jämlik relation.

De bilder vi publicerar ska också stödja och stärka våra mål och uppdrag samt följa vår visuella identitet och övriga styrande dokument. Exempelvis ska bilder, när det är lämpligt, visa bra miljöalternativ som stärker våra miljömål, bilder på medarbetare ska följa arbetsmiljöregler och gällande hygienregler och skyltar ska ha rätt logotyp.

Bilderna ska vara trovärdiga och realistiska

För att vi ska uppfattas som trovärdiga ska bilderna, så långt det är möjligt, skildra verkliga händelser och miljöer i Västra Götaland. Bilderna ska visa Västra Götalandsregionen som organisationen är, och hur våra invånare möter oss. Använd gärna människor och möten i vardagen för att beskriva vår verksamhet. 

Motiven ska också vara tidsenliga. Se till att kläder, inredning, frisyrer, fordon och miljöer är tidsenliga och moderna. Arbetskläder, hjälpmedel, teknisk och medicinsk utrustning ska motsvara dagens krav. Tänk därför på att sortera ut bilder med jämna mellanrum. I mediebanken arkiveras i regel bilderna efter tre år.

AI-genererade bilder

VGR tillämpar restriktivitet när det gäller fotoliknande AI-bilder. Vi använder till exempel inte fotoliknande bilder som visar personers ansikten, eftersom de kan misstas för att vara verkliga identifierbara personer. Däremot går det ofta bra att skapa illustrationsliknande bilder. Tänk på att det inte är tillåtet att använda andra färger än de som finns i vår illustrationspalett i bilder som upplevs vara illustrationer, oavsett hur de har tagits fram. 

Illustrationspalett

Följ hygien- och arbetsmiljöregler

Medarbetare och patienter på bild ska följa de hygien- och arbetsmiljöregler som gäller i verksamheten (till exempel i undersökningsrum eller storkök):

 • I vård- och behandlingssituationer med patient: inga smycken på fingrar, händer och armar. Inga armbandsur.
 • Arbetsdräkt ska vara kortärmad i rum där patienter undersöks, behandlas eller vårdas.
 • Långt hår ska vara uppsatt.
 • Mössa ska användas på operationsavdelning, sterilcentral och storkök.
 • Huvudduk/slöja ska vara kort eller instoppad under arbetsdräkten och komma från Tvätteriet i Alingsås.
 • Långt skägg ska vara uppsatt/uppbundet.
 • Grön dräkt får endast användas vid operation.
 • Naglar ska vara kortklippta och ofärgade.
 • Skyddsutrustning ska användas på rätt sätt och vara uppdaterad.

Bilder som beskriver Västra Götaland

Västra Götalandsregionen ansvarar för utvecklingen av Västra Götaland och ska skapa förutsättningar för ett hållbart och livskraftigt näringsliv, bra miljö, forskning och utveckling, utbildning, turism, infrastruktur och kulturlivet. För att illustrera detta behöver vi inte begränsa oss till bilder från våra egna verksamheter. Beroende på sammanhanget går det bra att välja bilder från andra verksamheter och samarbetspartners, på platser och invånare, under förutsättning att de är tagna i Västra Götaland och att vi har tillåtelse att använda bilderna.

Skildra personer jämlikt

Att skildra människor på ett jämställt och jämlikt sätt är en del av vårt demokratiska uppdrag. I grunden handlar det om att varje invånare, patient, besökare och medarbetare ska känna sig inkluderad, värdefull och sedd. Men det kan i praktiken vara svårt att välja bilder som inte förstärker normer och föreställningar om hur olika människor är. Här har vi samlat några saker du ska tänka på för att undvika genusklyschor och stereotyper.

Varje bild är viktig

Bilder är ett kraftfullt sätt för oss att skildra och skapa världen. Genom att bredda urvalet av bilder kan vi motarbeta stereotypa föreställningar och visa den mångfald som finns i samhället. Därför är alla bilder viktiga.

Ibland är verkligheten ojämlik, men eftersom vi vill se förändringar som bidrar till ett mer jämlikt samhälle betyder det att det ibland kan vara viktigare att visa en önskad situation än dagens verklighet. Försök att kompensera för ojämlikheter genom att motarbeta snäva normer. Till exempel genom att visa en sjuksköterska som är man, en tjänsteperson med slöja eller ett samkönat par som väntar barn.

Tänk på vem som representeras

 • Visa människor med olika kön, könsuttryck, sexuell läggning, religion, hud- och hårfärg, ålder och funktionsvariationer.
 • Räkna människor. Se till att det exempelvis är lika många kvinnor och män i ditt informationsmaterial.
 • Världen är full av olika relationer och familjekonstellationer. Spegla det genom att också visa till exempel samkönade relationer eller familjer med bara en förälder.
 • Inkludera utan att markera! Människor med funktionsnedsättningar ska till exempel inte bara finnas med i våra bilder när kommunikationen handlar om funktionsnedsättningar.

Tänk på bildkomposition och hur människor gestaltas

 • Tänk på hur kameravinkel påverkar hur du uppfattar människan på bilden. Ofta fotas män aningen nerifrån (stor/betydelsefull) och kvinnor aningen uppifrån (mindre/ofarlig). Detsamma gäller barn. Undvik det.
 • Visa människor med olika etnicitet i olika typer av yrkesroller som exempelvis läkare, administratör, lokalvårdare och chef.
 • Män är oftast mer aktiva på bild, kvinnor mer passiva. Ett normkritiskt sätt att ta bilden kan vara att vända på förhållandet.
 • Visa både kvinnor och män i ledande roller. Normen är att visa män i roller med högre status och kvinnor med lägre status.
 • Könskoda inte yrken. Män kan arbeta i traditionellt kvinnodominerade yrken och tvärtom.
 • Visa både kvinnor och män som tar hand om och ger omsorg och närhet till andra människor.

Tänk på kroppsspråket

 • Vem ler och skrattar och vem är allvarlig? Män visas oftare än kvinnor som allvarliga (hårda, seriösa, bestämda). Allvarliga kvinnor tolkas lätt som arga bara för att man inte är van vid att se det på bild. Bäst att låta sammanhanget styra humöret istället.
 • Fundera över sittställning och gester. Vanligt är att män får ta större plats i bild än kvinnor. Utmana den normen.
 • Ofta visas kvinnor som bekräftande tittar på mannen i bilden eller rakt in i kameran. Mannen tittar bort eller på andra män. Ett normkritiskt sätt att ta en sådan bild kan vara att vända på förhållandet.

Visa varsamhet

Fotografering och publicering av personer på bild kräver varsamhet och eftertanke – fotografera eller publicera inte i sammanhang som kan upplevas besvärande eller kränkande. Var exempelvis extra försiktig när du fotograferar och publicerar foton av barn, i känsliga miljöer eller situationer, eller när personer på bild inte är medvetna om att fotografering sker. Tänk också på att det finns personer med skyddad identitet.

Alla foton där det förekommer identifierbara personer räknas som personuppgift och kräver samtycke för både lagring och publicering. Muntligt samtycke räcker inte, du måste kunna visa att samtycke finns. Använd samtyckesblankett.

Förslag till samtyckesblankett finns längst ner på sidan. Blanketten är bara ett exempel på utformning, det viktiga är att lagtexten finns med. Blanketten lagras i VGR mediebank och numret blanketten får när den laddas upp skrivs in i fältet samtycke.

Bildtexter

Många läser bildtexterna före rubriken för att avgöra hur intressant texten är. Ta vara på denna möjlighet och skriv texten med omsorg. Beskriv vad som händer på bilden eller sammanhanget, vilka som syns på bilden, var och kanske när bilden är tagen. Det förstärker känslan av äkthet och skapar förtroende. Glöm inte att ange fotograf i anslutning till bilden.

Ett sätt att förstärka att bilden skildrar Västra Götalandsregionen eller Västra Götaland är att alltid skriva en bildtext som beskriver var bilden är tagen, vad som händer på bilden och vilka som är med på bilden.

Digitala bilder, till exempel i dokument eller på våra webbplatser, ska också taggas med så kallade alt-texter (alternativa texter). Alt-texten är en text som förklarar bildens innehåll för den som inte ser bilden. Alt-texten ska vara enkel, kortfattad och tydlig och tillföra samma innehåll som bilden gör för den som ser den.

Bilder på rätt sätt i webbhandboken

Välj profilbilder med eftertanke

Profilbilder (exempelvis på webben och i trycksaker) på medarbetare i Västra Götalandsregionen påverkar hur vi och vårt arbete uppfattas av andra. Profilbilden ska vara en porträttbild där ditt ansikte visas framifrån och bilden ska vara i bra kvalitet, färg samt ha en ljus och neutral bakgrund.

Blanketter för samtycke till publicering av foto

Det finns två mallar, en för bilder som ska användas enbart inom VGR:s verksamheter och en mall som kan användas för samarbetsprojekt där personuppgifter delas med till exempel en kommun. 

Glöm inte att skriva in er förvaltning.

Samtyckesblankett VGR enligt GDPR (förslag)