Riskbedömning trycksår

Riskfaktorer

Förutom den allmänna bedömningen av patienten gällande allmäntillstånd, rörlighet och hudbedömning så finns det riskfaktorer som 
  • Hög ålder
  • Undernäring
  • Inkontinens – Fuktig hud
  • Imobiliserad patient, terminal sjukdom/ palliativt skede, lång vårdtid (sängläge)
  • Dehydrerad patient, feber
  • Nedsatt känsel
  • Smärta
  • Underliggande sjukdom; diabetes, nedsatt arteriell cirkulation
  • Fastande, sängliggande i väntan på operation, långa operationstider

Sammanfattningsvis ökar risken att utveckla trycksår vid nedsatt allmäntillstånd, immobilisering och icke-adekvat tryckavlastning. 

Genom adekvat riskbedömning identifieras riskpatienter och förebyggande åtgärder kan sättas in. 

Hjälpmedel vid riskbedömning

Bedömning utförs snarast efter ankomst. 
Upprepas vid förväntad risksituation t. ex. försämrat hälsotillstånd, inför/efter större kirurgiska ingrepp, inför längre transporter samt byte av vårdform och/eller utskrivning. 

Observera!

Resultatet av A, B och C ger vägledning vid bedömning av trycksårsrisk

Vid bedömd risk för trycksår välj - Åtgärd vid trycksårsrisk

Vid befintlig tryckskada välj - Åtgärd vid trycksår klass I-IV