Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rykten och skvaller kräver ett nära ledarskap

Detta är en sammanfattning av en artikel publicerad i tidskriften Culture and Organization 2021:

Rumours and gossip demand continuous action by managers in daily working life
Liff, R & Wikström, E.

Studien har genomförts inom ramen för projektet ”StratSAM: Strategisk samverkan. Utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor”

Projektet StratSam handlar om hur chefer kan leda verksamheter i offentlig sektor för att stärka ett strategiskt och förbyggande arbetsmiljöarbete som rustar organisationen. Artikelns specifika frågeställningarna är: Hur dyker rykten upp och vilka förhållanden är gynnsamma för att rykten ska uppstå? Hur utvecklas rykten och hur relaterar chefer och medarbetare sig till rykten? Hur dödas/avslutas ett rykte?

Varför studera betydelsen av informell information som del i chefers arbete och ledning av ett förebyggande arbetsmiljöarbete? Utgångspunkten för studien är att om chefer ska lyckas med ett förebyggande arbetsmiljöarbete är det nödvändigt att agera tidigt på svaga signaler från verksamheten. Att agera tidigt kräver att chefer kombinerar formell information (t ex statistik och enkätresultat) och informell information (t ex rykten). Att fokusera chefer på olika beslutsnivåer och hur de kan agera är centralt eftersom de förfogar över organisatoriska beslut som baseras på tolkningar av den samlade informationen om verksamheten.

Det är dock inte enkelt att agera utifrån informell information eftersom det finns mycket brus i en verksamhet och det gäller att identifiera och agera på rätt informell information. Det är viktigt att både kunna identifiera de rätta ryktena och kunna skapa mening från dessa utifrån en dynamik av informell och formell information. Analys och agerande utifrån informell information från svaga signaler kan leda till tidiga insatser. Analys och agerande utifrån formell information kan å andra sidan leda till organisationsinriktade insatser, men komma i sent skede då redan sjukskrivningar är vanliga. Informell information kan öka chefers förmåga att förstå formell information och ökar deras möjlighet att samarbeta med andra chefer, HR, företagshälsovård samt med medarbetare för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. 

I artikeln uppmärksammas informell information som rykten. Rykten kan vara värdefull information om verksamheten. När rykten sprids är ofta inte intentionen att ljuga. En del av ryktet är ofta baserat på en verklig händelse, man återger en del och fyller i resten för att det ska bli en meningsskapande berättelse om händelsen. Rykten kan utgöra en värdefull funktion i mänsklig utveckling, eftersom den förmedlar varningssignaler om osäkra situationer och i verksamheten som många gånger är för stora för att kunna hanteras av enskilda individer själva. Rykten kan därför användas för att upptäcka en kris. Eftersom chefer får denna typ av information snabbare och från fler riktningar än formell information skulle det hjälpa dem i att skapa en förebyggande arbetsmiljö. Rykten kan dock skapa misstro bland medarbetare, orsaka stress, skapa interpersonella konflikter och indirekt aggression, skapa allianser som syftar till att kontrollera andra aktörer samt leda till mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Rykten kan också skapa misstro mellan chefer och medarbetare, vilket kan leda till förlust av produktivitet, skada samarbetet och göra att medarbetare lämnar organisationen. Chefers behöver kunna hantera rykten snabbt för att förhindra skvaller och spridning av falsk information. Men för att det ska hända måste chefen tolka och analysera rykten och sedan agera - allt detta innebär skicklighet.

Sammanfattningsvis

Studien visar att rykten är en viktig informell informationskälla för chefer för att kunna agera förebyggande. Negativa rykten kan vändas till skvaller om de inte hanteras på ett kompetent sätt. Resultaten visar hur och varför informell information såsom rykten behöver undersökas av chefer i en pågående process, där vissa rykten dödas och andra utgör grunden för att agera förebyggande. Resultaten visar potentialen i att bygga förtroende mellan chefer och anställda. Finns förtroende ökar chefens möjlighet att få del av informell information en aspekt som ofta försummas. Rykten kan vändas till skvaller vilka kan leda till negativa och farliga konsekvenser för arbetsmiljön.

Praktiska implikationer

En praktisk implikation handlar om vikten av att strategiska och operativa chefer lyssnar på rykten och annan informell information, tolkar informationen och agerar på dem i ett tidigt skede. En annan implikation omfattar att rykten och skvaller kräver kontinuerliga åtgärder av chefer i den dagliga ledningen av verksamheten. Chefen kan förhindra att negativa rykten sprids genom tidig tolkning och intervention, vilket är avgörande för en arbetsplats om chefer ska arbeta förebyggande med arbetsmiljön.

Senast uppdaterad: 2022-02-02 14:31