Test av Millennium inför driftsättning

Kvinnlig vårdpersonal samtalar med varandra i vårdmiljö

Innan Millennium kan driftsättas ska hela systemet testas. Syftet är att kvalitetssäkra att funktioner och arbetsflöden fungerar på ett tryggt och välfungerande sätt samt att de tekniska kraven uppfylls.

De tekniska testerna påbörjades 2020. Under 2021 startade de första testerna av designen av funktioner och arbetsflöden i Millennium. 2023-2024 går testarbetet in i ett intensivare skede med användartester inför den första driftstarten. Det är först i denna fas som det är möjligt att se helheten i systemet, kontrollera att den tekniska prestandan uppfyller kraven och att Millennium fungerar ihop med andra informationssystem.

Så testas funktionerna i Millennium

Ett stort antal tester görs, både vad gäller funktioner och teknik. Arbetet leds av programmet Millennium och involverar många medarbetare från hälso- och sjukvården. Flera av dem har haft uppdraget som verksamhetsexperter i designarbetet. Det ger en viktig blandning av erfarenheter, kompetenser, bakgrund och yrken för att fånga upp olika perspektiv och scenarier.

De projekt som lett designarbetet inom olika områden ansvarar för att ta fram exempel på funktioner och arbetsflöden som ska testas. Testningen av Millennium ska säkerställa att systemet fungerar som tänkt. 

VGR:s principer för test av informationssystem

Arbetet med test av Millennium utgår från VGR:s riktlinjer för testning av informationssystem, vilket innebär att testerna genomförs på ett enhetligt och standardiserat arbetssätt. Tre principer i testarbetet är:

  • För att säkerställa kvalitet ska ingenting driftsättas utan att vara testat.
  • Test får inte störa produktion. I det här fallet görs testerna innan Millennium införs och påverkar inte användandet av befintliga system.
  • Testmiljön ska vara relevant för ändamålet. Detta uppfylls genom de testfall som väljs ut och den teknik som är uppsatt.

Det sista testerna inför införandet av Millennium i etapp 1 (södra området) startar i god tid före den planerade driftstarten i november 2024. Testarbetet fortsätter sedan med uppdateringar, ständiga förbättringar och ett tydligare fokus på support och stöd.

Kontakt

Test- och kvalitetsansvarig