Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbete och sjukfrånvaro

Varningssignaler och effektiva insatser för att göra jobbet! Detta är en kortfattad och mycket användbar forskningsöversikt från Uppdrag psykisk hälsa, SKL. Den finns även som affisch.

SKR har som ett led i att skapa friska arbetsplatser och uppfylla avsiktsförklaringen tagit fram en väldigt summerande och bra sammanställning av forskningen när det gäller hur man kan komma till rätta med de höga sjukskrivningstalen. De går igenom alltifrån tidiga till sena varningssignaler liksom viktiga åtgärder på individ, organisations- och samhällsnivå. De sammanfattande råden stämmer väl med den kunskapsbas som ISM arbetar utifrån vare sig det gäller att bidra till att personer med stressrelaterad ohälsa kommer tillbaks i arbete eller för att ge bättre förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen. Några viktiga utgångspunkter:

 • I de allra flesta fall är det positivt och hälsofrämjande att vara på arbetet, men balansen mellan arbete och fritid är viktig.
 • Det är när kraven överstiger ens förmåga och resurser som risk för sjukskrivning ökar – förlust av kontroll
 • Kombinationer av fysiska, psykiska och medicinska åtgärder som även omfattar insatser på arbetsplatsen är mer effektiva för återgång i arbete
 • Insatser bör sättas in tidigt – det är svårare att komma tillbaka efter en långtidssjukskrivning
 • Insatser bör ske både på individnivå och organisationsnivå

Friskfaktorer

Faktorer och förhållanden i arbetet som kan ha en förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet:

 • Bra ledarskap och närvarande chef
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Erkännande och feedback
 • Anställningstrygghet

Riskfaktorer

Arbetsmiljöfaktorer som kan öka risken för psykisk ohälsa, sjukskrivning, och förtidspension kan exempelvis vara:

 • Fysiskt och mentalt krävande arbete
 • Obalans insats - belöning
 • Bristande socialt stöd
 • Organisationsförändringar
 • Fördomar om psykisk ohälsa

Tecken att vara uppmärksam på

I sammanställningen ges rikligt med exempel på tecken att vara uppmärksam på och åtgärder att vidta, vare sig det gäller de allra flesta medarbetare, som inte är i risk för sjukskrivning, för personer i risk och de som redan är sjukskrivna.

När allt rullar på

De flesta har tre eller färre tillfällen med korttidsfrånvaro på ett år. Man jobbar på som vanligt. Här ges exempel på tecken att vara uppmärksam på och insatser att göra för att främja hälsa och snabbt agera om förhållandena ändras.

 • På individnivå kan det vara mycket övertidsarbete och minskat engagemang
 • På organisationsnivå frånvaro av rutiner och brister i SAM
 • Exempel på åtgärder på organisationsnivå är chefsutbildning, anpassa krav och resurser genom prioritering, ändrad bemanning, ökad kunskap och möjlighet till återhämtning

Personer i risk för sjukskrivning

Medarbetare med fler än tre tillfällen av korttidsfrånvaro under 12 månader har högre risk att bli långtidssjukskrivna. Även här ges exempel på tecken att vara uppmärksam och verksamma åtgärder.

 • På individnivå kan det vara att man upplever hög fysisk och/eller psykisk arbetsbelastning eller tecken på psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, dålig självkänsla, sömnproblem
 • Tecken på organisationsnivå kan vara tillbud och felbehandlingar, försämrat arbetsresultat och hög personalomsättning
 • Åtgärder föreslås både på individ, organisations- och samhällsnivå
 • Exempel på åtgärder på organisationsnivå kan vara att införa rutiner för tidigt stöd och dialog med de anställda, att införa verktyg för att identifiera och samarbeta med FHV och hälso- och sjukvård i detta arbete

Sjukskriven (kort- och långtid)

Sjukskrivning påverkas av olika faktorer som ofta samverkar. Det kräver tydlighet och samarbete, men också arbetsgivaren är involverad i processen.

 • Tecken på individnivå kan vara muskuloskeletala besvär, värk och smärta eller tecken på psykisk ohälsa
 • På organisationsnivå kan man märka att det brister i kommunikation med den anställde under frånvaron eller olika barriärer mot arbetsåtergång såsom för hög arbetsbelastning eller bristande kunskap och negativa attityder till psykisk ohälsa
 • Exempel på åtgärder på individnivå är anpassning av arbetsuppgifter, gradvis återgång i arbete och regelbundet stöd och handledning
 • Åtgärder på organisationsnivå är att arbetsgivaren är involverad i processen, att man inför rutiner kring sjukfrånvarohantering och anpassar arbetsuppgifter och arbetsplatsen

Vård - förslag till åtgärder

Även här ges förslag till åtgärder från tidiga till de som redan är sjukskrivna. Det kan vara att utse en rehabkoordinator, att stärka primärvårdens förmåga att behandla personer med psykisk ohälsa eller att arbeta med fysisk aktivitet på recept.

Ladda ned material och läs mer här

Forskningsöversikt: Arbete och sjukfrånvaro, 2017

Affisch: Arbete och sjukfrånvaro, 2017

Övriga länkar

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

Stress/Till arbetsgivaren

ISM:s forskning kring psykisk ohälsa och arbetsplatsen

ISM:s forskning/Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2018-06-01 07:53