Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bedömning av projekt

Ansökningar om projektstöd inom regional utveckling bedöms utifrån hur väl de bidrar till regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 och utifrån kriterierna relevans, potential, genomförbarhet och aktörskonstellation.

Att känna till vad VGR utgår från i bedömningen av projektansökningar, kan hjälpa dig att utveckla din projektidé och skriva en bra ansökan.

De projekt som får stöd ska tydligt bidra till genomförandet av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 och därmed till ett Västra Götaland som ställer om genom att vara robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

VGR prioriterar insatser där vi tidigt i planeringen kunnat vara med och ge synpunkter på projektet samt om och i så fall hur VGR ska vara engagerad i genomförandet.

Medfinansiering krävs alltid från fler än Västra Götalandsregionen. VGR:s huvudinriktning är att medfinansiera projekt med högst 50 procent av den totala projektkostnaden.

VGR:s kriterier för beslut om medfinansiering

Relevans

Projektet bedöms utifrån dess bidrag till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. Det kan ske genom att projektet bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar:

 • Stärka innovationskraften
 • Bygga kompetens
 • Öka inkluderingen
 • Knyta samman Västra Götaland

Eller om projektet bidrar till någon av de fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna:

 • Cirkulära affärsmodeller
 • Digitalisering
 • Elektrifiering
 • Fullföljda studier. 

Projektstöd som söks från miljönämnden bedöms dessutom på hur väl de bidrar till mål och fokusområden i Klimat 2030.

VGR prioriterar projekt som ger stor nytta för hela eller stora delar av Västra Götaland. Vi bedömer även projektets relevans utifrån hur väl det kompletterar och förhåller sig till andra projekt och satsningar inom aktuellt område. 

Allt utvecklingsarbete i Västra Götaland ska beakta och genomsyras av rättighetsområden som jämställdhet, mångfald och att underlätta för personer med funktionsnedsättningar. Projekt som innehåller åtgärder som bidrar till dessa områden prioriteras.

Potential

Vi bedömer hur nyskapande projektet är, det vill säga hur det bidrar till att utveckla och testa nya och innovativa lösningar, samarbeten eller arbetssätt. Bedömning sker också av hur väl projektet bidrar till att lösningarna sprids efter och utanför projektets ram för att kunna leva vidare av egen kraft.

Genomförbarhet

Vi bedömer hur väl vi anser att projektets planering av aktiviteter och budget ser ut i relation till syfte och uppsatta mål.

Projekt som beviljas stöd ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att projektmedlen ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla aktiviteter ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.

Aktörskonstellation och förankring

Slutligen bedömer vi projektdeltagarnas kapacitet att skapa betydande förändring. Finns alla relevanta aktörsgrupper representerade? Är fördelning av roller och medfinansiering rimlig? Om projektet riktar sig till en specifik målgrupp, hur är denna representerad i projektet?

Stöd ges inte till

 • projekt som ändå skulle ha genomförts inom ordinarie ansvarsområde
 • lagstadgade åtgärder
 • projekt som enbart har en "uppstädande" effekt, som exempelvis sanering av förorenad mark eller restaurering av naturområden.

Senast uppdaterad: 2022-01-10 11:11