Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ronden, patientcentrerad och teambaserad

Studien av läkares erfarenheter visar att patientcentrerad och teambaserad rond är en fruktbar väg för vården att utvecklas. Samtidigt presenteras några paradoxala perspektiv som indikerar att verksamheten vid införandet av en ny rondstruktur har fått oväntade negativa erfarenheter som också behöver hanteras.

Titel

Physician experiences of patientcentered and teambased ward rounding – an interview based case-study

Författare

Fredrik Bååthe och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Annica Lagström, Lars Edgren och Kerstin Nilsson, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Att ronda är en mycket gammal tradition inom sjukhusvården. Under ronden träffar avdelningens läkare inneliggande patienter, och utifrån samtal med respektive patient initieras och planeras olika undersökningar, utredningar och behandlingar. Trots mångårigt fokus på att öka patientens delaktighet inom svensk sjukvård finns det begränsad praktisk erfarenhet av ökad patientcentrering gällande ronden. Därför behövs ökad kunskap om erfarenheter av patientcentrerad rond.

Syfte

Att utforska läkares erfarenheter efter en förändring av den traditionella ronden till en patientcentrerad och teambaserad rond, på en internmedicinsk avdelning på ett mellanstort svenskt sjukhus.

Metod

Semi-strukturerade intervjuer gjordes med tretton läkare från aktuell medicinavdelning (6 överläkare, 3 ST-läkare, 4-AT-läkare). Intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ analysmetod (Miles and Huberman, 1994) av en tvärprofessionell forskargrupp.

Resultat

I den nya rondstrukturen förändrades bland annat den traditionella rollen av överordning och underordning mellan läkare och patient. Tidigare låg patienten i sin säng och läkarna gick runt till dem. Rondsamtal fördes oftast med patienten liggande och läkarna stående runt sängen. I nya ronden hämtas patienten till ett separat rum och träffar där läkare, sjuksköterska och undersköterska. Både vårdpersonal och patient sitter i stolar, mittemot varandra, under rondsamtalet.

Läkarna upplevde att den mindre hierarkiska relationen till patienten, kombinerat med att arbeta i ett multiprofessionellt team, bidrog till mer välgrundade medicinska beslut, färre följdfrågor från patienter och anhöriga samt en ökad känsla hos läkarna av professionellt självförverkligande.

Samtidigt uttryckte läkare att deras autonomi blivit reducerad och de upplevde att den nya ronden skapade en ökad risk för att exponera eventuella kunskapsbrister för patient och vårdmedarbetare.

Forskningsnytta och generaliserbarhet

Studier visar på övergripande likhet vad gäller läkares rondarbete i västvärlden, trots olika nationella strukturer för hälso- och sjukvård. Därför argumenterar vi att studiens resultat kan vara relevant även utanför Sverige.

Slutsats

Denna kvalitativa studie av läkares erfarenheter visar att patientcentrerad och teambaserad rond är en fruktbar väg för vården att utvecklas. Samtidigt har studien presenterat några paradoxala perspektiv som indikerar att verksamheten vid införandet av en ny rondstruktur har fått oväntade negativa erfarenheter som också behöver hanteras. Resultatet av studien är värdefull att ta del av för personer som arbetar kliniskt inom vården, eller personer som överväger framtida utvecklingsarbetet med fokus på ronden.

Publicerat

Journal of Health Administration, 2014

Patientcentrerat och teambaserat sätt att ronda, ISM-rapport 18

Senast uppdaterad: 2017-03-07 11:30