BT inom primärvård

Bastjänstgöring är en i regel tolv månader lång, tidsbegränsad anställning, varav minst tre månader förläggs till primärvården.

I flera praktiska avseenden kommer BT-läkarens placering i primärvården att kunna byggas upp såsom för AT-läkare. Till en början krävs till exempel tät handledning och långa besökstider som kortas ju längre in i placeringen BT-läkaren kommer och en allt större självständighet bör kunna ses. Inom ramen för det utbildningsprogram som VGR erbjuder BT-läkarna finns också konsultationskunskap.

Under den första placeringen (oavsett var denna genomförs) går BT-läkaren tillsammans med sin huvudhandledare och en individuell utbildningsplan tas fram. Utbildningsplanen behöver följas upp och anpassas löpande under BT. Beroende på vilka andra placeringar BT-läkaren har kan man behöva fokusera primärvårdsplaceringen på vissa områden, här förväntas en öppen dialog och ett överlämnande mellan handledare på de olika placeringarna.

Hur primärvården är uppbyggd skiljer sig i hög grad åt mellan olika länder och många BT-läkare har därför vaga begrepp om primärvårdens uppbyggnad, avgränsning och arbetssätt. Det kan till exempel finnas klara skillnader i hur man ser på relationen mellan läkare och patient. Det allmänmedicinska arbetssättet och förmågan att bedriva en effektiv och klok kommunikation torde ge upphov till många diskussioner mellan BT-läkare och handledare.

Utbildningstillfällen

PLUS (Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård) ansvarar för planerade utbildningstillfällen under året. Digitala utbildningsdagar kommer att blandas med fysiska träffar på VGR Campus Nya Varvet. Lärportalen kommer att användas för de digitala utbildningarna.

Vem ansvarar för bastjänstgöringen i primärvård i VGR

Regionhälsan ansvarar tillsammans med sjukhusförvaltningarnas utbildningsenheter för BT och bidrar med den delen av utbildningen som sker i primärvården. Primärvårdens utbildningsenhet samverkar med alla vårdcentraler som tar emot BT-läkare och har två studierektorer anställda för att samordna och kvalitetssäkra BT-utbildningen.