Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ordlista för årsredovisning

Ordlistan förklarar ord och definitioner i Västra Götalandsregionens årsredovisning.

A

Anläggningstillgångar

Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, exempelvis byggnader och mark.

Ansvarsförbindelse

Upplysningspost som finns med i anslutning till balansräkningen men som inte ingår i balansräkningens siffror. Består av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 och övriga ansvarsförbindelser. 

Antal anställda

Antalet månadsavlönade och timavlönade den 31 december. Timavlönade avser de som arbetat i november (fått lön i december).

Avskrivning

Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad nyttjandetid.

Avsättning

Betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens men där osäkerhet finns beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning. 

B

Balanskrav

Enligt kommunallagen måste en kommuns eller landstings intäkter överstiga kostnaderna. Det är en miniminivå för att ha en god ekonomisk hushållning. 

Balansräkning

Den ekonomiska ställningen vid bokslutstidpunkten uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. 

Besök

Vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och vårdgivare av olika kategorier. 

C

Case mix index

Ett mått för att beskriva sjukvårdens produktion och innehåll. Ger en beskrivning av hur resursintensiva vårdtillfällena är. Ju högre tal, desto tyngre vård. 

Cervixcancer

 Livmoderhalscancer.

D

Diskonteringsränta

Diskonteringsränta används för att beräkna nuvärdet på pensionsskulden. Nuvärdet beräknas eftersom utbetalningarna sker långt fram i tiden. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa.

DRG-poäng

Diagnoser och diagnosgrupper viktas för att spegla resursinsats och kostnad för behandlingen. En hjärttransplantation har exempelvis vikten 27,74 medan en normal förlossning har vikten 0,56.

Driftbidrag

Ersättning till förvaltning och bolag från beställarnämnderna.

E

Entreprenöriellt lärande

Pedagogisk form som exempelvis stimulerar och utvecklar förmågan att utveckla och omsätta idéer till handling.

F

Finansnetto

Nettot av finansiella intäkter/kostnader.

G

H

I

Inkubator

Miljö med gynnsamma förutsättningar för nystartade forsknings- och innovationsbaserade tillväxtföretag.

J

Jämförelsestörande post

Post i resultat- eller balansräkning som påverkar jämförbarheten med föregående år.

K

Kassaflödesanalys

Beskrivning av var i verksamheten betalningsflöden uppstår.

Koncernbidrag

Ersättning som förvaltningarna lämnar och/eller erhåller från central finansiering.

Kortfristiga fordringar/skulder

Fordringar och skulder med förfallotid inom ett år från balansdagen. 

Kömiljarden

Statsbidrag som ska stimulera landstingen att uppfylla vårdgarantin inom den specialiserade vården.

L

Leasing

Att på avtalade villkor under en avtalad period ge någon rätt att använda en tillgång mot betalning. Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal där ekonomiska risker och fördelar i samband med ägandet i huvudsak överförs från leasgivaren till leastagaren. Övriga leasingavtal benämns operationella. 

Likvida medel

Medel i kassa, bank, plusgiro och kortfristiga placeringar.

Långfristiga fordringar/skulder

Fordringar och skulder som löper på längre tid än ett år. 

M

Mdkr

Miljarder kronor.

Mnkr

Miljoner kronor.

Månadsavlönad

Anställd med månadslön. Kan delas upp antingen i heltids- och deltidsanställd, tillsvidare- och visstidsanställd. 

N

Nettolikviditet/nettolåneskuld

Utlåning, likvida medel och placeringar minskad med upplåning, såväl kort- som långfristig.

Nettoårsarbetare

Månadsavlönade: summan av de anställdas sysselsättningsgrader, justerad för eventuell ledighet, som omfattar hela månaden exklusive semester. Timavlönade: antalet arbetade timmar i november dividerat med 165.

O

Ofrivilligt deltidsanställd

Tillsvidareanställd med deltidsanställning som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera tjänst på annan arbetsplats, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom förvaltningen.

Omsättningstillgångar

Tillgång som inte är anställningstillgång, exempelvis varor i förråd, kortsiktiga fordringar och likvida medel.

Ordnat införande

Strukturerad process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i Västra Götalandsregionen.

P

Periodisering

Fördelning av kostnader eller intäkter på den period som de tillhör. 

Poolade data

Sammanslagning av två år för att genom ett större antal värden få en säkrare jämförelse. 

PUK

Patientupplevd kvalitet.

Punktprevalensmätning (PPM)

Att mäta förekomsten av något specifikt på en specifik plats under en specifik tid. 

Q

R

Regionbidrag

Ersättning till beställarnämnder från central finansiering.

Resultaträkning

Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period. Utmynnar i årets resultat.

Rörelsekapital

Består av omsättningstillgångarna minus de kortfristiga skulderna.

S

Sjukhus

AL = Alingsås lasarett

ANS = Angereds Närsjukhus

FSS = Frölunda specialistsjukhus

KS = Kungälvs sjukhus

NU = NU-sjukvården

SkaS = Skaraborgs Sjukhus

SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus

Självfinansieringsgrad

Anger hur många procent av verksamhetens internt tillförda medel (årets resultat samt av- och nedskrivningar) som finansierar investeringar i anläggningstillgångar.

Skatteunderlag

Samtliga beskattningsbara inkomster.

Sluten vård

Hälso- och sjukvård som ges till patient inskriven vid (inlagd på) vårdenhet.

Soliditet

Betalningsförmåga på lång sikt som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. 

Somatisk vård

Behandling av kroppsliga symtom till skillnad från exempelvis psykiatrisk vård som behandlar mentala tillstånd.

T

Triage

En process för att sortera och prioritera patienter. Syftet är att de mest allvarliga och brådskande fallen ska behandlas först.

U

V

Validering

Bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Vårddagar (VDG)

Antal dagar då patient varit inlagd på sjukhus (sluten vård).

Vårdkonsumtion

Den vård som invånarna i Västra Götaland får av vårdgivare inom och utanför Västra Götalandsregionen. 

Vårdtillfällen (VTF)

När en patient blir inlagd på sjukhus (sluten vård). Ett vårdtillfälle kan vara flera vårddagar och vistelse på olika kliniker.

W

X

Y

Z

Å

Årsarbetare

Summan av de anställdas sysselsättningsgrader. För timavlönade redovisas antalet arbetade timmar i månaden delat med 165.

Ä

Ö

Öppen vård

Hälso- och sjukvård där patienten inte är inlagd, exempelvis besök på vårdcentral.


Senast uppdaterad: 2023-01-24 16:40