Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional infrastrukturplan

Västra Götalandsregionen har som uppdrag från regeringen ansvar för att upprätta en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Västra Götaland.

Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 

En ny regional transportinfrastrukturplan för 2022-2033 har tagits fram. Planen är framarbetad i nära dialog med de fyra kommunalförbunden. Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med kommunerna har förts via kommunalförbunden och politisk förankring har skett löpande i beredningen för hållbar utveckling. 

Regional infrastrukturplan 2022-2033.pdf

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning av regional infrastrukturplan.pdf 

Långsiktigt syftar planen till att förbättra tillgängligheten i hela regionen med större fokus på olika funktioner i transportsystemet samt på ett hela-resan perspektiv både för person- och godstransporter. Infrastrukturplanen innehåller sju åtgärdsområden baserade på funktion och inkluderar två nya namngivna vägåtgärder, fyra nya namngivna kollektivtrafikåtgärder samt flera utpekade förstärkta satsningar.

En utökad miljöbedömning i form av en hållbarhetsbedömning, har skett integrerat med de olika stegen i planens framtagningsprocess. Sammanfattningsvis visar hållbarhetsbedömningen att infrastrukturplanen i sin helhet inte medför några betydande negativa miljöeffekter. Föreslagna åtgärder och inriktningar bidrar eller har potential att bidra till de flesta hållbarhetsaspekterna. Planen bedöms inte ha något bidrag men inte heller motverka hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk mångfald och trygghet. I planen bedöms det finnas förutsättningar för en utveckling i linje med ett transporteffektivt samhälle.

Planförslaget har varit på remiss 19 oktober 2021 till 31 januari 2022.

Samrådsredogörelse.pdf 

Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Framtagandet av en ny regional infrastrukturplan utgår ifrån mål och fokusområden som identifierats i det regionala inriktningsunderlaget. Arbetet med inriktningsunderlaget inleddes med en övergripande gap-analys utifrån Agenda 2030. Analysen ledde till att tre fokusområden lyftes fram som komplement till den tidigare regionala systemanalysen: klimat, social hållbarhet och trafiksäkerhet.

I inriktningsunderlaget redovisas Västra Götalandsregionens långsiktiga viljeinriktning för utvecklingen av transportinfrastrukturen.

Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland.pdf

PM miljöeffektsuppföljning av regional plan.pdf

Trafiksäkerhetsutveckling i Västra Götaland 2009-2018.pdf

Relationen mellan transportinfrastruktur och sociala aspekter av hållbarhet.pdf

Rollen som länsplaneupprättare 

Rollen som länsplaneupprättare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och planen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Den regionala infrastrukturplanen utgör en del av den nationella infrastrukturplanen och regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.

Hur medlen ska fördelas inom den regionala infrastrukturplanen beslutas av regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för planens genomförande.

Inom den regionala infrastrukturplanen genomförs åtgärder på de statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet. Kollektivtrafik-, cykel- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät kan medfinansieras av planen. Västra Götalandsregionen har även valt att avsätta medel till att samfinansiera järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet finansieras via nationell infrastrukturplan.

Samlade effektbedömningar tas fram för samtliga namngivna åtgärder och finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.

 

Den tidigare regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2018-2029

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Anna Kronvall

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Aako Raoofi

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-16 14:41