Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional infrastrukturplan

Tåg
Fotograf: Allan Karlsson

Västra Götalandsregionen har som uppdrag från regeringen ansvar för att upprätta en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Västra Götaland.

Planen innefattar investeringar främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar på det regionala vägnätet. Det regionala vägnätet utgörs av riksvägar och primära länsvägar. Drift och underhåll på det regionala vägnätet ansvarar Trafikverket för.

Den regionala transportinfrastrukturplanen styrs av politiska beslut tagna på både nationell och regional nivå. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela landet.

Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018-2029

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Samlade effektbedömningar tas fram för samtliga föreslagna namngivna åtgärder och blir tillgängliga på Trafikverkets hemsida allt eftersom de blir klara och godkända. Mer information finns på Trafikverkets webbplats 

Revidering av regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland pågår

Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Kunskapshöjande underlag

PM miljöeffektsuppföljning av regional plan

Trafiksäkerhetsutveckling i Västra Götaland 2009-2018

Relationen mellan transportinfrastruktur och sociala aspekter av hållbarhet

Informationsmöte om pågående infrastrukturplanering 15:e januari 2021

Bildspel – Informationsmöte

Frågor och Svar

Stråkstudier

På uppdrag av beredningsgruppen för regional utveckling (BRU) har Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden, Vägverket och Västtrafik, arbetat fram nio så kallade stråkstudier.    

Syftet med arbetet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag om regionala vägstråk. Genom att analysera sammanhängande stråk och söka efter åtgärder som ger god effekt utifrån stråkets funktionella behov, kan nyttan av en investering bli större än den av enstaka punktinsatser.

Stråken som studerats har valts ut av kommunalförbunden i Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2017-06-01 11:21