Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skolmodellen PALS – en insats för skolor för att främja en god psykisk hälsa hos barn och unga

PALS är en norsk anpassning av den skolomfattande modellen SWPBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bland annat utvecklats vid universitetet i Oregon, USA. Modellen har vidareutvecklats och anpassats efter norska förhållanden av Nasjonalt utviklingssenter i Oslo. Idag finns PALS på cirka 50.000 skolor i USA och i Norge på cirka 250 skolor.

Grunden för modellen är framgångsrika strategier som, genom forskning, visat sig ha betydelse för både elever och personal. Skolans personal får verktyg till att hantera skolvardagen och stödja eleverna på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär ett systematiskt arbete med skolpersonalens förhållningssätt i syfte att minska beteendeproblem på skolan och bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer. Skolpersonalen lägger stor vikt vid relationsskapande, uppmuntran av positivt beteende och bra rutiner i klassrum och gemensamma utrymmen. Detta bidrar till att skolpersonal blir mer proaktiv och förebygger att konflikter och problem uppstår. Därmed minskar också akuta insatser och åtgärder under skoldagen.

 I PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med:

 • Fastställa regler och förväntat beteende på skolans olika områden
 • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen
 • Goda relationer mellan elever och mellan elever och personal
 • Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
 • Problemlösning och konflikthantering
 • Samarbete med föräldrar

 Vad en skola kan uppnå med PALS:

 • Gemensamt förhållningssätt hos personalen med fokus på positivt beteendestöd såsom beröm och uppmuntran
 • Gemensamt ansvar för problemlösning
 • Mindre bråk och oro - mer tid för lärande
 • Ökad kompetens och hantering av svåra situationer i skolvardagen
 • Bättre samarbete mellan hem och skola

PALS gör skillnad

Sedan 2002 har det bedrivits forskning på PALS effekter i norska skolor. I korthet visar resultaten att PALS har en positiv effekt på elevernas beteendeproblem och studiemiljön i klassrummet. Alla former av beteendeproblem minskade i högre grad på PALS-skolor än på andra skolor. Samtidigt som lärare kunde rapportera om stärkt tro på sin kompetens såg man också en högre grad av inkludering av elever i behov av stöd. 

Läs mer om skolmodellen PALS här

Kontaktuppgifter

Jenny Thunberg - Tf Enhetschef/Projektledare
Tel. 0705-43 55 80, 031-346 06 15
jenny.thunberg@vgregion.se

Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa -
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Närhälsan som arbetar med implementeringsstöd, metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Senast uppdaterad: 2017-10-06 10:25