Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tjejjouren Väst undersöker hur tjejer mår i ny rapport

Tjejjouren Väst är en av Sveriges största tjejjourer med över 4 000 stödsökande årligen. Alla som identifierar sig som tjej får kontakta tjejjouren. En är helt anonym och får prata om vad som helst. Tjejjourens vision är: Ett jämställt samhälle där tjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Tjejjouren Väst har undersökt hur tjejer mår och hur de har det i skolan och om de har sökt vård när de mår dåligt. Svaren finns sammanställda i en ny rapport som finns att läsa nedan.

Tjejjouren Västs fokusfråga år 2021 är: Livsvillkor - hur har vår målgrupp det?


Under 2020 förändrades samhället och ens vanor och rutiner påverkades. För vissa till det bättre där de kände att de blev mer produktiva med distansjobb eller studier, och andra sämre då de kände sig socialt isolerade. 2021 års enkätundersökning visar att välmåendet har gått ner i åldrarna och att allt fler känner oro, stress eller ångest.

Enkätundersökningen visade att lite mer än hälften svarade att de mår okej, däremot är det 35 % som svarade att de mår ganska dåligt eller jättedåligt. Åldersgruppen som mådde sämst var den äldsta mellan 22–25 år, där 32 % svarade att de mår ganska dåligt.

Majoriteten av alla svarande upplever att stress, oro eller ångest påverkar deras liv. Endast 17 % svarade att de inte upplevde stress i någon större utsträckning, vilket är en enorm ökning med resultaten Är du okej? 2020.

Hur är det i skolan

Ett av årets prioriterade fokusområden var att undersöka hur målgrupperna har det i skolan, eftersom tidigare års undersökning gett indikationer på att skolan ofta är en plats där en blir utsatt för olika typer av våld och att den är starkt sammankopplad med stress, ångest och oro. Gällande våld är den vanligaste formen av våld i skolan elaka ord och kränkningar, vilket förekommer oftast bland 13-15 åringarna men även 16-18 åringar.

Höga siffror för hur ens psykiska hälsa påverkas av arbetsbelastningen i skolan. Dessa två åldersgrupper går på högstadiet och gymnasiet, prestationsångesten kan vara kopplad till en känsla av att en måste lyckas riktigt bra i skolan för att det är avgörande för ens framtid. Att komma in på gymnasiet, eller få bra betyg där för att kunna komma in på universitetet, är något av det mest centrala i dessa åldrar. Dock behöver vuxenvärlden fundera på vad det innebär att utveckla en psykisk ohälsa kopplad till ens prestation och huvudsakliga syssla.

Så många har sökt vård

Vård och stöd, och framförallt benägenheten att söka vård och stöd, samt upplevelsen av detta om en sökt, var det andra prioriterade område i denna enkät. Tidigare enkät visade att 17 % sökt vård och stöd under det senaste året, i denna enkät var det 37 % som uppgav att de har sökt vård under det senaste året. Det har alltså skett en dubblering av antal individer som sökt sig till vården.

Den här rapporten har synliggjort hur vuxenvärlden brister i att tillgodose barn och ungas rättigheter och behov, framförallt rätten att bli lyssnad på och förstådd när en söker vård eller stöd. Arbetsbelastningen i skolan är ett stort problem för tjejer och unga kvinnor, och dessutom att individens geografiska tillhörighet här spelar en stor roll för upplevelsen av belastningen skolarbetet utgör, och hur detta påverkar ens hälsa. Pandemin är med stor sannolikhet en bidragande faktor till det försämrade måendet generellt, och den negativa påverkan som arbetsbelastningen i skolan har på tjejer och unga kvinnors psykiska hälsa.

Framtida konsekvenser

Pandemin Covid-19 kommer medföra konsekvenser som vi ännu inte kan se och inte heller helt förutspå. Det vi vet är att vi får indikationer i alla studier och rapporter som görs att den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland tjejer och unga kvinnor. De unga får inte lika mycket utrymme när det talas om insatser och åtgärder för att motverka pandemins effekter, trots att det är deras framtid som kommer att påverkas mest. Tjejjouren Väst förutspår en ökning av behovet av vård och stöd när pandemin avtagit, när samhället  börjar återgå till det normala. Vi behöver vara förberedda på detta ökade behov och preventiva insatser är av yttersta vikt. Tjejjouren Väst får finansiering av Västra Götalandsregionen genom ett verksamhetsbidrag.

Här kan du läsa rapporten

Hur har du det? Tjejjouren Västs årliga undersökning av tjejer och unga kvinnors hälsa

Läs mer om Tjejjouren Väst 


Senast uppdaterad: 2021-05-21 14:59