Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan för regional serviceutveckling - hållbara platser

Illustration om Hållbara platser nyckelområden. Kriterier för att delta, processen och lokala processledare.

En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett var man bor i Västra Götaland. Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen. En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen och att de regionala stödfunktionerna samordnas utifrån det specifika behovet.

Nya satsningar inom besöksnäring och service

Under 2021- hösten 2022 pågår en satsning med sex platser i länet med fokus på långsiktig organisering:

 • Hyppeln
 • Kroppefjäll/Dals Rostock,
 • Strömstad
 • Färgelanda Centrum
 • Lundsbrunn
 • Tumleberg

Tidigare under 2021 drevs platsutveckling på 11 platser i länet inom projektet Maritim Service och besöksnäring. Fokus låg på platser längs kusten i Bohuslän, längs Dalslands kanal och i Vänern, som är viktiga för besöksnäringen i Västra Götaland. Eftersom service är en viktig faktor i besöksnäringen handlade det om platser med en butik. 

Projektet "Samverkan för regional serviceutveckling" var en insats 2016-2019 inom det regionala serviceprogrammet och har stöttat platsutveckling som genom samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklat och stärkt mindre ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet.

Vad projekten tillför de medverkande platserna:

 • Att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring
 • Stöd i processen att samla olika särintressen kring en gemensam målbild och en långsiktig och finansierad utvecklingsplan
 • En långsiktigt hållbar och processdriven platsutveckling

Platser 2019-2019

Limmared - Tranemo 

Limmared i Tranemo kommun är känt för sitt glasbruk, den fantastiska mötesplatsen Glasets Hus och den stora mängden antikaffärer som lockar besökare till orten. I förstudien fokuserade man på hur dessa styrkor tillsammans kan stärka hela Limmared. Arbetet kopplas till kommunens pågående arbete med fördjupad översiktsplan.

Om platsutveckling i Limmared - Tranemo kommun

Glasets hus i Limmared 

Antikrundan i Limmared

Uddebo - Tranemo 

Den före detta bruksorten Uddebo i Tranemo kommun har vänt en negativ spiral och familjer som delar en vision om cirkulär ekonomi, och kreativitet. Uddebo är med i nätverket Aktiva byar och lyfts ofta fram som ett gott exempel på landsbygdsutveckling. I projektet arbetade man med hur man ska organisera sig för att driva gemensamma utvecklingsfrågor som kräver kontakt med kommun, region och stat.

Om platsutveckling i Uddebo - Tranemo kommun

www.uddebo.se

Fengersfors - Åmål

Fengersfors gamla pappersbruk i Åmåls kommun är en viktig arena för kulturella och kreativa aktörer i Dalsland och dessutom ett av Dalslands viktigaste besöksmål. I projektet arbetade man med att samordna utvecklingen av Bruket med övriga samhällets behov av service.

Om platsutveckling i Fengersfors och Fröskog - Åmåls kommun

Fengersfors bruk

Södra Råda - Gullspång

I Södra Råda i Gullspångs kommun ligger fokus på utvecklad besöksnäring kring den nedbrunna 1300-tals kyrkan och en  vision om ett nationellt och internationellt kunskapskluster på platsen. Kommun och lokala aktörer samordnar sig kring en målbild för hur besöksmålet ska hjälpa till att stärka bygden.

Om platsutveckling i Södra Råda - Gullspångs kommun

Långbron – Bengtsfors kommun

I Dals Långed driver Bengtsfors kommun en utvecklingsprocess för att utveckla området Långbron till ett nav i besöksnäringen och en hub för nya företagare som går ut från Stenebyskolan.

Om platsutveckling i Långbron, Dals Långed - Bengtsfors kommun

Ed – Dals Ed

Föreningen eDIT driver i samverkan med Dals Eds kommun ett utvecklingsarbete för att stärka service och näringsutvecklingen i både centralorten och övriga kommunen.

Om platsutveckling i Ed - Dals Eds kommun

eDIT på Facebook

Källö-Knippla – Öckerö

Källö-Knippla är en av tio bebodda öar i Öckerö kommun. Trots närheten till storstaden har man utmaningar med att behålla service och invånare. Här arbetar man med samverkan för att stärka butiken, hamnen och den offentliga miljön i samverkan mellan kommun och föreningsliv.

Om platsutveckling i Källö-Knippla - Öckerö kommun

Essunga 

Essunga är en av Västra Götalands minsta kommuner. Servicen är koncentrerad till centralorten Essunga. I förstudien arbetar man med fem lokala utvecklingsgrupper från olika delar av kommunen för att tillsammans ta fram en plan för att stärka hela kommunen.

Om platsutveckling i Essunga kyrkby och stationssamhälle, Fåglum, Jonslund, Nossebro-Bäreberg - Essunga kommun

Rossö – Strömstad

Hamnen i Rossö är en av portarna till Kosterhavets Nationalpark. Här finns också en dagligvarubutik som är beroende av sommarmånaderna för att kunna ha öppet året runt. I förstudien arbetar man med hur man kan utveckla platsen för både boende och besökare för att kunna bibehålla den viktiga servicen.

Kållered- Mölndal

Kållered ligger söder om de centrala delarna i Mölndal. Här bor drygt 8 000 invånare. Järnvägen och motorvägen delar orten i två delar, centrumområdet på östra sidan och Kållered köpstad med den stora aktören IKEA på västra sidan. Centrumområdet är i stort behov av revitalisering.

Om platsutveckling i Kållered - Mölndals kommun

Om projektet Samverkan för regional serviceutveckling

Under perioden 2016-10-01-2019-12-31 driver Västra Götalandsregionen projektet Samverkan för regional serviceutveckling. Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län är medfinansiärer. Projektet är en insats inom det regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och stärker mindre ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet.

Regionalt serviceprogram

Mål

Att utvärdera och utveckla processtöd som utifrån varje plats unika förutsättningar ger bäst stöd och resultat.

Metoder

De metoder som ska prövas är:

 • BID (Business Improvement District)
 • Kultursystem 
 • IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap 

När projektet är slut ska vi ha utvecklat redskap och arbetssätt som optimerar insatsen från statliga, regionala och kommunala aktörer.

Under projekttiden har ytterligare två metoder vuxit fram som intressanta och värdefulla.

 • Cultural planning som är en metod för samhällsutveckling, här är arbetet i Tjörns kommun  en förebild.
 • LEA (lokal ekonomisk analys) kartlägger den lokala bytesbalansen som underlag till hur lokal handel kan gynna platsens utveckling av näringsliv och service.

Kunskapsöversikt

Platsutveckling, samverkan och hållbarhet är begrepp som just nu är högaktuella och det pågår många intressanta projekt och aktiviteter runt om i regionen. Mistra Urban Futures genomför nu en kunskapsöversikt tillsammans med Chalmers och Västra Götalandsregionen. Den tar upp forskning och kunskap kring hållbar platsutveckling och sker i samverkan mellan forskare och praktiker. 

Kunskapsöversikt om metoder för hållbar platsutveckling

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från projektet

Spridning av metoder och arbetssätt inom platsutveckling

Spridning av metoder och arbetssätt inom platsutveckling

Västra Götalandsregionen kommer att under 2020 ta fram tre filmer och ett informationsmaterial för att sprida erfarenheter från arbetet med service som en del i platsutveckling.

Syftet är att materialet ska kunna fungera som stöd för de som vill initiera ett platsutvecklingsarbete på sin ort eller som stöd till de regionala organisationer som vill stödja ett sådant arbete.

Material som tas fram:

En film riktad till lokala processledare
En film till regionala processtödjare/motsvarande
En film om varför platsutveckling kan stödja service
Kommunikationsmaterial om processen

Satsningen finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Välbesökt slutkonferens för pilotprojektet

Den 22 oktober arrangerades en kunskapshöjande dag för att sprida erfarenheter från pilotprojektet till kommuner, civilsamhälle, näringsliv och regionala representanter.

Deltog gjorde aktörer från länets olika delar och utanför. Dagen innehöll föreläsningar och samtal om de teorier och erfarenheter som finns om platsutveckling från forskning och praktik.

Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med att stötta platsutveckling genom bland annat utlysningen i Kultursystem där fem platser ingår samt genom projektet Maritim Serviceutveckling.  

Kultursystem 2019-2020

Ambitionen är att fortsätta det arbete som påbörjats med att samordna regionens stöd för lokal platsutveckling genom:

 • Fortsatt finansiering av platsutvecklingsprojekt inom ramen för befintliga program och strategier
 • Fortsatt samordning mellan förvaltningar och mellan kommunal, regional och statlig nivå med platsen i centrum
 • Kontinuerlig metodutveckling och lärande för att utöka den verktygslåda som kan vara till hjälp i platsers utvecklingsarbete.

Vill du veta mer om vad du behöver tänka på när du ska utveckla en plats? Under 2020 kommer ett kommunikationsmaterial att tas fram med filmer och PPT-bilder. Hemsidan kommer även att utvecklas så att allt det arbete som sker finns samlat på en plats.

Presentationer

Lisa Lundin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-11 09:59