Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om medel för organisering av hållbar platsutveckling

Skyltar i Fengersfors som visa vägen till Återbruket, bageriet med mera
Fotograf: Kajsa Kax/Westsweden.com

Verkar du på en plats i gles-, landsbygd eller skärgårdsområde som behöver utvecklas? Inom Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram utlyser vi nu medel för hållbar platsutveckling. Här finns chansen för 4-5 platser till en gemensam process för lärande och utveckling från maj 2021 till hösten 2022.

I Västra Götalandsregionen utlyser vi nu medel för hållbar platsutveckling med fokus på hållbara organiseringsformer efter projektslut.

Verkar du på en plats med utmaningar i att skapa en attraktiv miljö för boende och företag? Finns viljan finns att från olika sektorer, gemensamt mobilisera insatser för samhällets utveckling?

Då finns en möjlighet för dig att beskriva dina utmaningar och söka medel för organisering av platsen långsiktigt. Inom satsningen erbjuds 4-5 platser att driva en process för lärande och utveckling om organisering för platsutveckling under perioden maj 2021 till hösten 2022. Representanter för platserna arbetar självständigt men deltar även i gemensamma aktiviteter tillsammans med andra platser i länet och med delleveranser längs vägen.

Utlysningens inriktning

Utlysningen ska ge ökade möjligheter för orter i länet att utvecklas här och nu men även stå rustade att hantera till exempel demografiska utmaningar, avfolkning eller effekter från en pågående pandemi. Alla orter/platser/byar har unika utmaningar men även unika möjligheter som ska vara utgångspunkten.

Här ska man utgå från de människor, företag och föreningar som finns på platsen och hur de vill skapa en attraktiv livsmiljö. Det handlar om att gräva där man står men att göra detta med grunden i en inkludering och öppenhet för de målgrupper som finns på platsen och med förmågan att lära av andra och våga ta till sig nya idéer.

Sökande platser ska kunna visa en medvetenhet om att olika värden på en plats behöver samverka; det handlar exempelvis om att näringsliv, service och kultur går hand i hand liksom den offentliga, privata och ideella sektorn.

Målet är långsiktigt organiserad platsutveckling 

Målet är att de platser som medverkat lyckas organisera aktörerna på platsen långsiktigt. De kan ha startat utvecklingsbolag, tecknat idéburet offentligt partnerskap, bildat en gemensam samhällsförening eller någon annan organisationsform för att driva någon eller några av platsens utvecklingsfrågor framåt. Här kan samverkansformerna även bygga på BID-inspirerad samverkan (Business Improvement District).

Välkommen att söka och vi ser fram emot och ta del av historien om din unika plats!

Vilka kan söka?

Utlysningen riktar sig till organisationer/föreningar och/eller kommuner i Västra Götalands gles- landsbygder eller skärgårdsområden, för utvecklingen av ett geografiskt begränsat område med inte mer än 3000 invånare. Det kan vara en by eller ort, en samlingsplats eller dalgång osv. som förenar civilsamhälle, kommun och näringsliv i gemensamma utmaningar och möjligheter, och där det finns en potential till långsiktig ekonomisk bärighet för en organisering och drift över tid.

Enskilda näringsidkare och vinstutdelande aktiebolag kan inte söka stöd.

Hur söker jag?

Läs igenom, fyll i och skicka in den blankett som finns framtagen för ansökan till utlysningen inom platsutveckling. Läs även igenom informationen om inriktningen för utlysningen och de bedömningskriterier (länk) som ligger till grund för beslut om vilka platser som får stöd.

Då utlysningen är en del i genomförandet av det regionala serviceprogrammet vill vi även att du läser igenom programmet under insatsområde 3 och 5 och i ansökan visar anknytningen i projektet till dessa områden.

Regionalt serviceprogram

Bedömningskriterier

Utlysningen öppnar den 15 januari 2021 och stänger den 15 mars 2021 kl. 16.00

Beslut fattas i regionutvecklingsnämnden den 6 maj. Beviljade projekt förväntas starta i slutet av maj 2021.

Finansiering - hur mycket man kan söka?

Utlysningen omfattar cirka 1,5 miljoner kronor och 4-5 platser kan ingå. Det innebär att varje plats kan söka allt mellan cirka 100 000 kronor och cirka 375 000 kronor från Västra Götalandsregionen.

Egen finansiering i projektet

Projekten kommer medfinansieras av regionutvecklingsnämnden. Medfinansiering krävs och principen är lika mycket uppväxling som de medel som söks från VGR. Minst hälften av dessa medel som projektet själv går in med, ska utgöra kontanta medel. Krav i denna utlysning är även att berörd kommun finns med som en av finansiärerna i tid eller pengar.

Räkneexempel

Man söker 100 000 kr från Västra Götalandsregionen. Uppväxlingen behöver då vara:

 • 50 000 kr kontanta medel (exempelvis från kommunen, företagen, sparbanksstiftelsen)
 • 50 000 kr i arbetad tid (exempelvis kommunen, föreningen, företagen).

Medfinansieringen av det som söks från VGR kan exempelvis utgöras av:

 • Kontanter/likvida medel
 • Arbetsinsats i form av lön (bidrag i annat än pengar)
 • Arbetsinsats i form av ideellt arbete (privata bidrag i annat än pengar)
 • Medfinansiering av annan part (Sparbanksstiftelsen, Stiftelser, nationella medel med mera). I vissa fall kan Leader vara medfinansiär till projektet men diskussion behöver i sådana fall tas med respektive Leaderkontor om det ens är en möjlig väg framåt.
 • Ett krav i utlysningen är att kommunen finns med som en  medfinansiärer i tid eller pengar.

All medfinansiering, både offentlig och privat, räknas med i VGR:s medfinansieringsandel.

Projektet måste vara avgränsat från den ordinarie verksamheten.

Exempel på kostnader

Kostnader på platsen kan exempelvis vara:

 • medfinansiering av halvtids lokal processledare på platsen i 18 månader. Dessa medel kan även fördelas på fler personer. (En person kan hålla ihop arbetet och finansiera uppdrag till andra personer inom arbetsgruppen.)
 • köpt tjänst
 • resor och övrigt (möten, informationsmaterial etc.)

Informationstillfällen om utlysningen – anmäl dig här

Onsdag  17 och tisdag 23 februari kl. 10-11 arrangerar Västra Götalandsregionen digitala informationstillfällen om utlysningen där det finns möjlighet att ställa frågor. Då deltar även projektekonomi som kan svara på frågor om vilka krav som ställs vid rekvisition och återrapportering.

Se i kalender Regional utveckling nederst på sidan 

Blankett för ansökan och information om villkor för stöd 

Ansökningsblankett

Följ anvisningarna som ges i blanketten, i vägledningen om stödberättigande kostnader och i allmänna villkor.

Allmänna villkor för projektstöd

Att tänka på vid rekvisition

Hur skickar jag ansökan?

Underskriven och inskannad ansökan mejlas till:
regionutveckling@vgregion.se

Om ni inte har möjlighet att skanna in den underskrivna ansökan går det bra att skicka den i pappersform till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab regional utveckling
Regionens hus
405 44 GÖTEBORG

Välkommen att söka och vi ser fram emot och ta del av historien om din unika plats!

Hur länge får platsutvecklingsprojekten pågå?

Projekten pågår i 18 månader och följer i delar en gemensam process tillsammans med övriga platser som får finansiering. Det innebär att de platser som deltar till viss del är bundna av en gemensam tidsplan, under perioden maj 2021 – november 2022.

Vad menas med en gemensam process och vad ingår utöver projektfinansieringen?

Västra Götalandsregionen har utarbetat en process för platsutveckling som ger stöd i samverkan och organisering av platsens utveckling.

Figur som illustrerar 6 steg i en process som projekten inom platsutveckling går igenom. Stegen består av förankring, kartläggning, analys, målbild, utvecklingsplan och organisation.

Utlysningen är främst inriktad på att bygga kunskap kring de sista steget i processen (organisering) vilket gör att du som sökande gärna ska ha kommit en bit på vägen när du ansöker. Kanske finns en förstudie sedan innan som visar på möjligheter och utmaningar på platsen, och kanske samverkar aktörerna på platsen redan. Då ökar dina möjligheter att få beviljat stöd och att delta i satsningen.

Utöver projektfinansieringen får platsen tillgång till:

 • Lärandeseminarium, nätverk och utbyte med andra platser under de 18 månader som projekten pågår.
 • Regionalt processtöd

Vill du läsa mer om Västra Götalandsregionens tidigare arbete med platsutveckling kan du läsa mer här: www.vgregion.se/hallbaraplatser

Vad förväntas av beviljade projekt?

 • Ett engagemang från kommunen, civilsamhället och näringslivet att medverka i projektet med tid och resurser. Utveckla gärna idén tillsammans med andra aktörer och ange i ansökan vilka aktörer som är delaktiga i projektorganisationen
 • En projektorganisering som kan hålla ihop arbetet på platsen och vara delaktig i processen tillsammans med övriga deltagare och Västra Götalandsregionen, från maj 2021 till hösten 2022.
 • Samma krav ska uppfyllas som ställs på övriga projekt som erhåller projektmedel från Västra Götalandsregionen.

Vi rekommenderar dig att läsa igenom ansökningsblanketten för projektet tidigt i ansökningsförfarandet, eftersom utlysningen ställer särskilda krav på att du kan formulera och beskriva din plats utifrån olika perspektiv.

Pågående och avslutade satsningar inom platsutveckling 

VGR:s regionala serviceprogram

Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram för landsbygds- och skärgårdsområden i Västra Götaland ska bidra till att:

Skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles-, landsbygder och skärgårdsområden.

Målgruppen för programmet är de aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling och tillväxt i Västra Götaland, till exempel företagare, föreningar och kommuner.

Regionalt serviceprogram 2014-2020

Profilbild av Lisa Lundin

Lisa Lundin

Regionutvecklare - Besöksnäring, kulturella & kreativa näringar, platsutveckling, kontakt Fyrbodal
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-08-18 11:44