Vanliga frågor och svar om Specialistutbildningen

Utbildningsenheten får många frågor kring Specialistutbildning för psykologer och även angränsande frågeställningar. Nedanstående text är ett försök att svara på några av de vanligaste frågorna.

Specialistutbildning för psykologer är ett relativt nytt fenomen. Utbildningsenheten får ofta frågor av typen “hur gör vi i VGR med x?” och just detta är svårt att svara på då olika förvaltningar inom VGR gör på olika sätt. Nedanstående ger svar på vanliga frågor och visar på bredden av lösningar inom VGR. Hittar du inte svar på din fråga, hör gärna av dig till Utbildningsenheten med din fråga.

Vad är STP?


STP utläses Specialist-Tjänstgörande Psykolog. Det är alltså en benämning på den psykolog som håller på med sin specialistutbildning.

Hur länge har specialistutbildningen funnits?


Specialistutbildning för psykologer är en relativt ny företeelse i Sverige. Specialistordningen startade 1992 men det är först på senare år som psykologer börjat se det som den naturliga kompetensutvecklingen.

 Vilka specialistinriktningar finns det?

 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Pedagogisk psykologi
 • Psykologisk behandling/Psykoterapi
 • Neuropsykologi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Klinisk barn- och ungdomspsykologi
 • Hälsopsykologi
 • Missbruks- och beroendepsykologi
 • Funktionshindrens psykologi
 • Forensisk psykologi

Om inte specialistinriktningarna stämmer överens med verksamheten, hur ska en tänka då?


De tio olika specialiteterna stämmer inte överens med hur vården är organiserad. Det finns till exempel inte några specialiteter som heter Primärvårdspsykologi eller Barnpsykiatrisk psykologi. Därför är det inte alltid självklart vilken specialitet som en blivande STP-psykolog ska välja och en kan behöva stöd i att välja inriktning både av sin chef, en specialistmentor, en verksamhetsnära STP-studierektor eller den regionala STP-studierektorn. Det är också bra att läsa på Psykologförbundets hemsida kring vad varje specialitet innebär. Arbetar psykologen till exempel på en vårdcentral skulle både Psykologisk behandling/psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi och Hälsopsykologi kunna vara möjligt, beroende på arbetsuppgifter.

Vem ansvarar för specialistutbildningen?


Sveriges Psykologförbund ackrediterar specialistkurser och utfärdar specialistbevis. Psykologförbundet arbetar för att specialistutbildningen på sikt ska bli offentligt reglerad och finansierad.

Hur lång tid tar det att bli specialistpsykolog?


Sveriges Psykologförbunds riktmärke är att det ska ta 5 år att bli klar specialist. Eftersom det ingår att arbeta kliniskt under fem år inom sin specialitet under specialistutbildning så tar det minst fem år.  2018 var medeltiden 8 år.

Hur länge ska psykologen ha arbetat efter legitimation innan utbildningen påbörjas?


I VGR:s Karriärutvecklingsmodell rekommenderas att en arbetar 2 år innan en påbörjar sin specialisering. Sveriges Psykologförbund har inga restriktioner.

Hur mycket tid tar specialistutbildningen för psykologer? (lästid med mera)


I Västra Götalandsregionen gör förvaltningarna olika kring hur mycket av specialistutbildningen STP-psykologen kan göra på sin arbetstid. I VGR:s Karriärutvecklingsmodell för psykologer står att “under de perioder när du som STP-psykolog (psykolog under specialistutbildning) går kurser eller skriver Skriftligt specialistarbete studerar du ungefär 20 procent av din tjänstgöring.”  Specialistutbildningen för psykologer är en löst sammansatt utbildning där olika delar behöver göras parallellt om STP-psykologen ska bli klar på fem år. Detta innebär att ibland går en flera kurser samtidigt och behöver mer tid och ibland går en kanske ingen kurs och kan då arbeta heltid med sina ordinarie arbetsuppgifter. Det är alltid närmaste chef tillsammans med STP-psykolog som planerar tidsåtgång utifrån verksamhetens behov och utbildningens krav samt eventuella lokala riktlinjer för utbildning.

Utbildningsenheten arbetar med att försöka tydliggöra omfattning och krav som VGR:s egna specialistkurser har. Utbildningsenheten bygger också kurserna så att en stor del av kursuppgifterna är integrerade i den kliniska vardagen det vill säga i arbetsuppgifter som deltagaren redan har i sin tjänst för största verksamhetsnytta med våra kurser.

Vilka kurser rekommenderas för respektive specialitet?


Sveriges Psykologförbund håller på att förtydliga lärandemålen för respektive specialitet och därigenom också vilka kurser som rekommenderas/är “obligatoriska” för de olika specialiteterna.  VGR ger de två obligatoriska kurserna Introduktionskurs (VT) och Specialistkollegium (HT) varje år. VGR/Utbildningsenheten ger också bland annat en kurs i bedömning (Evidensbaserad psykologisk bedömning) samt en kurs i utredning (Evidensbaserad psykologisk utredning) som STP-psykologer i många specialistinriktningar har behov av. I övrigt får STP-psykolog tillsammans med närmaste chef och specialistmentor hjälpas åt att välja de kurser som stödjer verksamhetens mål och uppdrag samt är ackrediterade för vald specialitet. Man kan även ansöka till Sveriges Psykologförbund om att få använda kurser för andra specialiteter som breddkurser.

Vad kostar kurserna?


Kostnaden för olika kurser varierar stort beroende på kursgivare. Kurser som ges vid universiteteten har oftast ingen avgift. Utbildningsenhetens kurser är oftast billigare än de som ges av privata utbildningsanordnare eller Sveriges Psykologförbund.

Vad är en specialistmentor?


En specialistmentor är en färdig specialist som utses av respektive verksamhet för att ha uppdrag som mentor till en STP-psykolog. Mentors uppgift är att vara ett stöd i upprättandet av studieplan i linje med verksamhetens uppdrag. Specialistmentorn ska vara ett bollplank i val av specialistkurser utifrån sin kliniska kunskap. Specialistmentorn verkar för att skola in STP-psykologen i specialistrollen och ska vara en god förebild. Det är chefen som godkänner studieplanen och beviljar kurser i enlighet med den individuella kompetensutvecklingsplanen och verksamhetens mål. Specialistmentorn finns som ett stöd till chefen i detta arbete, för mer information se dokument om specialistmentorer nedan.

Finns det särskilda STP-tjänster i VGR?


Ja, några förvaltningar har särskilda STP-tjänster bland annat har BUP-kliniken inom SÄS samt Psykos- och Beroendeklinikerna inom SU särskilt inrättade STP-tjänster.

Vilken verksamhetsnytta ger en specialistpsykolog? 


I Utbildningsenhetens enkät för långtidsuppföljning svarade chefer i VGR att verksamhetsnyttan som de förväntar sig handlar bland annat om;

 • Högre kvalitet på psykologisk bedömning/utredning/behandling, det vill säga en högre patientsäkerhet
 • Tydligare riktlinjer för psykologiska interventioner
 • Bättre teamarbete

Sveriges Psykologförbund menar att verksamhetsnyttan handlar om;

 • Tillgång till fördjupad psykologisk kompetens
 • Effektivare arbetsmetoder inom det psykologiska området
 • En kvalitetssäkring av verksamheten
 • Ökad möjlighet att bedriva evidensbaserad praktik 
 • En jämnare och högkvalitativ psykologverksamhet 
 • Ett sätt att rekrytera och behålla skickliga psykologer

Vilka arbetsuppgifter har färdiga specialister?


I Utbildningsenhetens enkät för långtidsuppföljning svarade chefer i VGR att de uppgifter som de förväntar att specialister ska ta handlar bland annat om;

 • Bedöma och utreda svåra och komplexa ärenden
 • Ge psykologisk behandling och utföra psykologiska insatser vid svåra och komplexa ärenden
 • Arbeta med implementering av aktuella evidensbaserade metoder och förhållningssätt

I VGR:s Karriärutvecklingsmodell för psykologer finns exempel på arbetsuppgifter för både STP-psykologer, nyutbildade och erfarna specialistpsykologer.
Vänd dig till någon av de förvaltningar som har specialisttjänster/uppdrag för att få exempel på uppdragsbeskrivning. Bland annat NU-sjukvården, SÄS och SU har specialisttjänster inom BUP och VUP. Regionhälsan har inom Föräldrar och småbarnsverksamheten (tidigare MBHV) och Barn- och Ungdomshabilitering inom Habilitering och Hälsa har även inrättade specialisttjänster. PLA-tjänster finns inom Beroende och Psykos på SU.

Får alla psykologer en ny tjänst eller ett nytt uppdrag när en är klar specialist?


Vissa förvaltningar har särskilda tjänster för specialister och andra har väl definierade uppdrag. Vissa förvaltningar har inte något av ovanstående utan ser att specialistpsykologen utför samma arbetsuppgifter som tidigare men med högre kompetens och ansvar för komplexa frågeställningar samt ofta med uppdrag som handledare för STP-psykologer/andra mindre erfarna kollegor. Som psykolog kan du vända dig till din chef eller lokal HR-avdelning för att få reda på hur ni gör inom din förvaltning.

Vad tjänar en färdig specialist?


Vänd dig till din lokala HR avdelning för att få reda på hur löner för specialistpsykologer ser ut inom din förvaltning.

Vad är skillnaden mellan specialistpsykolog och psykoterapeut?


En psykoterapeut har gått en treåring fördjupningsutbildning inom psykoterapi och kan vara psykolog men kan också ha annan grundprofession, till exempel sjuksköterska eller socionom. En Specialistpsykolog har en femårig grundutbildning på masternivå, ett års Praktisk Tjänstgöring som psykolog (PTP) och därefter en femårig specialistutbildning. Specialistutbildningen innebär en fördjupad kunskap inom ett specialistområde genom 6 olika kurser samt skrivit ett vetenskapligt arbete inom området, vidare se Sveriges psykologförbund.

Vad är PLA?


PLA utläses Psykologiskt Lednings-Ansvar. En PLA-psykolog är en psykolog som har ansvar för området psykologi inom en verksamhet/klinik eller dylikt.

Vem kan jag vända till för att diskutera specialistutbildning i min förvaltning?


Kompetensrådets medlemmar har kunskap både om respektive förvaltning och specialistutbildningen. Om det finns en verksamhetsnära studierektor för psykologer så är även den en bra diskussionspartner. Utbildningsenheten för psykologer finns självklart också som stöd och bollplank.