Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling UMS i primärvården (TED)

Psykisk ohälsa, som allt oftare kan härledas till människors livssituation och hög stressexponering, har blivit en stor utmaning för vården. Diagnosgrupperna anpassningsstörning och reaktion på svår stress står för den största ökningen av sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans siffror. I dagsläget saknas fullvärdig vetenskaplig evidens för den vård och behandling som erbjuds till dess grupper i primärvården. I TED-projektet gör vi en kartläggning av vilken vård patienter med utmattningssyndrom får i primärvården. TED-projektet ska också utvärdera behandlingar som idag erbjuds dessa patienter i primärvården.

Projektnamn

Behandling av patienter med utmattningssyndrom i primärvården (Treatment of Exhaustion Disorder i Primary Care, TED)

Projektbeskrivning

I TED-projektet ska vi kartlägga vilken behandling patienter med utmattningssyndrom (UMS) får i primärvården samt utvärdera fyra insatser som ges inom ramen för primärvårdens ordinarie verksamhet.

Syfte

Studien är uppdelad i två delar där den första delen avser att göra en kartläggning av sedvanlig behandling för patienter med UMS i primärvården. Denna del benämns "kartläggningen" i beskrivningen av projektet. Den andra delen har som syfte att utvärdera och jämföra fyra olika typer av insatser som patienter med UMS för närvarande erbjuds inom primärvården i VGR (kontakt med vårdsamordnare, stresskola, e-hälsa och sedvanlig behandling). Denna del benämns utvärderingen i beskrivningen av projektet. 

Kartläggning - detta händer just nu

Den första delen av studien handlar om att kartlägga sedvanlig behandling för patienter med UMS i primärvården. Detta görs dels genom intervjuer med behandlare inom primärvård. Datainsamlingen i denna del är nu i slutskedet. Det har gjorts 15 intervjuer med läkare, 15 intervjuer med psykologer samt 14 intervjuer med sjukgymnaster/arbetsterapeuter. Ytterligare två intervjuer med arbetsterapeuter ska genomföras. Analys av data har påbörjats och kommer att pågå under våren.

Utvärdering - detta händer just nu

Den andra delen handlar om att utvärdera effekten av olika behandlingar som ges inom primärvården i VGR. Till denna del av studien rekryterar vi nu patienter med utmattningssyndrom som får behandling i primärvården. Rekrytering sker dels via vårdcentraler och rehab mottagningar som ingår i studien och dels via annons på vår hemsida. I dagsläget är 13 patienter valt att delta i studien och vårt mål är att 200 patienter ska delta.  

Beskrivning av metoden

Kartläggning av sedvanlig behandling sker genom inhämtning av kvantitativa data från VGR:s vårddatabas VEGA samt genom kvalitativa data från intervjuer med vårdpersonal på vårdcentraler och rehab mottagningar.

För att utvärdera och jämföra olika behandlingsinsatser kommer patienter som får de olika behandlingarna att tillfrågas om att delta i utvärderingen. Patienter som väljer att delta i studien kommer att besvara ett urval av enkäter när de går med i studien och efter 1 år samt efter 2 år. I utvärderingen kommer sjukskrivningsdata från försäkringskassans databas Midas samt registerdata från VGR:s vårddatabas VEGA att analyseras.    

Förväntat resultat

Övergripande målsättning med detta forskningsprojekt är att öka kunskapen avseende effektiv behandling av patienter med UMS i primärvården. Som tidigare har vi som vår främsta målsättning att kunskapen ska komma till direkt nytta i vården. Genom att göra en kartläggning av sedvanlig behandling vill vi med studien belysa vilka metoder som används i behandlingen och huruvida de regionala medicinska riktlinjerna (RMR) följs vid utredning och behandling av patienter med UMS. Utvärderingen av olika behandlingsinsatser för patienter med UMS i primärvården ska vi belysa om det finns skillnader avseende sjukskrivningslängd samt symtom på utmattning och upplevd hälsa. Även ett hälsoekonomiskt perspektiv kommer att inkluderas i studien.   

Finansiering

LUA-ALF medel

Projektperiod

2017-2020

Forskningsområde

Rehabilitering och primärvård

Projektmedlemmar

Ingibjörg Jonsdottir, Agneta Lindegård Andersson, Susanne Ellbin, Gunnar Ahlborg, Kristina Glise, Emina Hadzibajramovic, Karin Pokorny, Anja Beno, Karin Nygren, Sandra Pettersson

Externa projektmedlemmar
Cecilia Björkelund, Andreas Fors 

Kontaktperson

Ingibjörg Jonsdottir

Sandra Pettersson

Senast uppdaterad: 2019-08-20 10:53