Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Distansarbete

Man står och arbetar vid köksbord med låda under laptopen

Redan innan pandemin gjorde den digitala utvecklingen det möjligt att arbeta på distans, men pandemin ledde till en rekordsnabb och tämligen oplanerad övergång till hemarbete för många kontorsanställda. Vad har det inneburit för arbetsmiljön och hur skall vi planera framåt, när vi troligen kommer att växla mellan distansarbete och arbete på olika typer av kontor? Här finns exempel på tidigare sammanställningar och pågående forskning inom området.

På distans helt eller delvis? 

Kristina Palm, docent vid KI och KTH, driver ett forskningsprojekt kring distansarbete under pandemin och har även tillsammans med forskningskollegorna Calle Rosengren och Gisela Bäcklander tagit fram ett stödmaterial som nu finns på suntarbetsliv.se som en dialogstartare, för rådet är:

Prata om det!

 • När passar det bra att arbeta på kontoret?  Och för vem - individen, gruppen eller organisationen?  
 • Hur kan/ska vi hantera att en del är på kontoret och andra inte?  T.ex. "det tysta arbetet", som är viktigt för att skapa gemenskap. vem gör det?
 • Om vi ska ha en hybridlösning vad i arbetets form och innehåll behöver förändras?   Många vill själva få välja när man är på kontoret och inte – men vad händer då med den sociala arbetsmiljön?    

På distans helt eller delvis - prata om det, suntarbetsliv.se

Tips för hybridarbete, suntarbetsliv.se

Nätverksträff 23 november

Så här gör Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen förespråkar en successiv stegvis återgång när restriktionerna upphör den 29 september. Hur återgången ser ut kommer att variera mellan förvaltningar och inom förvaltningen. Det är viktigt att chefer och medarbetare har en dialog och arbetsuppgifternas karaktär avgör om distansarbete är möjligt och lämpligt. ISM är med i arbetet med att ta fram stöd till cheferna i detta arbete. 

Guide för distansarbete, Västra Götalandsregionen

Hur kan det aktivitetsbaserade kontoret bättre stödja arbetet i ”nästa normala”

ISM bedriver ett interaktivt forskningsprojekt tillsammans med Västra Götalandsregionen, med fokus på hälsa och arbetsmiljö på de aktivitetsbaserade kontoren. Under våren har forskningsprojektet bedrivit ett scenariebaserat utvecklingsarbete, för att förbereda för en situation, som troligen består i att fler arbetar hemma viss del, men hur mycket och vad ställer det för krav på kontoret, arbetsmiljöarbetet, ledarskap mm?

Forskningsprojektet Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Hybridkontor - så får ni det att fungera, suntarbetsliv 2021

Därför blir man utmattad av videomöten

Efter en lång period av distansarbete kan väl många känna igen sig i att videomöten skapar en särskild trötthet. Nu kan forskare förklara varför, men också ge tips på vad vi kan göra för att minska skärmtröttheten.

Därför blir man utmattad av videomöten

Distansarbete fördelar och nackdelar

I en litteraturöversikt bestående av 63 studier, publicerad 2019, alltså före Corona-pandemin, beskrivs för- och nackdelar med att arbeta hemifrån 2-3 dagar/vecka.

Fördelar

 • Öka arbetstillfredsställelse och engagemang (Större handlingsutrymme/autonomi)
 • Minska stressen (Mer work/life balance )
 • Bibehålla eller öka produktivitet (Större möjlighet till koncentration, minskade störningsmoment)

Nackdelar/fallgropar

 • Social isolering (Känslan av att man tappar social kontakt och samvaro samt att man tappar sin sociala plats i gruppen/organisationen)

 • Professionell isolering ( Att dagligen göra ungefär samma saker samt känslan av att karriären går i stå/tappar meningsfullheten och man ser inte nästa steg/vart är min organisation på väg/saknar de informella samtalen) 

Take Aways

 • Ge tydliga arbetsuppgifter där du beskriver syftet och hur arbetet passar in i helheten (var mer verbal och explicit) 
 • Tillåt så mycket frihet du kan och ge återkoppling på hur det går 
 • Hjälp till att lösa problem och undra ibland hur folk mår (Inte lika lätt att läsa av digitalt)
 • Ha tydliga vägar för egen utveckling och karriär 
 • Strukturera upp det sociala 

Referens Charalampous et.al (2019) Systematically reviewing remote e-workers’ well-being at work: a multidimensional approach. Översiktsstudien presenteras i detta YouTube-klipp 

Välmående och kreativitet på distans - Leif Denti Göteborgs universitet

Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har med hjälp av en litteraturgenomgång kompletterad med  intervjuer sökt svaret på hur arbetsmiljön förändrats under pandemin och vilka åtgärder som kan behövas utifrån detta.  De två viktigaste förändringarna kan sammanfattas enligt följande:

 • En påtaglig individualisering av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet
  De fördelar som man sett i tidigare studier gäller för många, men inte alla, utan man ser en polariserad bild, beroende på bostad, fysisk och teknisk utrustning, familjeförhållande men också kompetens att hantera sin arbetsmiljö. 
 • Det digitala gränssnittet och förmågan att hantera detta
  Arbetsmiljön påverkas av både de digitala verktygens funktion, men också chefers och arbetstagares förmåga att hantera dessa.

Arbetsmiljörisker som uppstått i hemarbetet under pandemin

Några risker som identifierades i kartläggningen:

 • Bristande ergonomiska förutsättningar i hemarbetet ökar risker för skador i nacke, axlar och rygg. Även om det blivit bättre efterhand, när man lärt sig att anpassa arbetsplatsen, finns en rädsla för fysisk belastningsskuld med de problem som kommer av en statisk och felaktig arbetsställning i dåligt ljus – skador i nacke, axlar och rygg och synproblem.
 • Avståndet mellan chef och arbetstagare ökar. När relationen är god, arbetet fortlöper och medarbetarna levererar enligt förväntningarna räcker de digitala formerna, men i svåra samtal är formen begränsande. Det kan även handla om att minskad motivation och arbetslust, när återkoppling och feedback bara kan ges digitalt. 
 • Förändrade former för social kontakt. Kartläggningen visar att arbete hemifrån leder till minskad social kontakt, minskat samarbete och försämrat lagarbete. Det minskar också möjligheterna till de informella samtal och den sociala interaktion som finns på kontoret. 
 • En mer oklar gräns mellan arbete och fritid. Det kan både leda till att man arbetar mer, men också att privatlivet påverkar din möjlighet att lösa arbetsuppgifterna, vilket i båda fallen kan leda till stress. 

Förslag på åtgärder för att minska risker

Utifrån de risker som också framkommit gav man i rapporten förslag på åtgärder både på kort och lång sikt. Man säger t.ex: 

 • Stärk arbetsgivarnas kompetens i hur de kan hantera arbetsmiljöarbete i en situation där arbetet bedrivs både i hemmet och på arbetsplatsen. 

Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin, Mynak 2021:2

Påverkar flexibelt arbete hälsan?

Påverkar ett flexibelt arbete, i tid och plats, levnadsvanor och hälsa? Den frågan har man försökt att besvara i en metaanalys av 33 olika studier. Slutsatsen är att om vi ges större möjlighet att själva kunna styra över tid och plats för arbete, så ger det positiva hälsoeffekter. Studierna  gjordes innan juli 2020 och tar alltså inte med den stora förändring som skett vad gäller distansarbete under Corona-pandemin.

Påverkar flexibelt arbete hälsan

Senast uppdaterad: 2021-10-18 08:46