Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medarbetarenkät som bygger på OSA

ISM fick i uppdrag att ta fram 2017 års Medarbetarenkät åt Sveriges största offentliga arbetsgivare, Västra Götalandsregionen (VGR). Enkäten har fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). I oktober 2019 gjordes en uppföljning med samma frågor. Använd gärna frågorna men vänligen tydliggör i er organisation att det är frågor framtagna av Västra Götalandsregionen.

Om enkäten

Utgångspunkten är Arbetsmiljöverkets Föreskrift 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö och aktuell forskning inom området. Viktiga områden är arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Utöver att frågorna skall bygga på vetenskaplig evidens har strävan varit att formulera frågor som är lätta att förstå samt att minska antalet frågor, jämfört med tidigare medarbetarenkät för VGR. Framtagandet av frågor har skett i en process där både HR, chefer och medarbetare på olika sätt lämnat synpunkter.

Man har även tagit hjälp för att granska enkäten utifrån klarspråk- och jämlikhetsperspektiv. Enkäten skall vara lätt att förstå och inkludera alla! En annan ambition har varit att formulera frågorna så positivt som möjligt, för att även fokusera på de resurser som finns på arbetsplatsen och därifrån diskutera hur dessa kan bibehållas och stärkas.

I förberedelsearbetet har även VGRs interna företagshälsovård (FHV) spelat en viktig roll, och än viktigare blir den när enkätens skall omsättas till handling. Enkäten genomförs samtidigt med en enkät om hur medarbetarna inom hälso- och sjukvården upplever arbetet för en ökad patientsäkerhet.

Frågorna i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2019

Från enkät till arbetsmiljöinsatser

Medarbetarenkäten genomfördes i september 2017 och nådde en svarsfrekvens på 73 %. I början av november startade återkopplingen av resultatet i de olika förvaltningarna, för att sedan diskuteras ute på arbetsplatserna. Resultatet från frågorna presenteras så att det ger en bild av hur nuläget är på varje arbetsplats.

De får själva diskutera vilket önskat läge de vill sikta på och sätta mål, så som det beskrivs i OSA-föreskriften. Det viktiga är inte hur man ligger till jämfört med andra verksamheter, enkätens resultat ger snarare en grund för att successivt förflytta sig i riktning mot de egna målen för bättre hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Till stöd för chefernas arbete tillsammans med medarbetarna finns HR och FHV i samarbete, samt ISM som kunskapscentrum och FoU-resurs, verksam inom VGR och i samma förvaltning som FHV.

Guide för hälso och arbetsmiljöarbete -  Medarbetarenkät - Metodguide, VGR

Kontakt

Emina Hadžibajramović, Statistiker och Medicine doktor

emina.hadzibajramovic@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-11-15 13:41