Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Antal medarbetare per chef

Att ha många medarbetare påverkar såväl chefens egen arbetsmiljö som medarbetarnas och verksamhetens kvalitet. Tidigare studier från CHEFiOS följs nu upp av en kunskapssammanställning  som bygger på studier fram till 2021.

Förutsättningar för att vara en bra chef

Ledarskapets betydelse är alla överens om, men det har länge varit fokus på chefen som individ. Men chefen agerar inte i ett vakuum, utan i en kontext där organisationen ger olika förutsättningar. En förutsättning som kommit att uppmärksammas allt mer i takt med ökad kunskap, är betydelsen av antalet underställda per chef, det så kallade kontrollspannet, där ett brett/stort kontrollspann betyder förhållandevis många direktrapporterade medarbetare. 

Lisa Björk och Linda Corin, ISM har tidigare forskat inom CHEFiOS studien, som bland  visade att chefers kontrollspann hade stor betydelse för operativa chefers upplevelse av ett brett spektrum av jobbkrav kopplade till chefernas arbetsbelastning, chefsrollen och deras relationer till sina medarbetare. 

Läs mer om resultatet från CHEFiOS

Västra Götandsregionen går före

Västra Götalandsregionen (VGR) har som första region fattat beslut om ett s.k. normtal för chefer, vilket innebär att chefer inom VGR ska vara ansvariga för mellan 10-35 medarbetare.

Lyckad satsning på ökad chefstäthet, suntarbetsliv.se, juni 2019

Intresset för chefers kontrollspann har ökat i både forskning och praktik, vilket enligt författarna Linda Corin och Maral Babapour Chafi, ISM, gör tiden mogen för att sammanställa senaste kunskapen i en svensk rapport. Rapporten består av två delar, där den första delen är en sammanfattning av kunskapsläget och del två summerar olika svenska rapporter och utredningar de senaste 5 åren. Senare kommer även en tredje del med stöd för hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. 

Betydelsen av antalet medarbetare per chef utifrån forskning

Forskningen som presenteras i del I bygger dels på Klara Regnös kunskapssammanställning från 1998-2015 samt en ny sammanställning av forskningen efter det (2015-2021). I rapporten presenteras det sammanvävda resultatet utifrån dessa båda sammanställningar. Där finns även en schematisk sammanställning av konsekvenser av breda kontrollspann, som bland annat visar följande:

Chefen

 • Minskad kontroll i arbetet
 • Minskad arbetstillfredsställelse
 • Ökad överbelastning/stress

Ledarskapet

 • Försämrad ledarskapskvalitet
 • Sämre effekt av ett gott ledarskap

Medarbetarna

 • Minskad arbetstillfredsställelse/engagemang
 • Mindre tid att interagera med chefen
 • Missnöje med arbetsmiljön/chefen

Verksamheten

 • Minskad patientnöjdhet
 • Ökad personalomsättning
 • Ökad chefsomsättning

Vad innebär detta i Sverige?

Frågan om antalet medarbetare per chef har uppmärksammats inom politiken, fackförbund inom offentlig sektor och inom kommuner och regioner. Del II i rapporten går igenom svenska föreskrifter, rapporter och utredningar de senaste fem åren. Några exempel på förslag/konstaterande:

 • Chefens egna organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA) är prioriterad för att skapa en god OSA för medarbetarna på svenska arbetsplatser (AFS 2015:4)
 • Coronapandemin har visat på betydelsen av ett nära ledarskap. Arbetsgivare inom vård och omsorg av äldre bör sätta ett tak på exempelvis 20-30 medarbetare per chef (SOU2021:52)
 • Den enskilt största förklaringen vad gäller långtidssjukfrånvaro är storleken på arbetsgruppen (Nyckeltalsinstitutet, 2019) 

Ladda ner hela rapporten här!

Betydelsen av antalet medarbetare per chef, 2022

Del III med fokus på HUR

I denna tredje del av rapporten kommer fokus att vara på HUR man skall gå till väga för att välja rimligt antal medarbetare per chef, utifrån kontexten i just din organisatioon. Den kommer att publiceras senare under 2022, men redan nu finns olika verktyg att ta fasta på. 

Chefoskopet, sunt arbetsliv.se

SKRs checklista för chefers arbetsmiljö


Senast uppdaterad: 2022-06-02 14:22