Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Friska verksamheter

Utvecklingsprojektet riktade sig till åtta kommuner med höga sjuktal och drevs av AFA försäkring. Insatsen bestod av utbildning utifrån ett case-baserat arbetssätt, som skapade kopplingar mellan vardagsarbete och utbildning.

Utvecklingsprojektet Friska verksamheter drevs av AFA försäkring under åren 2010-2011. Syftet var att se om ett utvecklingsprogram i kombination med stöd till kommunledningen på sikt kan bidra till en effektivare verksamhet och lägre sjuktal. Programmet riktade sig till åtta kommuner i Västerbotten, där man noterat höga sjuktal.

Vad ingick i utvecklingsprogrammet?

Programmet bestod av utbildningsinsatser riktade till de tre grupperna strategisk ledning, första linjens chefer och verksamhetsstöd, t.ex HR. Från varje kommun deltog sex deltagare, två i varje grupp. Innehållet byggde på de nycklar till Friska företag, som presenterats i studien Hälsa och Framtid. Det handlade om ledarskap, delaktighet, kommunikation och hälsoarbete. Förhållningssättet byggde på en systemsyn, d v s att helheten är större än delarna och att skeenden och problem är komplexa och inte har enkla och raka orsak-verkan-samband.

Case-baserat lärande

Utbildningen byggde bland annat på ett Case-baserat lärande, där deltagarna uppmanades att ta med problem och situationer från sitt jobb på hemmaplan till utbildningarna. Där fick de sedan stöd att bearbeta dessa bland annat i träningspassen med konsultativt förhållningssätt. Deltagarna skulle också arbeta med utvecklingsprojekt i den egna organisationen under programtiden och bjöds tillfälle att reflektera över och få stöd i dessa under utbildningarna. På detta sätt skapades en operativ koppling mellan vardagsarbetet och utbildning.

Konsultativt förhållningssätt

I varje utbildningsetapp tränades deltagarna på att ge varandra "hjälp-till-självhjälp", d v s stödja den som har t ex ett problem att vidga sitt perspektiv på det egna problemet och själv komma på lösningar

Tid för reflektion och erfarenhetsutbyte

Teoripassen skulle vara korta och varvas med många tillfällen till reflektion, både individuellt och i större och mindre grupper.

Utvärdering

Forskare från Uppsala Universitet och Karolinska Institutet har utvärderat utvecklingsprogrammet. Deras uppgift var att belysa de effekter som eventuellt kan hänföras till deltagandet i Friska verksamheter. Som grund för utvärderingen samlades data in dels hösten 2010, före programmets första utbildningstillfälle,och dels under våren 2011, vilket var ca sex månader efter det sista utbildningstillfället.

Indirekta effekter snarare än förbättrad hälsa

Man märkte inga större skillnader i självskattad hälsa före projektet och sex månader efter. Det var heller inte att vänta, efter så kort tid. Däremot pekade man på en rad förändringar som skett, vilka kan ge positiva hälsoeffekter på sikt.

Man arbetade vidare med "nycklarna" i olika chefsforum och andra interna nätverk.Förändrade rutiner inom det personalpolitiska områdetTillsatt fler första linjens chefer för att förbättra möjligheterna till delaktighet och dialogFörbättrad intern och extern kommunikation

En nödvändig process

Det har stundtals varit rätt turbulent i flera av kommunerna, och projektledarens tror att Friska verksamheter har kunnat bidra med att i någon del påverka dessa jobbiga, men kanske nödvändiga, processer.

"Det kan ibland vara viktigt att låta det få bli sämre innan det kan bli bättre. Man måste kanske få möjlighet att verkligen upptäcka och se problemen utifrån nya perspektiv innan de kan åtgärdas"

Mer att läsa

I rapporten kan man även läsa olika artiklar som varit publicerade i suntliv.nu samt intervjuer med nyckelpersoner från deltagande kommuner om deras viktigaste erfarenheter.

Friska verksamheter, suntarbetsliv, 2013

Hälsa och framtid

Senast uppdaterad: 2017-03-28 10:40