Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klimatväxling - miljönämndens prioriterade insatser 2020

Under 2020 beräknades Västra Götalandsregionens program för klimatväxling ge cirka åtta miljoner kronor till olika klimatåtgärder inom VGR:s organisation. Miljönämnden beslutar inför varje år vilka åtgärder som ska prioriteras. Med anledning av utfallet under pandemiåret beslutade MN att 2021 endast fullfölja påbörjade investeringar från 2020 (se nedan).

Syftet med klimatväxlingsavgiften är skapa ekonomiska incitament för mindre klimatbelastande resor i tjänsten.  Dessa avgifter används för egna klimatåtgärder internt inom VGR. Miljönämnden avgör efter analyser av läge och utfall av klimatväxlingen föregående år, hur kommande års medel ska fördelas.

Miljönämndens prioritering av åtgärder 2020

Pengarna från VGR:s klimatväxling 2020 ska enligt miljönämndens beslut 19 december 2019 särskilt användas till:

Insatser för ett hållbart resande i tjänsten

Genom att fokusera klimatväxlingsmedlen till åtgärder som förbättrar de hållbara resealternativen skapas förutsättningar för förändrade resvanor hos de anställda. En fortsatt satsning på teknisk utveckling och fysisk planering bör samverka med kunskapsspridning och kommunikation kring hållbart resande.

Förslaget är att klimatväxlingsmedlen under 2020 ska gå till att genomföra åtgärder som främjar ett hållbart resande:

 • tekniska förutsättningar och kunskapshöjande åtgärder för resfria möten
 • ökad cykling bland VGR:s anställda
 • utveckling och elektrifiering av verksamhetsbilar och bilpooler
 • förbättrad kommunikation och informationsspridning kring hållbart resande i tjänsten
 • finansiering av biogas enligt grön gas principen
 • framtagande av strategi för hållbart resande i tjänsten

Reserverad budget: 7 000 000 kr

Utlysning av ansökningsbara projektmedel

Klimatväxlingsmedel ska utlysas som ansökningsbara för klimatprojekt som formuleras och genomförs av VGR:s verksamheter.. Detta ska särskilt uppmuntra och stödja deras eget engagemang genom de medel som alla kan söka. Detta ska också bidra till att öka kännedomen om klimatväxlingsprogrammet i verksamheterna.

En kampanj om utlysningen genomförs januari - februari 2020. De projektförslag som kommer in bedöms med hänsyn till kriterierna:

 • långsiktig klimatnytta och bidrag till miljömålsuppfyllelse
 • genomförbarhet
 • potential att spridas som ett gott exempel inom och utanför organisationen

Reserverad budget: 1 000 000 kr

Miljönämndens prioritering av åtgärder 2019

Pengarna från VGR:s klimatväxling 2019 ska enligt miljönämndens beslut 7 december 2018 särskilt användas till:

 • Insatser för hållbart resande
 • Insatser för att minska verksamhetselen
 • Minskad klimatpåverkan från livsmedel
 • Utlysning av medel till klimatinsatser hos verksamheter

Syftet med klimatväxlingsavgiften är att motivera till mindre klimatbelastande resor i tjänsten. Merparten av pengarna från klimatväxlingen ska gå till åtgärder som ger bättre förutsättningar för hållbara resealternativ.

Insatser för ett hållbart resande i och till tjänsten

Trots en rad insatser inom Klimatväxlingen har resandet med privat bil i tjänsten och flyg inte minskat så mycket som förväntats.

Tidigare åtgärder för mer hållbart resande har fokuserat på elcyklar, säkrare cykelparkering, vintercykling, laddinfrastruktur, distansmötesutrustning och förenkling av uppföljning av körsträckor på tjänstebilar. 

För att få större genomslag av klimatväxlingsprogrammet och skapa bättre förutsättningar för att verksamheterna ska resa mer hållbart, krävs ett mer samlat och strukturerat åtgärdsarbete.

Satsningar på teknisk utveckling och fysisk planering bör samverka med kunskapsspridning och kommunikation kring hållbart resande.

 • Satsning på distansmötesteknik och distansutbildning
 • Insatser för utveckling och elektrifiering av verksamhetsbilar och bilpooler
 • Finansiering av biogas tillägg enligt grön-gas principen
 • Insatser för ökad cykling bland VGR:s anställda
 • Förbättrad kommunikation och informationsspridning kring hållbart resande
 • Fortsatt genomförande av verksamhetsdialoger

Uppskattad kostnad: 5 000 000

Minskad klimatpåverkan av maten från VGR:s restauranger

I miljöplan 2017-2020 finns mål om att klimatpåverkan ifrån livsmedel ska
minska. Under 2018 lanserades webutbildningen "Klimatsmart mat" om olika livsmedels klimatpåverkan och vegetarisk matlagning. Den kommer att kompletteras av fysiska utbildningstillfällen, workshops och coaching. Under 2019  ska klimatväxlingsmedel användas till:

 • Utveckling och genomförandet av fysisk utbildning, workshopar
 • Coaching om vegetarisk och klimatsmart matlagning

Uppskattad kostnad: 500 000 kronor

Minskad användning av verksamhetsel inom VGR

I miljöplan 2017-2020 finns mål om att effektivisera energianvändningen. Under 2018 spreds erfarenheterna från pilotprojektet Energismarta avdelningar för att minska verksamhetsel till andra sjukhusverksamheter. Under 2019 ska materialet spridas vidare till verksamheter utanför sjukhusen.

 • Coachtillfällen kring besparing av verksamhetselen för vårdenheter
 • Anpassning och spridning av materialet från Energismarta avdelningar till fler verksamheter

Uppskattad kostnad: 500 000 kronor

Utlysning av ansökningsbara projektmedel

För att sprida kunskap, uppmuntra samt stöda engagemang och säkerställa att
samtliga verksamheter har möjlighet att ta del av klimatväxlingsmedlen, ska en del av pengarna vara sökningsbara för klimatåtgärder. En kampanj för utlysningen görs under januari-februari 2019 och projektförslagen bedöms med hänsyn till kriterierna:

 • Långsiktig klimatnytta
 • Möjlighet till uppskalning
 • Överförbarhet till andra verksamheter

Med hänsyn till klimatväxlingsprogrammets syfte kommer projektförslag som
bidrar till minskat resande med privat bil i tjänsten eller minskat resande med flyg att prioriteras.

Uppskattad kostnad: 1 000 000 

Mer om VGR klimatväxling

Profilbild av Pia Damstén

Pia Damstén

Miljöstrateg – Klimatväxlingsprogram och Hållbart resande
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-08 15:37