Utvecklingsprojekt

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Här kan du söka stöd för att genomföra kulturprojekt som bidrar till vidgat deltagande, konstnärligt skapande och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar.

Ansökan

Ansökan för vårens ansökningsomgång är nu stängd.

Kulturnämnden tar beslut den 27 juni.

Ny e-tjänst för projektstöd fr o m hösten 2024
Inför hösten 2024 byter vi till en VGR-gemensam e-tjänst för projektstöd från kulturnämnden, miljö- och regionutvecklingsnämnden och infra- och kollektivtrafiknämnden. För att kunna ansöka behöver du en e-legitimation. Mer info kommer på denna sida när ansökan öppnar den 1 augusti.

Syfte med stödet

Kulturnämnden vill uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande:

 • Regional potential – projekten ska vara en angelägenhet för Västra Götaland när det gäller finansiering, samarbeten och spridning. 
 • Vidgat deltagande – kulturnämnden prioriterar projekt som motverkar  diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället.
 • Konstnärligt skapande – kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer.
 • Internationellt – för att få stöd till internationellt samarbete måste tydligt anges vilka effekter projektet väntas ha i Västra Götaland.
 • Spridning – kulturnämnden prioriterar projekt som når nya målgrupper och förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.
 • Samverkan – kulturnämnden prioriterar projekt som samarbetar kring resurser och utvecklar sin kapacitet tillsammans med andra aktörer.
 • Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet

Regional relevans

Regional relevans innebär en samlad bedömning utifrån flera faktorer.

Platsen spelar roll för invånarnas deltagande i och tillgång till kultur, med målet att det ska finnas kultur för alla i hela Västra Götaland.

Relevanta samarbeten och planer ska vara väl förankrade och ske på fler platser än områden med god tillgång till ett kulturutbud.

Regional relevans kan också innebära att:

 • attrahera deltagare med olika bakgrund och med god geografisk spridning ​
 • verka som en resurs för andra eller att samverka med aktörer från olika sektorer och delar av Västra Götaland
 • sprida kultur geografiskt, exempelvis genom turnéer
 • projektet genomförs på en plats som inte har god tillgång till kulturutbud
 • utveckla nya metoder, arbetssätt eller samarbeten som kan spridas till andra.

Vidgat deltagande

Kulturnämnden ska bidra till att alla invånare i Västra Götaland får lika tillgång till konst och kultur. Vidgat deltagande är ett av kulturstrategins prioriterade områden och innebär att kulturen ska nå och angå invånarna för att, utöver den konstnärliga upplevelsen, förbättra förutsättningarna för självförverkligande, egenmakt och välmående.

Enligt kulturstrategin ska kulturnämnden öka den geografiska spridningen av konst och kultur och motverka hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet. Kulturnämnden ska också stärka nationella minoriteters egenmakt och tolkningsföreträde.

Vid projekthandläggningen görs en samlad bedömning så att vidgat deltagande finns med som en central del i flera av de projekt som föreslås stöd.

Vem får söka stödet?

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar, som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland.

Läs mer om vem som kan söka utvecklingsprojekt här.

Behandling och beslut

Ansökningarna bereds gemensamt av regionutvecklare på kulturförvaltningen. En referensgrupp bedömer den konstnärliga kvaliteten i projekten, som sedan vägs in i slutbedömningen. Referensgruppen består av fyra personer som utses av kulturchefen för en tvåårsperiod.

Beslut om tilldelning ges i samband med kulturnämndens sammanträde i juni (ansökan i mars) respektive december (ansökan i september). Besked ges inom en månad efter beslut.

Anna Kanelid

Administrativ koordinator

Telefonnummer

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare

Telefonnummer