Koncept för förskrivarkompetens

I koncept för förskrivarkompetens beskrivs grundläggande krav på kompetens för chef, förskrivare samt den vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter. Konceptet syftar till att dessa grupper har den kompetens som krävs för att förskrivningsprocessen ska vara så jämlik och säker som möjligt. Konceptet är beslutat av Ledningsrådet för hjälpmedel och framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel i samarbete med representanter för de olika verksamhetsområdena. Innehållet grundar sig på lagstiftning samt Västra Götalands reglering i handböcker och försörjningsavtal/riktlinjer.

Generellt om kompetenskrav för förskrivning i Västra Götaland 

Det är varje vårdgivares ansvar att utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso- och sjukvård) som ska säkerställa att förskrivarna har och upprätthåller den kompetens och kunskap som behövs för att förskriva hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

Chef för förskrivare behöver ha kunskap om förskrivningsprocessen och de krav som ställs på förskrivares kompetens, bland annat för att säkerställa förskrivarkompetensen inom verksamheten. Chef ansvarar för att följa upp enskilda medarbetarnas kompetens inom de delar som ingår i förskrivarkompetensen.

Förskrivare behöver olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Nya förskrivare som saknar erfarenhet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare. Alla förskrivare ska genomgå förskrivarutbildning på nationell- regional- och lokal nivå innan självständig förskrivning.

Vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter behöver ha kännedom om vad som styr förskrivningen.

Utöver de beskrivna kompetenskraven behövs kunskap om praktiska rutiner inom den egna verksamheten.