Nominera till ordnat införande

Ordnat införande är en process som syftar till att strukturerat införa medicinska nyheter med god patientnytta. Nominering är första steget i processen

Vad kan nomineras och vem kan nomninera

Läkemedel, medicinteknisk produkt eller behandlingsmetoder som inte redan är infört i rutinsjukvård kan nomineras till ordnat införande. Nominering kan göras av hälso- och  sjukvårdsförvaltningar, regionala samordningsråd, terapigrupper och andra inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Nomineringen behöver vara förankrad hos de verksamheter som berörs av det ordnade införandet. Positivt beslut om ordnat införande innebär att särskild introduktionsfinansiering avsätts för att ge förutsättningar för ett effektivt och jämlikt införande. 

Stoppdatum för nominering

Ordnat införande genomför som tre etapper per år och stoppdatum för nominering är 15 mars, 15 augusti och 15 november. 
Beslut tas ca tre månader senare.

Kriterier för ordnat införande

För att ordnat införande ska komma ifråga krävs att det nominerade läkemedlet, metoden eller kunskapsunderlaget uppfyller kriterierna. Läs mer om kriterierna.

Villkor för introduktionsfinansiering

För att beviljade medel ska kunna utnyttjas optimalt är det angeläget att att berörda enheter är införstådda med vad som gäller vid introduktionsfinansiering Läs mer om introduktionsfinansiering.